Przetargi.pl
„Wykonanie usług komunalnych polegających na zimowym utrzymaniu dróg na terenie miasta i gminy Murowana Goślina w okresie od 01 listopada 2022 r. do 30 kwietnia 2024 r.”

GMINA MUROWANA GOŚLINA ogłasza przetarg

 • Adres: 62-095 Murowana Goślina, Plac Powstańców Wielkopolskich 9
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 8923600
 • Data zamieszczenia: 2022-09-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA MUROWANA GOŚLINA
  Plac Powstańców Wielkopolskich 9
  62-095 Murowana Goślina, woj. wielkopolskie
  tel. 61 8923600
  REGON: 631258595
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/murowana-goslina

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Wykonanie usług komunalnych polegających na zimowym utrzymaniu dróg na terenie miasta i gminy Murowana Goślina w okresie od 01 listopada 2022 r. do 30 kwietnia 2024 r.”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  obejmuje wykonywanie usług komunalnych w okresie od dnia 01 listopada 2022 r. do dnia 30 kwietnia 2024 r., polegających na zimowym utrzymaniu dróg na terenie miasta i gminy Murowana Goślina.A. Utrzymanie zimowe dróg.Zimowe utrzymanie dróg (Akcja Zima, AZ) – wg wykazu standardu zimowego utrzymania określonego w Załączniku A.1 do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia. Zimowe utrzymanie dróg polega na odśnieżaniu i usuwaniu skutków gołoledzi na drogach gminnych (drogi, ulice, chodniki, parkingi, zatoki autobusowe, place, tereny wokół przystanków autobusowych i wiat rowerowych). Do zimowego utrzymania dróg zalicza się także utrzymanie całodobowego dyżuru gotowości „Akcji Zima”. W czasie, kiedy nie ma konieczności wyjazdu samochodów w trasę Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia dyżurów zimowych szczególnie w niedziele i święta min. 4 godz., podczas, których można będzie w razie potrzeby nawiązać łączność telefoniczną oraz w przypadkach nagłych rozpocząć akcję zimowego utrzymania dróg.1) Utrzymanie zimowe dróg odbywa się od 01 listopada 2022 r. do 30 kwietnia 2023 r. oraz od 01 listopada 2023 r. do 30 kwietnia 2024 r. Zamawiający może wprowadzić zmiany w powyższym terminie w przypadku wystąpienia sytuacji, której nie można przewidzieć (zmiany atmosferyczne).2) Utrzymanie zimowe dróg na terenie miasta i gminy Murowana Goślina obejmuje wykonywanie prac porządkowych i usuwanie skutków zimy zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa ruchu w tym:a. odśnieżanie z całej szerokości jezdni, ulic, chodników wraz z zatokami postojowymi, zatokami przystanków komunikacji miejskiej i utrzymaniem stałej przejezdności;b. profilaktyczne zabezpieczenie jezdni przed śliskością zimową;c. usuwanie śliskości zimowej przy zastosowaniu odpowiednich (właściwych) środków chemicznych i uszorstniających;d. odśnieżanie jezdni w technologii mechaniczno-ręcznej, tj. uzupełnienie odpłużenia mechanicznego ręcznym odgarnięciem pokrywy śnieżnej w miejscach niedostępnych dla pługów, oraz technologii ręcznej polegającej na ręcznym odgarnięciu pokrywy śnieżnej znajdującej się m.in. na placu Powstańców Wielkopolskich oraz ul. Kolejowej;e. oczyszczanie ręczne z błota pośniegowego i zmarzliny w strefie przykrawężnikowej oraz przejść dla pieszych;f. uszorstnienie nawierzchni po odgarnięciu śniegu i lodu;g. usuwanie na bieżąco zmarzliny wokół wpustów ulicznych w celu spływu z jezdni wody powstającej z topniejącego śniegu;h. stałe patrolowanie dróg objętych umową w celu bieżącej oceny skuteczności podejmowanych działań i zastosowanych technologii, korygowania tras przejazdu pługopiaskarek w przypadku utraty przejezdności niektórych odcinków dróg oraz niezwłocznej reakcji na wystąpienie lokalnej śliskości;i. utrzymywanie stałego dyżuru dyspozytorskiego pracującego w ruchu ciągłym, stała obserwacja stanu pogody i analiza danych ze stacji pogodowych i Biura Prognoz IMiGW pod kątem podejmowanych działań;j. likwidowanie śliskości na podjazdach przez ręczne posypywanie środkami chemicznymi i uszorstniającymi (w przypadku utrudnionego podjazdu posypywarek spowodowanego zbyt dużym spadkiem podłużnym drogi);k. zamawiający przewiduje konieczność wywozu śniegu, z następujących terenów: plac Powstańców Wielkopolskich - powierzchnia około 12.200 m2 oraz ul. Kolejowej - powierzchnia około 5.000 m2, teren za Ratuszem ok. 2.000 m2, plac przy Ośrodku Zdrowia około 200 m2. Wobec powyższego zakres przedmiotowego zamówienia obejmuje wywozu śniegu, każdorazowo na zlecenie pisemne zamawiającego. Zakres obejmuje załadunek i wywóz m3 śniegu;l. likwidowanie skutków zimy, gołoledzi, śliskości na jezdniach przez posypywanie mieszankami piaskowo-solnymi w celu uzyskania możliwości poruszania się pojazdów zgodnie z przepisami o ruchu drogowym w utrudnionych warunkach atmosferycznych;m. prowadząc odśnieżanie jezdni należy zapewnić, aby części przykrawężnikowe jezdni oraz studzienki kanalizacyjne były w okresie mrozów i opadów śnieżnych oczyszczone ze śniegu i lodu w stopniu umożliwiającym spływ z jezdni wody powstałej z topniejącego śniegu.3) Inne obowiązki Wykonawcy w ramach utrzymania zimowego:a. dysponowanie dostateczną do bieżącego wykonywania zabiegów liczbą sprzętu specjalistycznego (np. własność, leasing, najem, dzierżawa, itp.) : pługopiaskarki – min. 5 sztuki, piaskarki – min. 5 szt., pługopiaskarka chodnikowa – 1 szt., a w przypadku wystąpienia wzmożonych warunków zimowych lub warunków uznanych za klęskę żywiołową dysponowanie następującym sprzętem: pługi odśnieżne typu ciężkiego – min. 1 szt., pługi wirnikowe – min. 1 szt. oraz odpowiednią ilością sprzętu niezbędnego do realizacji przedmiotu zamówienia w ww. warunkach, tj.: ładowarki, spycharki, sprzęt holowniczy;b. zakup materiałów uszorstniających i chemicznych (piasku i soli drogowej) w ilościach niezbędnych do prowadzenia akcji zimowej oraz przygotowanie pojazdów i sprzętu (konserwacja, remonty) przed jej rozpoczęciem;c. rozstawienie w każdym sezonie zimowym (tj. do 05 listopada 2022 roku i do 15 października 2023 roku) we wskazanych przez Zamawiającego miejscach utrudniających prowadzenie akcji odśnieżnej i gołoledziowej ok. 25 pojemników na piasek o pojemności 0,5 m3 każdy, służących do likwidacji lokalnych śliskości oraz uzupełnienie na bieżąco stanu piasku w tych pojemnikach;d. po zakończeniu sezonu zimowego (tj. od 01 do 14 kwietnia 2023 r oraz od 01 do 14 kwietnia 2024 r.) zwiezienie ww. pojemników na teren swojej bazy;e. magazynowanie na terenie bazy przez sezon zimowy pryzm z mieszanką solno-piaskową;f. zapewnienie całodobowej stałej łączności telefonicznej;g. w przypadku, kiedy nie występują zimowe zjawiska pogodowe, utrzymywania się przez pięć kolejnych dni średniej temperatury powyżej +5ºC, Wykonawca przystąpi do potwierdzenia przez Zamawiającego do sprzątania zalegającego piasku z ulic wraz z wywozem na składowisko gminne;h. odbieranie komunikatów prognoz pogody oraz rejestrowanie faktycznego stanu pogody, co dwie godziny, tj. wystąpienia opadów śniegu, deszczu, powstania zawiei śnieżnych oraz powstania gołoledzi;i. nadzorowanie przebiegu akcji zimowej, podejmowanie stosownych działań w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości;j. organizowanie pracy pogotowia AZ w taki sposób, aby niezwłocznie przystąpić do wykonywania czynności związanych z zimowym utrzymaniem dróg, w czasie nie dłuższym niż 1 godzina, od czasu ustania opadów śniegu;k. w warunkach atmosferycznych wątpliwych, tj. takich, które mogą spowodować powstanie śliskości zimowej, patrolowanie tras komunikacji miejskiej i innych dróg objętych utrzymaniem zimowym;l. przy intensywnych, długotrwałych opadach śniegu, silnych wiatrach powodujących powstawanie zawiei i zamieci śnieżnych, należy koncentrować działalność na zapewnieniu przejezdności dróg o największym znaczeniu komunikacyjnym zgodnie z kolejnością wykonywania zabiegów odśnieżania;m. odśnieżanie jezdni ulic przebiegających w centrum miasta należy prowadzić na całej szerokości z zachowaniem odległości nie większej niż 20 cm od strefy przykrawężnikowej. Należy zwracać szczególną uwagę na dokładne odśnieżanie skrzyżowania ulic i dróg w odległości 10 m od przejścia dla pieszych oraz spadków podłużnych i poprzecznych;n. przy zgarnianiu śniegu z jezdni nie należy zasypywać przejść, przystanków komunikacji miejskiej oraz skrzyżowań;o. podejmowanie następujących działań w sytuacji wynikających np. z intensywnych opadów śniegu lub zalegającego błota pośniegowego...Z uwagi na ograniczoną ilość znaków opis przedmiotu zamówienia nie został w pełni wskazany. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zostaje opublikowany na stronie prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/666914
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 12 000 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100).2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:a) pieniądzu,b) gwarancjach bankowych,c) gwarancjach ubezpieczeniowych,d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 299 z późn. zm.).3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr: Pobiedzisko - Gośliński Bank Spółdzielczy w Pobiedziskach O/Murowana Goślina nr 05 90440001 0020 0200 0156 0007, z dopiskiem: „Wykonanie usług komunalnych polegających na zimowym utrzymaniu dróg na terenie miasta i gminy Murowana Goślina w okresie od 01 listopada 2022 r. do 30 kwietnia 2024 r.” – sygn. sprawy ZP.271.10.2022Uwaga! Terminem wniesienia wadium w formie pieniężnej jest data i godzina zaksięgowania kwoty wadium na rachunku bankowym Zamawiającego.4. Treść dokumentu wadialnego, w przypadku wnoszenia wadium w formach innych niż pieniądz (np. gwarancji, poręczenia) musi zawierać następujące elementy:a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia,c) kwotę gwarancji/poręczenia,d) zobowiązanie Gwaranta lub Poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie pełnej kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w przypadkach określonych w art. 98 ust. 6 PZP.e) gwarancja/poręczenie, stanowiące wadium, nie może wygasać przed końcem okresu związania ofertą,f) niedopuszczalne jest wprowadzanie w treści dokumentu wadialnego jakichkolwiek warunków ograniczających Zamawiającemu wypłacenie wadium.5. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz (dokument wadialny) należy złożyć wraz z ofertą za pomocą platformy zakupowej Zamawiającego- jako załącznik do oferty - w oryginale wystawionym przez Gwaranta/Poręczyciela, w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia w imieniu Gwaranta/Poręczyciela.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: a) dotyczącej zdolności technicznej:Wykonawca musi dysponować (np. własność, leasing, najem, dzierżawa, itp.) sprzętem niezbędnym do realizacji zamówienia, tj. minimum:(1) piaskarką - 5 szt.,(2) pługopiaskarką - 5 szt.,(3) pługopiaskarką chodnikową - 1 szt.,b) dotyczącej zdolności zawodowej:Wykonawca musi posiadać doświadczenie polegające na wykonaniu (zakończeniu) lub w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywaniu, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej usługi, której przedmiotem było zimowe utrzymanie dróg.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-09-30

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach