Przetargi.pl
„Zagospodarowanie terenu przy ul. Figowej w Skórzewie”.

Gmina Dopiewo ogłasza przetarg

 • Adres: 62-070 Dopiewo, Leśna 1c
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Dopiewo
  Leśna 1c
  62-070 Dopiewo, woj. wielkopolskie
  REGON: 631258738
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.dopiewo.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Zagospodarowanie terenu przy ul. Figowej w Skórzewie”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie terenu przy ul. Figowej w Skórzewie.Krótki opis przedmiotu zamówienia:Zagospodarowanie terenu przy ul. Figowej w Skórzewie, obejmuje wykonanie:a) sceny zewnętrznej, wiaty, pergoli, fontanny,b) oświetlenia i monitoringu wraz niezbędnymi instalacjami i urządzeniami technicznymi,c) ścieżek parkowych, utwardzeń,d) nasadzeń wraz z systemem nawadniania,e) miejsca na ognisko z paleniskiem, stacji food truck, f) małej architektury: ławki, ławki półokrągłej oraz zestawy piknikowe przy palenisku, leżaki, stojaki na rowery, kosze na śmieci, kosze na śmieci recyklingowe, elementy zabawowe i regulaminy do salonu edukacyjnego, parkour oraz muzycznego, tablice edukacyjne przy istniejącej ścieżce,g) latarnie parkowe, h) inne urządzenia rekreacyjne zlokalizowane poza salonami,i) przyłączy wod-kan.W ramach zamówienie Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzania zabiegów pielęgnacyjnych zgodnie z punktem „6.12. ROBOTY W ZAKRESIE PIELĘGNACJI ZIELENI” projektu wykonawczego, przez okres 2 lat, od podpisania protokołu końcowego robót.Uwaga: Niniejsze zamówienie nie obejmuje wykonania ogrodzenia oraz urządzeń wybiegu dla psów.Część przedmiotowego zamówienia związana jest z realizacją operacji pn. „Zagospodarowanie terenu przy ul. Figowej w Skórzewie oraz doposażenie placów zabaw w Dąbrowie w Gminie Dopiewo”, o dofinansowanie którego Gmina Dopiewo ubiega się w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zamawiający informuje, że koszty kwalifikowane objęte wnioskiem o przyznanie pomocy, o którą ubiega się Zamawiający to: ławki parkowe (41 szt.), ławki parkowe półokrągłe (5 szt.), zestaw piknikowy (3 komplety), leżak (5 szt.) kosz na śmieci (33 szt.), kosz na śmieci recyklingowy (3 szt.) , stojak na rowery (15 szt.), wykonanie pergoli, wykonanie wiaty.Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Główny kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlaneDodatkowy kod CPV: 45233223-8 Wymiana nawierzchni drogowej45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego45330000-9 INSTALACJE SANITARNE45332300-6 Instalacje sanitarne w komorze fontanny45332300-6 Kanalizacja sanitarna45332200-5 Instalacja wodociągowa45331100-7 Instalacja ogrzewania elektrycznego45331210-1 Instalacja wentylacji45231300-8 SIECI SANITARNE45231300-8 Sieć kanalizacji sanitarnej45231300-8 Sieć wodociągowa45210000-2 TECHNOLOGIA FONTANNY45210000-2 SYSTEM NAWODNIENIA45112711-2 Roboty w zakresie kształtowania parków35120000-1 – Systemy i urządzenia nadzoru i bezpieczeństwa 38424000-3 – Urządzenia pomiarowe i sterujące 45310000-3 – Roboty instalacyjne elektryczne 45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 45314300-4 – Instalowanie infrastruktury okablowania, 45315700-5 – Instalowanie stacji rozdzielczych, 45316100-6 – Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego 45315600-4 - Instalacje niskiego napięcia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 15.000,00 zł
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.4) zdolności technicznej lub zawodowej:a) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej jedno zamówienie (wykonane w ramach jednej umowy) o wartości co najmniej 1.500.000,00 zł brutto w skład, którego wchodziło m.in. zagospodarowanie terenu o powierzchni min. 3000 m2, w ramach zagospodarowania wykonane były następujące prace :- ciągi piesze lub pieszo-jezdne lub chodniki,- montaż urządzeń zabawowych lub urządzeń siłowni terenowej lub street workout,- montaż małej architektury,- nasadzenia zieleni.Wykonawca nie może sumować wartości kilku zamówień o mniejszym zakresie i cenie dla wykazania spełniania przedmiotowego warunku w zakresie wymaganego zamówienia referencyjnego.W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia lub polegania na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby w/w warunek musi spełnić odpowiednio jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub podmiot udostępniający zasoby.Zgodnie z art. 117 ust. 3 Pzp w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.Ocena warunków nastąpi zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte we wstępnym oświadczeniu informacyjnym, a następnie potwierdzonych w dokumentach lub oświadczeniach złożonych przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona.b) Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia tj.- kierownikiem budowy – min. jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.W przypadku warunku zdolności technicznej lub zawodowej, w zakresie dysponowania osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, zamawiający uznaje wymagane uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi określone w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019r. poz. 831) oraz uprawnienia obowiązujące wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawnych, a także zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.), zamawiający uznaje również wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi nabyte w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j.Dz. U. z 2021 r., poz. 1646), umożliwiające realizację niniejszego zamówienia.Zgodnie z art. 117 ust. 3 Pzp w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.Ocena warunków nastąpi zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte we wstępnym oświadczeniu informacyjnym, a następnie potwierdzonych w dokumentach lub oświadczeniach złożonych przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-10-10

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach