Przetargi.pl
„Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla inwestycji polegających na przebudowie, rozbudowie i remoncie obiektów użyteczności publicznej Gminy Markowa”

GMINA MARKOWA ogłasza przetarg

 • Adres: 37-120 Markowa, 1399
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 17 226 53 52 , fax. 17 226 56 57
 • Data zamieszczenia: 2022-09-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA MARKOWA
  1399
  37-120 Markowa, woj. podkarpackie
  tel. 17 226 53 52, fax. 17 226 56 57
  REGON: 690581809
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla inwestycji polegających na przebudowie, rozbudowie i remoncie obiektów użyteczności publicznej Gminy Markowa”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje usługę pełnienia funkcji inspektora nadzoru na inwestycjach związanych z przebudową, rozbudową i remontem obiektów użyteczności publicznej Gminy Markowa, w ramach których planowane do wykonania są roboty budowlane na dwóch zadaniach: 1. Przebudowa, rozbudowa, remont (konserwacja i restauracja) zabytkowego budynku Domu Ludowego oraz przebudowa budynku Centrum Kultury w Markowej – etap I.2. Rozbudowa, przebudowa z częściową rozbiórką wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku magazynowego na budynek mieszkalny z przeznaczeniem na mieszkania chronione w Husowie” w systemie zaprojektuj i wybuduj.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71520000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach