Przetargi.pl
Świadczenie usług programistycznych Serwis i Helpdesk dla Podkarpackiego Centrum Innowacji Sp. z o. o. w Rzeszowie

Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o. o. ogłasza przetarg

 • Adres: 35-051 Rzeszów, Teofila Lenartowicza 4
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 798870512
 • Data zamieszczenia: 2022-09-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o. o.
  Teofila Lenartowicza 4
  35-051 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 798870512
  REGON: 368953574
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://pcinn.org/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług programistycznych Serwis i Helpdesk dla Podkarpackiego Centrum Innowacji Sp. z o. o. w Rzeszowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie określonych poniżej usług informatycznych: Serwis, Helpdesk w okresie od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2023 roku.2. Łączne zaangażowanie Wykonawcy w realizację niniejszej umowy nie przekroczy 800 roboczogodzin (zwanych dalej rbh). Zamawiający zastrzega iż minimalna ilość pracy nie będzie mniejsza niż 250 rbh. Ze względu na nieokreślony udział poszczególnych usług w ostatecznej cenie, (do oferty) należy przyjąć następujące parametry wykorzystania zamawianych usług:1) Serwis: co najmniej 200 rbh, maksymalnie 600 rbh;2) Helpdesk: co najmniej 50 rbh, maksymalnie 200 rbh;3. Wspólny Słownik Zamówień:Główny kod CPV: 72000000-5 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia72260000-5 Usługi w zakresie oprogramowania 72200000-7 Usługi doradcze w zakresie programowania oprogramowania72250000-2 Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 6 do SWZ.5. Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu pt.: Podkarpackie Centrum Innowacji, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej nr 1 "Konkurencyjna i Innowacyjna Gospodarka" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.6. Równoważność materiałów lub urządzeń1) W sytuacji, gdy Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to należy rozumieć, iż dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych.2) Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów pod warunkiem, że materiały równoważne będą posiadały, co najmniej takie same parametry techniczne jak materiały wymienione w ww. dokumentach.3) Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, iż oferowane dostawy (urządzenia i materiały budowlane), usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania Zamawiającego.4) Wszelkie produkty pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe jakim muszą odpowiadać produkty, aby spełniać wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia.5) Przez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak, więc posługiwanie się nazwami producentów, czy produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygadniających te materiały lub urządzenia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72000000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową zapewniającą realizację zamówienia w wysokości minimum 10 000,00 zł.4) zdolności technicznej lub zawodowej:Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-09-28

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach