Przetargi.pl
Pełnienie czynności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn.: Termomodernizacja budynku Świetlicy Socjoterapeutycznej w Łapach

Urząd Miejski w Łapach ogłasza przetarg

 • Adres: 18-100 Łapy, ul. gen. Wł. Sikorskiego 24
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 085 7152251 , fax. 085 7152256
 • Data zamieszczenia: 2016-06-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miejski w Łapach
  ul. gen. Wł. Sikorskiego 24 24
  18-100 Łapy, woj. podlaskie
  tel. 085 7152251, fax. 085 7152256
  REGON: 00052333000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.lapy.podlasie.pl, www.lapy.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pełnienie czynności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn.: Termomodernizacja budynku Świetlicy Socjoterapeutycznej w Łapach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu czynności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn.: Termomodernizacja budynku Świetlicy Socjoterapeutycznej w Łapach. 2. Prace budowlane inwestycji objętej przedmiotem sprawowania nadzoru inwestorskiego polegają w szczególności na: - ociepleniu ścian zewnętrznych budynku, - ociepleniu stropu i stropodachu budynku, - wymianie starych okien i drzwi na nowe, - modernizacji instalacji centralnego ogrzewania obejmującej: wymianę przewodów instalacji centralnego ogrzewania i grzejników na nowe, montaż przygrzejnikowych zaworów termostatycznych, odpowietrzników automatycznych i pozostałej armatury, - montażu ściennych rekuperatorów, - wymianie instalacji odgromowej, - wykonaniu robót towarzyszących związanych z ww. pracami. 3. Dokumentacja projektowa dotycząca realizowanych prac przedmiotowego budynku została wymieniona w Rozdziale III i stanowi załącznik do SIWZ. 4. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca pełnić będzie obowiązki i funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) - art. 24 i 25, w następujących specjalnościach: budowlanej, sanitarnej i elektrycznej. 6. W ramach pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: -udział w protokolarnym przekazaniu Wykonawcy robót budowalnych terenu budowy, -reprezentowanie Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, obowiązującymi normami i przepisami, w tym przepisami techniczno - budowlanymi, -uczestniczenie we wszystkich czynnościach, do dokonania których zobowiązany jest Zamawiający, a dotyczących prac budowlanych realizowanych przez Wykonawcę robót budowlanych w okresie obowiązywania niniejszej Umowy, -stałe uczestnictwo w naradach technicznych, koordynacyjnych i innych organizowanych przez wszystkie strony procesu inwestycyjnego, -współpraca z Zamawiającym, jednostką projektową i Wykonawcą robót budowlanych w zakresie realizowanych robót, w tym stałe konsultowanie i fachowe doradztwo na rzecz Zamawiającego, celem wspólnego poszukiwania rozwiązań bieżących problemów, -weryfikacja dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę robót budowlanych związanych z odbiorem robót budowlanych, w tym m. in.: atestów, certyfikatów, świadectw jakości, wyników badań, itp., sprawdzania obmiarów wykonanych robót i protokołów oraz kontrola materiałów i urządzeń przed ich wbudowaniem, -przygotowanie pod względem merytorycznym i formalnym oraz rachunkowym protokołu odbioru w zakresie wykonywanych robót, kontrola ilości i wartości wykonanych robót budowlanych, odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiór końcowy oraz kontrola prawidłowości wykonania robót, -sprawdzanie jakości wykonanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, -zatwierdzanie materiałów, technologii budowlanych oraz jakości wykonania zgodnie z dokumentacją projektową dla wszystkich asortymentów robót, -potwierdzanie dopuszczenia do pracy sprzętu, urządzeń i narzędzi przewidzianych do realizacji robót w oparciu o obowiązujące przepisy, normy techniczne, dokumentację projektową, specyfikacje techniczne, przepisy BHP i ppoż., -wnioskowanie o wykonanie niezbędnych badań technicznych, ekspertyz, -wydawanie w porozumieniu z Zamawiającym poleceń kierownikowi budowy/robót dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, które skutkować mogłyby zagrożeniem bezpieczeństwa lub spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem, -prawo wstrzymania robót jeśli jest to konieczne dla ich prawidłowego wykonania oraz w przypadku, gdy Wykonawca robót budowalnych nie wypełnia swych obowiązków z należytą starannością, wiedzą techniczną i postanowieniami zawartej z nim Umowy, w tym zlecanie usunięcia robót niewłaściwych i wykonanych poniżej obowiązującego standardu, -udzielanie opinii i sprawdzanie dokumentacji projektowej w zakresie przyjętych rozwiązań projektowych, ich wykonalności, Szczegółowych Specyfikacji Technicznych dla robót, technologii robót, zastosowania materiałów, -kontrolowanie prawidłowego prowadzenia Dziennika Budowy, prawidłowego gromadzenia atestów, materiałów, orzeczeń o jakości materiałów, kontrolnych wyników badań i innych dokumentów stanowiących załączniki do odbioru robót, -prawidłowe przechowywanie wszystkich dokumentów budowy, -rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej w toku prowadzonych robót, a w razie potrzeby zaciąganie opinii autora projektu, -egzekwowanie od projektanta uzupełnień lub poprawek dokumentacji w trakcie realizacji robót w przypadku ujawnienia wad tej dokumentacji, -sprawdzanie kwalifikacji oraz uprawnień do prowadzenia prac budowlanych osób zatrudnionych przez Wykonawcę robót, -sprawdzenie posiadania przez Kierownika budowy robót odpowiednich dokumentów (atestów, świadectw jakości, wyników badań, certyfikatów) dotyczących dostarczonych elementów i innych wyrobów oraz dokonanie ich oceny jakości na placu budowy przed ich wbudowaniem. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego sprawdza i zatwierdza daną partię materiałów przeznaczonych przez Wykonawcę robót do wbudowania, -uczestniczenie przy przeprowadzaniu prób, pomiarów i sprawdzeń, odbiorów technicznych instalacji, urządzeń technicznych, -sprawdzanie kompletności i zatwierdzenie przedstawionej przez Wykonawcę robót całościowej dokumentacji powykonawczej niezbędnej do przeprowadzenia odbioru końcowego inwestycji, -podejmowanie wszelkich niezbędnych działań w celu dotrzymania terminu realizacji budowy, -potwierdzanie w dzienniku budowy zapisu kierownika budowy/robót o gotowości robót budowlanych do odbioru (po zakończeniu robót budowlanych i wykonaniu niezbędnych prób i sprawdzeń przewidzianych w przepisach odrębnych) oraz nadzór nad należytym urządzeniem i uporządkowaniem terenu inwestycji przez Wykonawcę robót budowlanych, -sporządzanie protokołów konieczności (w przypadku gdy strony ustaliły wykonanie robót zamiennych, dodatkowych w ramach niniejszej Umowy) - bez zgody Zamawiającego Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie jest upoważniony do wydawania Wykonawcy polecenia wykonania robót zamiennych i dodatkowych, -monitorowanie postępu robót poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowania i zgodności realizacji z obowiązującym przy realizacji Umowy, harmonogramem rzeczowo - finansowym robót, -uczestniczenie na żądanie Zamawiającego w kontrolach przeprowadzanych przez Instytucję Zarządzającą oraz inne instytucje uprawnione do kontrolowania projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, -wyegzekwowanie od Wykonawcy robót podlegającemu nadzorowi kompletu dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia odbioru końcowego; -inne zadania wynikające z przepisów prawa. 7. W ramach pełnionego nadzoru inwestorskiego Wykonawca ma prawo po uprzednim powiadomieniu Zamawiającego: -wydawać kierownikowi budowy robót potwierdzone wpisem do dziennika budowy polecenia dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, -żądać od Kierownika budowy/robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem, -żądać od Kierownika budowy/robót zawieszenia prowadzenia robót budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja może spowodować znaczne straty materialne. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowiązuje się zawiadamiać Zamawiającego niezwłocznie o zaistniałych na budowie nieprawidłowościach. 8. Wykonawca (Inspektor Nadzoru Inwestorskiego) zobowiązuje się zawiadomić Zamawiającego niezwłocznie (najpóźniej w terminie 24 godzin) o zaistniałych na nadzorowanych robotach nieprawidłowościach. 9. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić nadzór inwestorski w okresie realizacji robót w zakresie ogłoszonych i rozstrzygniętych postępowań na roboty budowlane, które ma nadzorować, łącznie z bezusterkowym odbiorem końcowym, oraz przekazaniem Zamawiającemu przez Wykonawcę wszystkich robót poprawnie działających instalacji i systemów technicznych. 10. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowiązany jest do stawienia się na budowie, na każde wezwanie Zamawiającego w ciągu 24 godzin od mailowego lub pisemnego powiadomienia. 11. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowiązany jest do zweryfikowania przedłożonych mu przez Zamawiającego jak i Wykonawcę dokumentów w terminie 2 dni od dnia ich przedłożenia. 12. Częstotliwość pobytu poszczególnych Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego na budowie powinna być taka, aby nie hamowała postępu robót. 13. Podczas wykonywania robót obecność Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na terenie robót gdzie będą prowadzone roboty winna być zgodna z ilością pobytów na terenie robót w tygodniu wskazaną w formularzu ofertowym. Obecność Wykonawcy (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) będzie weryfikowana przez Zamawiającego na podstawie listy obecności, która będzie znajdowała się na nadzorowanym obiekcie. 14. Wyłoniony Inspektor Nadzoru Inwestorskiego powinien w trakcie całego procesu inwestycyjnego podejmować także inne działania, niewymienione powyżej, które zabezpieczać będą interes Zamawiającego i przyczynią się do sprawnego realizowania inwestycji. 15. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, jako osoba pełniąca samodzielne funkcje techniczne, jest odpowiedzialny za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami obowiązującego prawa i zasadami wiedzy technicznej oraz z należytą starannością w wykonywaniu pracy, jej właściwą organizację, bezpieczeństwo i jakość. 16. Wykonawca wyznaczy koordynatora czynności Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego na budowie, spośród osób wymienionych w załączniku nr 5. 17. Pozostałe warunki dotyczące wykonania zamówienia zostały określone we wzorze Umowy stanowiącym Rozdział 2 SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 715200009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: ilość pobytów na terenie robót w ciągu tygodnia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lapy.pl; www.bip.lapy.podlasie.pl.
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach