Przetargi.pl
AZP/261/D/45/AZ-231/0/41/10/2016 Dostawa odczynników laboratoryjnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, kolumn chromatograficznych, do celów naukowo - badawczych, z podziałem na 23 części, dla poszczególnych Klinik i Zakładów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Adres: 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 085 7485400 , fax. 085 7485627
 • Data zamieszczenia: 2016-06-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
  ul. Jana Kilińskiego 1 1
  15-089 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 085 7485400, fax. 085 7485627
  REGON: 00028860400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umwb.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  AZP/261/D/45/AZ-231/0/41/10/2016 Dostawa odczynników laboratoryjnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, kolumn chromatograficznych, do celów naukowo - badawczych, z podziałem na 23 części, dla poszczególnych Klinik i Zakładów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa odczynników laboratoryjnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, kolumn chromatograficznych, jak niżej: Część 1 - odczynniki laboratoryjne firmy Roche Część 2 - odczynniki laboratoryjne firmy Santa Cruz Część 3 - odczynniki laboratoryjne firmy Cell Biolabs, BioAssay System Część 4 - odczynniki laboratoryjne firmy RayBiotech Część 5 - odczynniki laboratoryjne firmy Biovision Część 6 - odczynniki laboratoryjne firmy MyBiosource Część 7 - odczynniki laboratoryjne firmy EURx Część 8 - odczynniki laboratoryjne firmy DLD Diagnostika GmbH Część 9 - odczynniki laboratoryjne firmy Elabscience Część 10 - odczynniki laboratoryjne firmy Diasource Część 11 - odczynniki laboratoryjne firmy Lonza Część 12 - odczynniki laboratoryjne firmy Liofilchem Część 13 - odczynniki laboratoryjne firmy Sigma-Aldrich Część 14 - odczynniki laboratoryjne firmy Agilent Część 15 - odczynniki laboratoryjne firmy ThermoFisher Część 16 - odczynniki laboratoryjne firmy Promega Część 17 - drobny sprzęt laboratoryjny firmy NEST, Dream Line Część 18 - drobny sprzęt laboratoryjny firmy CAPP Część 19 - drobny sprzęt laboratoryjny firmy Tecniplas Część 20 - drobny sprzęt laboratoryjny Część 21 - drobny sprzęt laboratoryjny Część 22 - kolumny chromatograficzne firmy Agilent Część 23 - odczynniki laboratoryjne firmy Nano String 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, ilości i wymagane parametry poszczególnych części przedmiotu zamówienia zawierają załączniki Nr 1 - FORMULARZE CENOWE, stanowiące integralną część SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 336965000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 50 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W niniejszym postępowaniu wadium nie jest wymagane.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin dostawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: umb.edu.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach