Przetargi.pl
„Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn- Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn”; Etap II - ODBUDOWA ZDEGRADOWANEGO STAWU W STARYM UJEŹDZIE

Gmina Ujazd ogłasza przetarg

 • Adres: 47-143 Ujazd, ul. Sławięcicka
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 0-77 4048750,4048757,4048757 , fax. 0-77 4637081
 • Data zamieszczenia: 2021-01-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Ujazd
  ul. Sławięcicka 19
  47-143 Ujazd, woj. opolskie
  tel. 0-77 4048750,4048757,4048757, fax. 0-77 4637081
  REGON: 53141329000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ujazd.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn- Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn”; Etap II - ODBUDOWA ZDEGRADOWANEGO STAWU W STARYM UJEŹDZIE
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje wykonanie kompletnych robót budowlanych związanych odbudową zdegradowanego stawu wiejskiego w Starym Ujeździe wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym: budową wiaty, dwóch kładek dla pieszych, układu komunikacyjnego, w postaci ścieżek dla pieszych, drogi dojazdowej z placem manewrowym oraz elementami małej architektury. Zakres rzeczowy obejmuje: I. PRACE PRZYGOTOWAWCZE 1. Wycinka drzew i krzewów wraz z wywozem gałęzi i karpiny na składowisko w Kędzierzynie - drzewa o średnicy ǿ 10 - ǿ 75cm – 176 szt - krzewy – 348 arów 2. Rozbiórka - żelbetowa zastawka na rzece Jordan – 1 szt - żelbetowy mnicha we wschodniej części stawu – 1 szt 3. Wykop i wywóz odpadów komunalnych, zlokalizowanych przy ulicy Stawowej w północno-wschodniej stawu – 1883m3/2824 t II. ROBOTY MELIORACYJNE 1. Wykop i wywóz ziemi ze stawu ( namuł + grunt) w miejsce wskazane przez Inwestora - przyjęto odległość do 3km – 4647,0 m3 + wykop pod ubezpieczenie 390,0 m3 2. Dowóz ziemi na makroniwelację terenu po wydobyciu odpadów i, ukształtowanie skarp – 2312,0 m3 3. Ubezpieczenie skarp stawu – 1948,6 m3 4. Wykonanie nasypu wewnątrz stawu z kamienia hydrotechnicznego – 19,0mb/29,3 m3 5. Mnich żelbetowy 1 szt : -stojak żelbetowy 1,4x1,05m h=1,80m -leżak z rur betonowych wipro d600mm L=30,0mb 6. Rów melioracyjny: R-C w tym - doprowadzający wodę – 106,0 mb - odprowadzający wodę – 28,0 mb - R-1 – 12,0 mb 7. Ubezpieczenie rzeki Jordan – 34,0 mb 8. Budowle: - próg żelbetowy na rzece Jordan 6,0m x 0,5m x 1,20m – 1 szt - przepust z rur wipro d600mm z zamknięciem z napędem ręcznym – 6,0 mb 9. Konserwacja - rzeka Jordan – 260,0 mb - rowy melioracyjne – 126,0 mb III. CIĄGI PIESZO-JEZDNE 1. Droga wjazdowa wraz z placem manewrowym – 430,0 m2 2. Ciągi piesze – 935,0 m2 IV. MAŁA ARCHITEKTURA 1. Wiata drewniana wraz z 7 -oma stołami i ławkami do siedzenia – 1 szt 2. Mostki drewniane na fundamentach żelbetowych – 2 szt 3. Ławki z oparciami – 14 szt 4. Ławki bez oparć – 8 szt 5. Stół piknikowy – 1 szt 6. Stoły do ławek bez oparć – 2 szt 7. Stolik do gry w szachy – 1 szt 8. Budki lęgowe i budki dla kaczek – 15 szt 9. Domki dla owadów – 2 szt 10. Tablice drewniane – informacyjne – 15 szt Uwaga* opracowanie szaty graficznej jak i samej konstrukcji tablic należy wykonać zgodnie z poniższymi wytycznymi: a) konstrukcja wsporcza tablic zgodnie z opisem technicznym dokumentacji b) treść tablic, która ma informować o roślinach i zwierzętach występujących na terenie stawu i terenach przyległych - wykonanie projektu graficznego tablicy należy zlecić wykwalifikowanej firmie, która: - zaprojektuje szablon graficzny tablicy - pozyska zdjęcia oraz opracuje teksty edukacyjne - przekaże projekty w formie do ewentualnej dalszej edycji, jak i w postaci plików produkcyjnych do druku. Tablicę o wymiarach min 80x80 cm należy wykonać z blachy stalowej ocynkowanej gr. 1,25 mm o podwójnie zaginanych brzegach. Lico z folii odblaskowej minimum I generacji zabezpieczonej folią antygrafitti np. 3M Scotchcal 639 lub inną analogiczną. Na terenie inwestycji zalegają odpady komunalne, głównie od strony ulicy Stawowej. Orientacyjną powierzchnię zalegania odpadów naniesiono na plan zagospodarowania przerywaną brązową linią. Miąższość odpadów przyjęto szacunkowo na przekrojach poprzecznych. Roboty należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową opracowaną przez firmę DOMEL inż. Iwona Dołżycka, dla której uzyskano pozwolenie na budowę nr 461/19 z dnia 28.08.2019 r. zn. spr. UA.6740.1.379.2019.IS oraz zgodnie z warunkami określonymi w pozwoleniu wodno-prawnym i decyzją na wycinkę drzew. Wykonawca uwzględni w ofercie i poniesie wszystkie koszty wynikające z powyższych decyzji. Szczegółowe warunki realizacji Umowy i jej zakres przedmiotowy określa niniejsza SIWZ oraz dokumentacja projektowa. Ponad to Wykonawca przygotuje dokumentację powykonawczą i przekaże Zamawiającemu co najmniej na 3 dni przed zgłoszeniem do odbioru przedmiotowej inwestycji, tj.: oświadczenia, atesty, deklaracje zgodności, pomiar geodezyjny powykonawczy- mapa z potwierdzeniem przyjęcia do zasobów geodezyjnych i kartograficznych lub pomiar geodezyjny powykonawczy wraz z protokołem z pozytywnej weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wyniki badań i sprawdzeń, itp.- w il.3 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w pliku .pdf. na nośniku elektronicznym Uwagi i wymagania dodatkowe: a) Pożądane jest aby rozwiązania techniczne, zastosowane urządzenia, materiały i wyposażenie były wysokiej jakości zapewniającej długą i pewną eksploatację, a wszystkie urządzenia, prace i instalacje nie wymienione szczegółowo w normach lub przepisach były wykonane zgodnie z najlepszą praktyką i doświadczeniem Wykonawcy, w tym: - wszystkie zaproponowane materiały i urządzenia winny pochodzić od renomowanych i sprawdzonych na rynku producentów, którzy zapewniają sprawne przeprowadzenia napraw pogwarancyjnych, dostarczenie części zamiennych itp.; nie dopuszcza się stosowania materiałów i urządzeń prototypowych, nie sprawdzonych w poprawnej eksploatacji, - przy doborze materiałów i urządzeń należy dążyć do ujednolicenia producentów i typów b) Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji prac objętych przedmiotem zamówienia zostanie przedstawiony przez wybranego Wykonawcę najpóźniej w dniu podpisania umowy celem akceptacji przez Zamawiającego i stanowił będzie załącznik do zawartej umowy. c) jeśli podczas prac rozbiórkowych, pojawią się elementy nadające się do ponownego wykorzystania, miejsce ich składowania należy ustalić z Zamawiającym. d) Wykonawca zobowiązany jest w ciągu dwóch lat, od dnia odbioru końcowego do pielęgnacji nasadzeń wykonanych w ramach inwestycji tj. zieleń niska i wysoka –trawy, drzewa i krzewy, kwiaty itp. zgodnie z wytycznymi opisanymi dokumentacji technicznej i STWIOR. Wszelkie uschnięte lub chore nasadzenia, Wykonawca zobowiązany będzie wymienić na nowe. Rozwinięcie szczegółowe dla uwag i wymagań dodatkowych zawarte zostało w Istotnych postanowieniach umowy, będących załącznikiem do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach