Przetargi.pl
Oświęcimska Przestrzeń Spotkań - budowa mostu dla pieszych na rzece Sole w Oświęcimiu wraz z infrastrukturą.

Miasto Oświęcim ogłasza przetarg

 • Adres: 32-600 Oświęcim, Zaborska
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. +48338429311 , fax. +48338429361
 • Data zamieszczenia: 2019-02-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Oświęcim
  Zaborska 2
  32-600 Oświęcim, woj. małopolskie
  tel. +48338429311, fax. +48338429361
  REGON: 07218178700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.oswiecim.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Oświęcimska Przestrzeń Spotkań - budowa mostu dla pieszych na rzece Sole w Oświęcimiu wraz z infrastrukturą.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Lokalizacja: 1) Budowany most oraz przebudowywana w związku z nim infrastruktura zlokalizowane są na działkach 1831/200, 1831/74, 1831/62, 1831/206, 1528/10, 1526/2, 1795/8 obręb nr 0001, Oświęcim. 2) Pod względem prawnym teren lokalizacji mostu dla pieszych leży w obszarze dwóch obowiązujących Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego: a) lewy brzeg rzeki Soły - rejon ul. Legionów objęty jest MPZP miasta Oświęcim dla terenu Pomnika Zagłady, na którego obszarze położony jest Pomnik Męczeństwa w Oświęcimiu wraz z jego strefą ochronną - uchwała nr XV/243/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30.11.2011 r. Zgodnie z zapisami MPZP teren wstępnej lokalizacji mostu jest oznaczony symbolem Z i zgodnie z § 15 pkt 4 ppkt 3 na tym terenie dopuszcza się realizację w rejonie ul. Legionów przyczółka kładki pieszej z niezbędnymi urządzeniami technicznymi; b) prawy brzeg rzeki Soły - leży w obszarze MPZP miasta Oświęcim dla terenu w rejonie ul. Kamieniec - uchwała nr XLIII/800/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30.10.2013 r. Zgodnie z zapisami MPZP na terenie oznaczonym symbolem 11.ZP, 12.ZP, 13.ZNU, 16.ZNU możliwa jest lokalizacja obiektów mostowych do przeprowadzenia ciągów pieszo - rowerowych (kładek). 3) Teren lokalizacji mostu leży w: a) strefie ochronnej Pomnika Zagłady, b) w granicach zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Dolina Soły”, c) w strefie ochronnej wału przeciwpowodziowego rzeki Soły, d) w obszarze szczególnie zagrożonym powodzią, e) w strefie ochrony pośredniej ujęcia wody dla Miasta Oświęcim. 4) Teren inwestycji jest niezabudowany. 2. Charakterystyka zadania: 1) Projektowany most dla pieszych ma za zadanie przeprowadzenie ruchu pieszego nad naturalną przeszkodą jaką jest rzeka Soła. Ma łączyć brzegi rzeki: lewy, na którym znajduje się Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau z prawym, na którym zlokalizowany jest obecnie park z planowaną dalszą swoją rozbudową, a dalej miasto Oświęcim. 2) Zaplanowany model mostu, a w zasadzie jego zasadnicza część tzw. „nurtowa” to rodzaj płaszczyzny skręconej wokół własnej osi o 180°. Przez środek skręcenia przechodzi korytarz, umożliwiający przejście pieszych z jednej strony mostu na drugą. 3) Nawierzchnia oraz obudowa wszystkich płaszczyzn mostu poza podporami zostanie wykonana z desek z drewna cedr żółty (lat. Callitropsis nootkatensis) na podkonstrukcji stalowo-drewnianej montowanej do konstrukcji mostu. 4) Wykończenie nawierzchni mostu przeznaczonej dla ruchu pieszego będzie wykonane z desek podłogowych inkrustowanych paskami przeciwpoślizgowymi z żywicy i kruszywa. 5) Most oraz końcowe części nasypów na niego prowadzące wyposażone będą w balustrady. Wszystkie elementy balustrad wykonane będą ze stali nierdzewnej AISI 316, w częściach widocznych – szlifowanej. Wypełnienie balustrady stanowić będą siatki z linek ze stali nierdzewnej łączonych tulejami. 6) Odprowadzenie wody z obiektu będzie zrealizowane powierzchniowo poprzez zastosowane spadki podłużne oraz poprzeczne. W najniższej części przęsła nurtowego zainstalowane będą wyloty rurowe w celu odprowadzenia wody bezpośrednio z konstrukcji obiektu. 7) Most wyposażony zostanie w instalację oświetlenia w postaci pasków LED zamontowanych w pochwycie barierek na całej długości mostu oraz w centralnym miejscu przęsła nurtowego w jego suficie. Planuje się również oświetlenie dekoracyjne mostu poprzez zamontowanie pasków LED na dwóch najwyższych krawędziach mostu. 8) Most będzie wyposażony w instalację monitoringu CCTV. 9) Budowa mostu wymusi usunięcie istniejącej sieci elektroenergetycznej SN 15 kV oraz budowę dwóch linii kablowych oraz słupa. Jeden z kabli prowadzony będzie w rurze osłonowej podwieszonej do spodu konstrukcji, częściowo ukrytej pod okładziną ścienną obiektu. 10) Konstrukcję mostu tworzy ośmioprzęsłowy ustrój nośny oparty na filarach żelbetowych. Konstrukcja ustroju nośnego w przekroju podłużnym została podzielona na trzy części połączone ze sobą przegubowo. Dwie skrajne części mostu wykonane zostaną w technologii żelbetowej. Środkowa część to przęsło nurtowe zaprojektowane jako konstrukcja stalowa skrzynkowa. Długość tej części mostu to około 80 m. 11) Filary podpierające ustrój nośny mostu zaprojektowano w postaci żelbetowych podpór tarczowych zamocowanych monolitycznie w żelbetowych płytach fundamentowych będących jednocześnie oczepem dla pali fundamentowych. Obiekt będzie posadowiony na żelbetowych palach wierconych. 12) Usytuowanie jak i wzniesienie konstrukcji mostu spowoduje minimalną ingerencję w istniejące wały przeciwpowodziowe, co wiąże się ze zmianą parametrów wału przeciwpowodziowego od strony ul. Legionów, tzn. poszerzenie korpusu obwałowania, zmiana istniejącego nieregularnego nachylenia skarp wału, zmiana umocnienia skarpy odwodnej obwałowania oraz rozbudowa istniejącego kolektora burzowego. 3. Parametry techniczno - geometryczne: 1) Rozpiętość teoretyczna mostu w osi środkowej obiektu: 284,66 m; 2) Całkowita długość obiektu: 283,23 - 286,09 m; 3) Szerokość całkowita mostu w części dojścia do przęsła głównego: 8,17m; 4) Szerokość użytkowa mostu w części dojścia do przęsła głównego: 5,2 - 7,6 m; 5) Szerokość całkowita mostu w części przęsła głównego/nurtowego: 8,17 - 3,21 m; 6) Szerokość użytkowa mostu w części przęsła głównego/nurtowego: 5,75 - 1,97 m; 7) Wysokość przęsła głównego/nurtowego: 8,9 m; 8) Spadek poprzeczny górnej powierzchni konstrukcji żelbetowej: 2,0 %; 9) Spadek podłużny: 2,4 - 6,0 % 10) Światło poziome netto: 276,06 m 4. Szczegółowy zakres i sposób realizacji robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia określony został w dokumentacji projektowo-przedmiarowej udostępnionej na stronie internetowej Zamawiającego w miejscu publikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: "SIWZ"). Dokumentacja ta stanowi integralną część opisu przedmiotu zamówienia. Upubliczniona w sposób określony w niniejszym ustępie dokumentacja projektowo-przedmiarowa wraz z SIWZ stanowią całość i są podstawą dla właściwego przygotowania i złożenia oferty, w tym dla sporządzenia planowanego zestawienia kosztów (kosztorysu ofertowego). 5. W skład dokumentacji, o której mowa w pkt. 4, wchodzą następujące opracowania: 1) projekt budowlany, 2) projekt wykonawczy, 3) projekt organizacji ruchu, 4) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 5) przedmiar robót. 6. Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje również prace, czynności i procedury nieokreślone i niewymienione wprost w ogłoszeniu, SIWZ oraz w dołączonej do niej dokumentacji projektowo -przedmiarowej, a niezbędne dla właściwego i należytego wykonania zamówienie, takie jak m.in.: 1) opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ, 2) organizacja zaplecza budowy (miejsce, pobór energii, wody, dozorowanie itd.), 3) sporządzenie dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami w trakcie robót, 4) wywóz materiałów nieużytecznych z terenu budowy na składowisko odpadów i koszty składowania lub utylizacji, 5) ubezpieczenie budowy na czas jej realizacji, 6) koszty energii elektrycznej w okresie realizacji inwestycji 7) wyłączenia i załączenia energii elektrycznej, 8) nadzory specjalistyczne zarządców sieci wynikające z uzgodnień, 9) inwentaryzacja geodezyjna bieżąca (roboty zanikowe) i końcowa powykonawcza.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 300 000,00 złotych (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz 2017 r. poz. 1089). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Zatorze Nr 47 8136 0000 0031 0008 2000 0080. 4. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 5. Do ofert należy dołączyć: 1) w przypadku wniesienia wadium w formie, o której mowa w pkt. 2 ppkt. 1, tj. w pieniądzu – potwierdzenie przelewu; 2) w przypadku wniesienia wadium w formie, o której mowa w pkt. 2 ppkt. 2-5 – oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium, tj gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej lub poręczenia.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w zakresie dotyczącym kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach