Przetargi.pl
Modernizacja podjazdu i przyległego parkingu przy budynku Urzędu Miejskiego w Grybowie w ramach zadania pn. „Renowacja i modernizacja obiektu użyteczności publicznej – Urzędu Miejskiego w Grybowie oraz renowacja części Parku Miejskiego w Grybowie”.

Burmistrz Miasta Grybów ogłasza przetarg

 • Adres: 33-330 Grybów, Rynek
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 184 450 140 , fax. 184 450 202
 • Data zamieszczenia: 2019-02-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Burmistrz Miasta Grybów
  Rynek 12
  33-330 Grybów, woj. małopolskie
  tel. 184 450 140, fax. 184 450 202
  REGON: 52779900000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.grybow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja podjazdu i przyległego parkingu przy budynku Urzędu Miejskiego w Grybowie w ramach zadania pn. „Renowacja i modernizacja obiektu użyteczności publicznej – Urzędu Miejskiego w Grybowie oraz renowacja części Parku Miejskiego w Grybowie”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja istniejącego podjazdu i przyległego parkingu przy budynku Urzędu Miejskiego w Grybowie przy ul. Rynek 12 33-330 Grybów w celu dostosowania dla potrzeb osób niepełnosprawnych. 3.2. Wszystkie prace należy prowadzić nie powodując uciążliwości dla pracy Urzędu. 3.3. Zakres rzeczowy określony został w dokumentacji będącej załącznikiem do SIWZ. 3.4. Zaleca się wykonawcom sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia. 3.5. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne. Wykonawca wykona niezbędne dojścia komunikacyjne zapewniające swobodę poruszania się i dostępu osób trzecich. 3.6. Wspólny słownik zamówień (CPV): 3.6.1. 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne. 3.6.2. 45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingów. 3.7. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia dotyczące: 3.7.1. prac budowlanych, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.). 3.8. Zamawiający ustala także: gdziekolwiek w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w załącznikach do Specyfikacji pojawia się znak towarowy, patent lub pochodzenie Zamawiający dopuszcza stosowanie rozwiązań równoważnych ("równoważne" oznacza możliwość uzyskania efektu założonego przez zamawiającego za pomocą innych rozwiązań technicznych poprzez dopuszczenie ofert opartych na równoważnych ustaleniach). Znaki towarowe, patenty lub pochodzenie powinny być uwzględniane jako definicje standardu a nie jako określone marki zastosowane w projekcie. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. 3.9. Inwestycja współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, działanie 11.1 Rewitalizacja miast, poddziałanie 11.1.2 Rewitalizacja miast średnich i małych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości 2 000,00 zł.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać. Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu Zamawiający przeprowadzi na podstawie oświadczenia załączonego do oferty.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Formularz ofertowy, potwierdzenie wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach