Przetargi.pl
Organizacja zamiennych Ogrodów Działkowych związanych z rozbudową układów drogowych - Rodzinny Ogród Działkowy w Gdańsku przy ul. Zawiślańskiej

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska ogłasza przetarg

 • Adres: 80-126 Gdańsk, ul. Piekarnicza 16
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 3205100 , fax. 058 3205105
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska
  ul. Piekarnicza 16 16
  80-126 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 058 3205100, fax. 058 3205105
  REGON: 00016837200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.drmg.gdansk.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Organizacja zamiennych Ogrodów Działkowych związanych z rozbudową układów drogowych - Rodzinny Ogród Działkowy w Gdańsku przy ul. Zawiślańskiej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Kompleksowa realizacja zadania polegać będzie na: - robotach ziemnych (makroniwelacja), - wykonaniu robót drogowych w tym: budowa wjazdu na teren ogrodu i drogi obwodowej na terenie ogrodu, budowa alejek i miejsc parkingowych, - wykonaniu robót elektrycznych w tym: budowa złącza kablowo- pomiarowego, budowa wewnętrznej sieci energetycznej, - wykonaniu sieci wodociągowej w tym: budowa przyłącza sieci wodociągowej , budowa studni wodomierzowej, budowa wewnętrznej sieci wodociągowej wraz z przyłączami do każdej działki ogrodowej, hydranty naziemne. - odtworzeniu rowów melioracyjnych w tym: odtworzenie rowów po istniejących trasach, odprowadzenie wód z rowów do rzeki Łacha, budowa przepustów z rur Dn 400, - wykonaniu dwóch przepustów nad istniejącą naziemną siecią ciepłowniczą, - budowie ogrodzenia zewnętrznego wraz z bramami i furtkami, - organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robót budowlanych, - wycince drzew i krzewów, wykonaniem trawników wraz z pielęgnacją. Efekt rzeczowy: - zagospodarowanie terenu Rodzinnego Ogrodu Działkowego o pow. ok. 3 ha, - budowa 45 działek ogrodowych o pow. 300-450 m2, - uzbrojenie i urządzenie terenu
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451112000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 65 000 PLN

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.drmg.gdansk.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach