Przetargi.pl
Usługa kompleksowego ubezpieczenia Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o. o.

Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 89-600 Chojnice, Nowy Dwór 35
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 39 87 846, 52 33 55 062 , fax. 52 33 55 061
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o.
  Nowy Dwór 35 35
  89-600 Chojnice, woj. pomorskie
  tel. 52 39 87 846, 52 33 55 062, fax. 52 33 55 061
  REGON: 22071900500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zzonowydwor.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Spółka prawa handlowego Sp. z o. o.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa kompleksowego ubezpieczenia Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o. o.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  a) Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie usługi ochrony ubezpieczeniowej związanej z działalnością wykonywaną przez Zamawiającego oraz mienia Zamawiającego w zakresie opisanym w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w okresie od 30.07.2014 r. do 29.07.2015 r. b) Przedmiot zamówienia obejmuje: - ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania mienia i prowadzenia działalności, - ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk w tym ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, dewastacji i aktów wandalizmu, - ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, - ubezpieczenie szyb od stłuczenia oraz - ubezpieczenie pojazdów w zakresie OC, AC i NNW
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 665100008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zzonowydwor.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach