Przetargi.pl
wybór ekspertów zewnętrznych do przeprowadzenia szkoleń w formie warsztatów i wykładów w ramach sieci współpracy i samokształcenia w okresie od maja do grudnia 2014 roku, w projekcie partnerskim pn. Efektywne doskonalenie nauczycieli drogą do sukcesu ucznia, realizowanym przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku oraz Powiat Nowodworski, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 3.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Centrum Edukacji Nauczycieli ogłasza przetarg

 • Adres: 80-401 Gdańsk, ul. gen. Józefa Hallera 14
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 3404100, 3404104, 3404110 , fax. 058 3410763
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Edukacji Nauczycieli
  ul. gen. Józefa Hallera 14 14
  80-401 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 058 3404100, 3404104, 3404110, fax. 058 3410763
  REGON: 19025802400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.cen.gda.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  wybór ekspertów zewnętrznych do przeprowadzenia szkoleń w formie warsztatów i wykładów w ramach sieci współpracy i samokształcenia w okresie od maja do grudnia 2014 roku, w projekcie partnerskim pn. Efektywne doskonalenie nauczycieli drogą do sukcesu ucznia, realizowanym przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku oraz Powiat Nowodworski, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 3.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wybór ekspertów zewnętrznych do przeprowadzenia szkoleń w formie warsztatów i wykładów w ramach sieci współpracy i samokształcenia w okresie od maja do grudnia 2014 roku, w projekcie partnerskim pn. Efektywne doskonalenie nauczycieli drogą do sukcesu ucznia, realizowanym przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku oraz Powiat Nowodworski, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 3.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Przedmiot zamówienia publicznego podzielono na 8 odrębnych części.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 804000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.cen.gda.pl/bip/index.php?id=106&id2=104
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach