Przetargi.pl
Dostawa wraz z instalacją: Część I - spektrofotometru UV- VIS jednowiązkowego z wbudowanym ekranem ciekłokrystalicznym i oprogramowaniem wewnętrznym, Część II - autosamplera - automatycznego podajnika próbek, dla Uniwersytetu Gdańskiego

Uniwersytet Gdański ogłasza przetarg

 • Adres: 80-952 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 1A
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 5232344 , fax. 058 5232484, 5523741
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Gdański
  ul. Bażyńskiego 1A 1A
  80-952 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 058 5232344, fax. 058 5232484, 5523741
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.univ.gda.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wraz z instalacją: Część I - spektrofotometru UV- VIS jednowiązkowego z wbudowanym ekranem ciekłokrystalicznym i oprogramowaniem wewnętrznym, Część II - autosamplera - automatycznego podajnika próbek, dla Uniwersytetu Gdańskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz i instalacją niżej wymienionych urządzeń dla Uniwersytetu Gdańskiego: I część - spektrofotometru UV-VIS jednowiązkowego z wbudowanym ekranem ciekłokrystalicznym i oprogramowaniem wewnętrznym 1 szt. II część - autosamplera - automatycznego podajnika próbek 1 szt. 2. Wspólny słownik zamówień (CPV): 38433000-9; 38432000-2. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 2 (do SIWZ) odpowiednio do części I, II. 4. Wykonawca dostarczy urządzenia do: I część - Instytutu Oceanografii, Zakładu Ekologii Eksperymentalnej Organizmów Morskich UG, Al. Marszałka Piłsudskiego 46, 81-378 Gdynia, nowy budynek IV piętro pokój 472. II część - Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed, ul. Kładki 24, 80-822 Gdańsk, pokój 4. 5. Oferowane urządzenie musi odpowiadać wszystkim cechom określonym w załącznikach nr 2 (do SIWZ) odpowiednio do części I, II i musi: 1) być fabrycznie nowe, tzn. nieużywane przed dniem dostarczenia, pełnowartościowe i wolne od wszelkich wad i uszkodzeń, 2) pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta obejmujących rynek polski, zapewniający w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych, 3) być dostarczone Zamawiającemu w oryginalnych fabrycznych opakowaniach, których przechowywanie przez Zamawiającego nie jest wymagane do zachowania udzielonej gwarancji, 4) posiadać certyfikat CE zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz.U. 2010r. nr 138 poz. 935 z późn. zmianami), 5) mieć dołączone do urządzenia wykorzystującego energię: etykiety i karty produktu sporządzone w języku polskim, które będą zawierały informacje o klasie efektywności energetycznej i podstawowych parametrach urządzenia, np. zużyciu energii i poziomie hałasu (wydane zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 14.09.2012r. o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię (Dz. U. z 2012r. poz. 1203). 6. Wykonawca zobowiązuje się (odpowiednio do części I, II) do: 1) dostawy urządzenia w sposób kompletny, zgodny z opisem w rozdz. II SIWZ i załącznikach nr 2 (do SIWZ) - części I, II, 2) skontaktowania się z Zamawiającym, przed realizacją zamówienia, celem potwierdzenia dokładnego terminu dostawy, 3) poniesienia ryzyka wszelkich niebezpieczeństw związanych z ewentualnym uszkodzeniem lub utratą do czasu przekazania urządzenia do miejsca przeznaczenia, 4) poniesienia kosztów przewozu, opakowania i ubezpieczenia na czas transportu, 5) poniesienia kosztów rozładunku i wniesienia urządzenia do miejsca przeznaczenia, 6) poniesienia kosztów instalacji i przeszkolenia nie mniej niż 2 osób z zakresu obsługi urządzenia, 7) zapewnienia gwarancji i serwisu dla dostarczonego urządzenia. 7. Wraz z dostawą urządzenia Wykonawca dostarczy do jednostki organizacyjnej Zamawiającego, wypełnioną i podpisaną kartę gwarancyjną oraz instrukcję obsługi w języku polskim lub angielskim w części I, a w części II - instrukcję obsługi w języku polskim. 8. Zamawiający dokona odbioru ilościowego i jakościowego zgodnie z dołączoną do oferty specyfikacją techniczną i sporządzi protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez obie strony bez zastrzeżeń, który będzie podstawą wystawienia (na Uniwersytet Gdański) faktury VAT. 9. Zamawiający odmówi odbioru dostarczonego urządzenia, w przypadku: 1) stwierdzenia rozbieżności pomiędzy cechami dostarczonego urządzenia a przedstawionymi w SIWZ i dołączonej do oferty specyfikacji technicznej, 2) uszkodzenia lub wady uniemożliwiającej użycie urządzenia w jego pełnym zakresie. 10. W przypadkach określonych w pkt. 9 Zamawiający sporządza protokół zawierający przyczyny odmowy odebrania urządzenia, a Wykonawca jest obowiązany do jego niezwłocznej wymiany na nowe, wolne od wad. Jeżeli termin dostarczenia Zamawiającemu urządzenia wolnego od wad przekroczy termin realizacji zamówienia określony w rozdz. III SIWZ, Zamawiający będzie miał prawo do naliczenia kar umownych zgodnie z § 6 ust. 1 pkt. 1 projektu umowy (załączniki nr 7 do SIWZ - część I, II). 11. Gwarancja na dostarczone urządzenie nie krótsza niż 12 miesięcy (dla części I i II). 12. Szczegóły dotyczące gwarancji i serwisu podane są w § 7 projektu umowy (załączniki nr 7 do SIWZ - część I, II)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 384330009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 28 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ug.edu.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach