Przetargi.pl
Organizacja szkoleń dla pracowników Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Krośnie w ramach projektu pn. Wyższa jakość świadczonych usług poprzez modernizację infrastruktury i podnoszenie kwalifikacji kadry w Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Krośnie - praktyczne wprowadzenie koncepcji Alternatywy Edenu w DPS nr 1 w Krośnie

Gmina Krosno ogłasza przetarg

 • Adres: 38-400 Krosno, ul. Lwowska 28a
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 13 47 43 306 , fax. 13 47 43 306
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Krosno
  ul. Lwowska 28a 28a
  38-400 Krosno, woj. podkarpackie
  tel. 13 47 43 306, fax. 13 47 43 306
  REGON: 00052698900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.krosno.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Organizacja szkoleń dla pracowników Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Krośnie w ramach projektu pn. Wyższa jakość świadczonych usług poprzez modernizację infrastruktury i podnoszenie kwalifikacji kadry w Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Krośnie - praktyczne wprowadzenie koncepcji Alternatywy Edenu w DPS nr 1 w Krośnie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia: 1) Miejsce realizacji zamówienia: Dom Pomocy Społecznej nr 1, ul. Żwirki i Wigury 4a, 38-400 Krosno. 2) Sala szkoleniowa zostanie udostępniona bezpłatnie w Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Krośnie. 3) Ilość osób uczestniczących w szkoleniu: 19. 4) Szczegółowy zakres szkolenia: 1. Szkolenie kadry -Alternatywa Edenu - innowacyjny holistyczny model opiekuńczo-mieszkalny dla seniora. Nowatorskie strategie profesjonalnych opiekunów - praktyczna praca uczestników szkolenia z mieszkańcami pod opieką trenera - łącznie 6 godzin po 45 min. Szkolenie powinno się odbyć w ciągu 2 dni po 3 godziny dziennie. 2. Szkolenie kadry - Eldertopia czyli konstruowanie świata życia przyjaznego starszemu człowiekowi - praktyczna praca uczestników szkolenia z mieszkańcami pod opieką trenera - łącznie 6 godzin po 45 min. Szkolenie powinno się odbyć w ciągu 2 dni po 3 godziny dziennie. 3.Szkolenie kadry - Interakcja i komunikacja zgodna z regułami AE - praktyczna praca uczestników szkolenia z mieszkańcami pod opieką trenera - łącznie 6 godzin po 45 min. Szkolenie powinno się odbyć w ciągu 2 dni po 3 godziny dziennie. 4. Szkolenie kadry - Senior w ogrodzie Eden. Zielone otoczenie i zwierzęta domowe - praktyczna praca uczestników szkolenia z mieszkańcami pod opieką trenera - łącznie 6 godzin po 45 min. Szkolenie powinno się odbyć w ciągu 2 dni po 3 godziny dziennie. 5.Szkolenie kadry - Dzieci i młodzież - wolontariusze i przyjaciele - praktyczna praca uczestników szkolenia z mieszkańcami pod opieką trenera - łącznie 6 godzin po 45 min. Szkolenie powinno się odbyć w ciągu 2 dni po 3 godziny dziennie. 6.Szkolenie kadry - U kresu wędrówki. Umieranie i śmierć seniora w domu pomocy społecznej - praktyczna praca uczestników szkolenia z mieszkańcami pod opieką trenera - łącznie 6 godzin po 45 min. Szkolenie powinno się odbyć w ciągu 2 dni po 3 godziny dziennie. 7.Szkolenie kadry - Wybrane aspekty szczegółowe AE - praktyczna praca uczestników szkolenia z mieszkańcami pod opieką trenera - łącznie 6 godzin po 45 min. Szkolenie powinno się odbyć w ciągu 2 dni po 3 godziny dziennie. 8.Szkolenie kadry - Efektywność i trwałość projektu Alternatywa Edenu - praktyczna praca uczestników szkolenia z mieszkańcami po opieką trenera - łącznie 6 godzin po 45 min. Szkolenie powinno się odbyć w ciągu 2 dni pod 3 godziny dziennie. W ramach szkoleń uczestnicy nauczą się jak prawidłowo prowadzić zajęcia z mieszkańcami w szczególności z tematyki muzykoterapii, hortikuloterapii oraz zajęć relaksacyjnych oraz z pozostałych tematów opisanych w podpunktach 1-8. Zamówienie to stanowi kontynuację pierwszego cyklu szkoleń z zakresu Alternatywy Edenu. Pracownicy uczestniczyli w 80 godzinach szkoleń teoretycznych z elementami praktyki. Niniejsze zamówienie dotyczy praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy w pracy z mieszkańcami pod opieką profesjonalnego trenera. Zajęcia te zaczną się po zakończeniu części inwestycyjnej realizowanej w ramach projektu (budowa ogrodu zimowego, zakup pieca konwekcyjno-parowego oraz sprzętu do muzykoterapii), co pozwoli na wprowadzenie dodatkowych zajęć dla mieszkańców dotyczących muzykoterapii, hortikuloterapii oraz zajęć relaksacyjnych. Drugi etap szkoleń ma na celu pracę trenera i pracowników bezpośrednio z mieszkańcami. Każdy uczestnik będzie musiał nauczyć się prowadzić zajęcia z grupą mieszkańców pod okiem trenera, co ma pozwolić na profesjonalne wykorzystanie wiedzy zdobytej w pierwszej części szkolenia. 5) Ilość godzin - każde szkolenie obejmuje 6 godzin szkoleniowych po 45 min. i będzie realizowane w ciągu dwóch dni. Łączna ilość godzin szkolenia - 48. 6) Dostarczenie materiałów szkoleniowych dla wszystkich uczestników oznaczonych informacją o dofinansowaniu. 7) Prowadzenie list obecności na każdych warsztatach zgodnie z wzorem podanym przez Zamawiającego. 8) Oznaczenia prezentacji na szkolenia informacją o współfinansowaniu. 9) Wydanie certyfikatów poświadczających ukończenie szkolenia dla każdego uczestnika. Wzór dyplomu zostanie uzgodniony z Zamawiającym
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805610004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.krosno.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach