Przetargi.pl
Organizacja szkoleń wraz z cateringiem dla pracowników Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Krośnie w ramach projektu pn. Wyższa jakość świadczonych usług poprzez modernizację infrastruktury i podnoszenie kwalifikacji kadry w Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Krośnie - warsztaty dla terapeutów i opiekunów

Gmina Krosno ogłasza przetarg

 • Adres: 38-400 Krosno, ul. Lwowska 28a
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 13 47 43 306 , fax. 13 47 43 306
 • Data zamieszczenia: 2013-07-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Krosno
  ul. Lwowska 28a 28a
  38-400 Krosno, woj. podkarpackie
  tel. 13 47 43 306, fax. 13 47 43 306
  REGON: 00052698900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.krosno.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Organizacja szkoleń wraz z cateringiem dla pracowników Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Krośnie w ramach projektu pn. Wyższa jakość świadczonych usług poprzez modernizację infrastruktury i podnoszenie kwalifikacji kadry w Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Krośnie - warsztaty dla terapeutów i opiekunów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia: 1) Miejsce realizacji zamówienia: Dom Pomocy Społecznej nr 1, ul. Żwirki i Wigury 4a, 38-400 Krosno. 2) Sala szkoleniowa zostanie udostępniona bezpłatnie w Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Krośnie. 3) Ilość osób uczestniczących w szkoleniu: 19 - dwie grupy po 10 i 9 osób. 4) Szczegółowy zakres szkoleń: Warsztaty dla terapeutów i opiekunów osób starszych - praca z seniorami w oparciu o atrakcyjne formy aktywizacji intelektualnej, społecznej i artystycznej. Podstawowym celem jest przekazanie informacji na temat możliwości poprawy sprawności osób starszych zarówno w sferze intelektualnej jak i społecznej i emocjonalnej. Warsztaty powinny obejmować różne rodzaje technik animatorskich, które będą aktywizować i rozbudzać nowe zainteresowania podopiecznych DPS. W zakres szkolenia powinny wchodzić zajęcia na temat: treningu pamięci, różnych modelów i stylów życia - spędzania wolnego czasu, metod relaksacji - redukcji lęku i stanów depresyjnych, ogólna opieka nad osobami starszymi, wykorzystanie ludoterapii, muzykoterapii, arteterapii itp. 5) Ilość godzin: 2 sesje - tj. 4 dni szkoleniowe po 8 godzin - łącznie 32 godziny szkoleniowe - po 45 min. 6)Catering podczas każdego z dni szkoleniowych dla wszystkich uczestników - napoje (kawa, herbata, woda, soki) do wyboru oraz przekąski (ciastka kruche, kanapki) dostępne na bieżąco w czasie szkolenia oraz obiad (danie gorące - w formie drugiego dania obiadowego). 7)Dostarczenie materiałów szkoleniowych dla wszystkich uczestników oznaczonych informacją o dofinansowaniu. 8)Prowadzenie list obecności na każdych warsztatach zgodnie z wzorem podanym przez Zamawiającego. 9)Oznaczenia prezentacji na szkolenia informacją o współfinansowaniu. 10)Wydanie certyfikatów poświadczających ukończenie szkolenia dla każdego uczestnika. Wzór dyplomu zostanie uzgodniony z Zamawiającym
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805610004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.krosno.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach