Przetargi.pl
Pełnienie funkcji Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji SORE w ramach projektu WSPÓŁPRACA-DOSKONALENIE-SAMOKSZTAŁCENIE. Kompleksowy program wspomagania rozwoju szkół i przedszkoli w powiecie kolbuszowskim.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kolbuszowej ogłasza przetarg

 • Adres: 36-100 Kolbuszowa, ul. 11 Listopada 10
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 17 744 57 25 , fax. 17 227 11 56
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kolbuszowej
  ul. 11 Listopada 10 10
  36-100 Kolbuszowa, woj. podkarpackie
  tel. 17 744 57 25, fax. 17 227 11 56
  REGON: 00103017300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: poradnia.kolbuszowa.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pełnienie funkcji Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji SORE w ramach projektu WSPÓŁPRACA-DOSKONALENIE-SAMOKSZTAŁCENIE. Kompleksowy program wspomagania rozwoju szkół i przedszkoli w powiecie kolbuszowskim.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji SORE w ramach projektu WSPÓŁPRACA-DOSKONALENIE-SAMOKSZTAŁCENIE. Kompleksowy program wspomagania rozwoju szkół i przedszkoli w powiecie kolbuszowskim. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju Szkół. 2. Głównym celem projektu jest podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie kolbuszowskim poprzez stworzenie do 30.06.2015 r. planów wspomagania dla 22 szkół i przedszkoli spójnych z ich rozwojem w obszarach wymagających szczególnego wsparcia. 3. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 2 części Część I : pełnienie funkcji jednego SORE w 9 szkołach i 2 przedszkolach-łącznie w 11 placówkach oświatowych w terminie od października 2013 roku do czerwca 2015 w tym: w roku szkolnym 2013-2014 w 4 szkołach i 2 przedszkolach ,w roku szkolnym 2014-2015 w 4 szkołach i 1 przedszkolu Część II pełnienie funkcji jednego SORE w 8 szkołach i 3 przedszkolach-łącznie w 11 placówkach oświatowych w terminie od października 2013 roku do czerwca 2015 w tym: w roku szkolnym 2013-2014 w 4 szkołach i 2 przedszkolach w roku szkolnym 2014-2015 w 4 szkołach i 1 przedszkolu. 4. Ilość godzin do zrealizowania przez SORE w części I i II - min 70 godzin miesięcznie na każdego SORE. kalkulacja godzin: średnio 3 godzin w placówce tygodniowo x 5 placówek tygodniowo=15 h tygodniowo x średnio 4 tygodnie w miesiącu = 60 h miesięcznie + średnio 10 godzin miesięcznie na dokumentację SORE = min.70 godzin pracy SORE w miesiącu. 5. Głównym zadaniem SORE jest pomoc w diagnozie potrzeb placówek oświatowych dostosowaniu oferty doskonalenia do zdiagnozowanych potrzeb, a następnie pomoc w zbudowaniu RPW. W ramach realizacji RPW SORE organizuje szkolenia warsztaty, konsultacje, wykłady, pomaga nauczycielom wdrażać do praktyki szkolnej nowe umiejętności, przygotowuje sprawozdanie z realizacji działań. SORE ma pod opieką kilkanaście placówek oświatowych, z którymi utrzymuje ścisły kontakt podczas realizacji rocznego planu wspomagania rok szkolny.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 800000004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.poradnia.kolbuszowa.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach