Przetargi.pl
Przedmiotem zamówienia są dostawy wędlin transportem dostawcy i na jego koszt dla Aresztu Śledczego w Nisku i osobno dla Oddziału Zewnętrznego w Chmielowie w postaci świadczeń powtarzających się sukcesywnie.

Areszt Śledczy w Nisku ogłasza przetarg

 • Adres: 37-400 Nisko, Pl. Wolności 15
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 015 8433400 , fax. 015 8433401
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Areszt Śledczy w Nisku
  Pl. Wolności 15 15
  37-400 Nisko, woj. podkarpackie
  tel. 015 8433400, fax. 015 8433401
  REGON: 00032107500000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przedmiotem zamówienia są dostawy wędlin transportem dostawcy i na jego koszt dla Aresztu Śledczego w Nisku i osobno dla Oddziału Zewnętrznego w Chmielowie w postaci świadczeń powtarzających się sukcesywnie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Ilości przewidywanego szacunkowego zamówienia rocznego wymienione poniżej wyliczone zostały na pełny stan osadzonych i w zależności od potrzeb mogą ulec zmniejszeniu:1. Kiełbasa mortadela drobiowa-710, 2. Parówki drobiowe-710, 3. Blok golonkowy-1420,4. Kiełbasa golonkowa-1420, 5. Kiełbasa lencz-1420, 6. Kiełbasa szynkowa-1420, 7. Kiełbasa zwyczajna-1790, 8. Pieczeń rzymska-1470, 9. Przysmak golonkowy-710, 10. Mielonka wieprzowa-1420, 11. Kiełbasa mortadela-1495, 12. Kiełbasa parówkowa-1155, 13. Parówki cienkie-1420, 14. Szynka gotowana-160, 15. Pasztetowa-850, 16. Pasztet wieprzowy (zapiekany) 800, 17. Salceson włoski -800, 18. Kaszanka-1140
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 151310005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zp.sw.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach