Przetargi.pl
Organizacja kąpielisk przy plaży komunalnej nad zbiornikiem wodnym Pogoria III oraz Pogoria I w Dąbrowie Górniczej

Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej ogłasza przetarg

 • Adres: 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Marii Konopnickiej
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 2612010, 2612402 , fax. 032 2612010, 2612402
 • Data zamieszczenia: 2020-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej
  ul. Marii Konopnickiej 29
  41-300 Dąbrowa Górnicza, woj. śląskie
  tel. 032 2612010, 2612402, fax. 032 2612010, 2612402
  REGON: 27683275500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.csir.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Organizacja kąpielisk przy plaży komunalnej nad zbiornikiem wodnym Pogoria III oraz Pogoria I w Dąbrowie Górniczej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Cz. I Organizacja kąpieliska przy plaży komunalnej nad zbiornikiem wodnym Pogoria III w Dąbrowie Górniczej 1. Przedmiot zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest pełna organizacja, wyposażenie i zabezpieczenie ratownicze kąpieliska przy plaży komunalnej nad zbiornikiem wodnym Pogoria III w Dąbrowie Górniczej. 2. Przedmiot zamówienia ma być realizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności: 1) ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (j.t.Dz. U. z 2020 poz. 310 ze zm.), 2) ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (j.t. Dz.U. z 2020 poz. 350 ze zm.), 3) rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 108 ze zm.), 4) rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne (Dz. U. z 2012 r., poz. 261 ze zm.), 5) rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczania obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag (Dz. U. 2012 r. poz. 286 ze zm.),6) rozporządzeniem Ministra Edukacji narodowej z dnia 30 marca 2016 w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r. poz. 452), 7) uchwałą Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej w sprawie: wykazu kąpielisk oraz ustalenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza w 2020 roku, umieszczoną na stronie www.bip.dabrowa-gornicza.pl.3. Termin realizacji umowy. Kąpielisko przy plaży komunalnej nad zbiornikiem wodnym Pogoria III w Dąbrowie Górniczej czynne będzie w okresie od 15.06.2020 r. do 31.08.2020 r. w następujących godzinach i zakresie: Okres obowiązywania umowy: a) 15.06.2020 r. – 26.06.2020 r., długość linii brzegowej: 100 m, godziny otwarcia kąpieliska: od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-18.00, sobota i niedziela w godz. 10.00 – 19.00. b) 27.06.2020 r. – 31.08.2020 r. długość linii brzegowej: 300 m, godziny otwarcia kąpieliska: od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-18.00, soboty i niedziele w godz. 10.00 – 19.00. 4. Do obowiązków wykonawcy należy w szczególności: 1) wytyczanie strefy dla umiejących i nieumiejących pływać; wydzielanie brodzika dla dzieci, 2) zapewnienie stałej kontroli wyznaczonego obszaru wodnego przez ratowników wodnych w godzinach otwarcia kąpieliska, 3) utworzenie stanowiska do obserwacji wyznaczonego obszaru kąpieliska, 4) wyposażenie w sprzęt ratunkowy i pomocniczy oraz urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze (wzrokowe i słuchowe), sprzęt medyczny i sanitarny, ponadto w motorową łódź ratowniczą, 5) oczyszczanie powierzchni dna kąpieliska z wszelkich przedmiotów mogących spowodować skaleczenie lub inny wypadek; 6) upowszechnianie zasad korzystania z wyznaczonego obszaru wodnego; 7) zapewnianie przekazywania informacji o dopuszczalności lub zakazie korzystania z kąpieliska, 8) umieszczenie, w ogólnie dostępnym miejscu, informacji dotyczących: - zasad korzystania z wyznaczonego obszaru wodnego; - ograniczeń w korzystaniu z wyznaczonego obszaru wodnego; - sposobu powiadamiania o wypadkach wraz z numerami alarmowymi, 9) zapewnienie bieżącej informacji dotyczącej temperatury wody i powietrza oraz wysokości fali i siły wiatru oraz wprowadzanie wymaganych danych do serwisu kąpieliskowego https://sk.gis.gov.pl/. 5. Pozostałe warunki realizacji zamówienia. 1) wykonawca, przed rozpoczęciem sezonu kąpielowego oraz na każde wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest do przedłożenia do wglądu wykazu osób wchodzących w skład kadry ratowniczej wraz z informacją o posiadanych uprawnieniach, 2) Wykonawca wykonywał będzie zadanie z użyciem własnego sprzętu, 3) Zamawiający może udostępnić pomieszczenie z przeznaczeniem do przechowywania sprzętu używanego do realizacji zamówienia, 4) Zamawiający może udostępnić Wykonawcy do wglądu profil wody w kąpielisku. Cz. II Organizacja kąpieliska przy plaży komunalnej nad zbiornikiem wodnym Pogoria I w Dąbrowie Górniczej 1. Przedmiot zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest pełna organizacja, wyposażenie i zabezpieczenie ratownicze kąpieliska przy plaży komunalnej nad zbiornikiem wodnym Pogoria I w Dąbrowie Górniczej. 2. Przedmiot zamówienia ma być realizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 1) ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (j.t.Dz. U. z 2020 poz. 310 ze zm.), 2) ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (j.t. Dz.U. z 2020 poz. 350 ze zm.), 3) rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 108 ze zm.), 4) rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne (Dz. U. z 2012 r., poz. 261 ze zm.), 5) rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczania obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag (Dz. U. 2012 r. poz. 286 ze zm.),6) rozporządzeniem Ministra Edukacji narodowej z dnia 30 marca 2016 w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r. poz. 452), 7) uchwałą Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej w sprawie: wykazu kąpielisk oraz ustalenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza w 2020 roku, umieszczoną na stronie www.bip.dabrowa-gornicza.pl. 3. Termin realizacji umowy. Kąpielisko przy plaży komunalnej nad zbiornikiem wodnym Pogoria I w Dąbrowie Górniczej czynne będzie w okresie od 15.06.2019 r. do 01.09.2019 r. w następujących godzinach i zakresie: Okres obowiązywania umowy: a) 15.06.2020 r. – 30.06.2020 r., długość linii brzegowej: 50 m, godziny otwarcia kąpieliska: od poniedziałku do czwartku w godz. 14.00-18.00, od piątku do niedzieli w godz. 10.00 – 18.00. b) 01.07.2020 r. – 31.08.2020 r. długość linii brzegowej: 50 m, godziny otwarcia kąpieliska: od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-18.00, soboty i niedziele w godz. 10.00 – 19.00. 4. Do obowiązków wykonawcy należy w szczególności: 1) wytyczanie strefy dla umiejących i nieumiejących pływać; wydzielanie brodzika dla dzieci, 2) zapewnienie stałej kontroli wyznaczonego obszaru wodnego przez ratowników wodnych w godzinach otwarcia kąpieliska, 3) utworzenie stanowiska do obserwacji wyznaczonego obszaru kąpieliska, 4) wyposażenie w sprzęt ratunkowy i pomocniczy oraz urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze (wzrokowe i słuchowe), sprzęt medyczny i sanitarny, 5) oczyszczanie powierzchni dna kąpieliska z wszelkich przedmiotów mogących spowodować skaleczenie lub inny wypadek; 6) upowszechnianie zasad korzystania z wyznaczonego obszaru wodnego; 7) zapewnianie przekazywania informacji o dopuszczalności lub zakazie korzystania z kąpieliska, 8) umieszczenie, w ogólnie dostępnym miejscu, informacji dotyczących: - zasad korzystania z wyznaczonego obszaru wodnego; - ograniczeń w korzystaniu z wyznaczonego obszaru wodnego; - sposobu powiadamiania o wypadkach wraz z numerami alarmowymi, 9) zapewnienie bieżącej informacji dotyczącej temperatury wody i powietrza oraz wysokości fali i siły wiatru oraz wprowadzanie wymaganych danych do serwisu kąpieliskowego https://sk.gis.gov.pl/. 5. Pozostałe warunki realizacji zamówienia. 1) wykonawca, przed rozpoczęciem sezonu kąpielowego oraz na każde wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest do przedłożenia do wglądu wykazu osób wchodzących w skład kadry ratowniczej wraz z informacją o posiadanych uprawnieniach, 2) Wykonawca wykonywał będzie zadanie z użyciem własnego sprzętu, 3) Zamawiający może udostępnić Wykonawcy do wglądu profil wody w kąpielisku.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 75252000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości w zależności od ilości części postępowania, na które składana jest: - część I zadania wymieniona w pkt. 3.3.1. SIWZ: 1 500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100) - część II zadania wymieniona w pkt. 3.3.2. SIWZ: 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100). W przypadku gdy oferta składana jest na obie część postępowania, należy wnieść wadium w wysokości 2 000,00 zł. Wadium składane jest w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp i musi być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego: Getin Noble Bank S.A. – konto nr 42 1560 0013 2123 7122 6000 0034. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym z uwzględnieniem art. 46 ust.4 ustawy Pzp. Uwaga: W przypadku wadium złożonego w formie pieniężnej decydujący jest moment wpływu środków na konto zamawiającego wskazane w pkt. 11.2. SIWZ, który powinien być nie późniejszy niż dzień i godzina składania ofert, o którym mowa w pkt. 17.1. SIWZ, pod rygorem odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7b ustawy Pzp. W przypadku wyboru formy niepieniężnej wadium, oryginał dokumentu należy złożyć w sekretariacie Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej ul. Konopnickiej 29, 41-300 Dąbrowa Górnicza. Do oferty należy dołączyć kserokopię złożonego dokumentu. Wadium wnoszone w formie innej niż w pieniądzu musi spełniać wymagania wynikające z ustawy, w szczególności określać bezwarunkowy, nieodwołalny obowiązek zapłaty na pierwsze żądanie zamawiającego, w przypadkach określonych w ustawie oraz być ważne przez okres związania ofertą, określony w niniejszej specyfikacji. Zwrot wadium - zgodnie z art. 46 ust. 1, 1a, 2 i 4 ustawy Pzp. Zatrzymanie wadium - zgodnie z art. 46 ust. 4a i 46 ust. 5 ustawy Pzp. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. Oferty Wykonawców, którzy nie wniosą wadium lub wniosą w sposób nieprawidłowy zostaną odrzucone (art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp) Ważność wadium w formie niepieniężnej winna obejmować okres: 28.05.2020 - 26.06.2020.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Posiadają zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych na wykonywanie ratownictwa wodnego oraz wpis do rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. 2. Ponadto do oferty należy załączyć: - formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ (wskazana data podpisania); - pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy lub inny stosowny dokument – jeżeli zostało ustanowione bądź do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza (dotyczy również spółki cywilnej); pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza; - dokument(-y), np. zobowiązanie podmiotów, na zasobach których Wykonawca będzie polegał w trybie art. 22a ustawy Pzp, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, treści których musi wynikać w szczególności: zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia; - potwierdzenie wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach