Przetargi.pl
Bieżące utrzymanie nawierzchni dróg na terenie Gminy Sławków– 6 części

Gmina Sławków ogłasza przetarg

 • Adres: 41-260 Sławków, ul. Rynek
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 2931552 w. 41, , fax. 322 931 233
 • Data zamieszczenia: 2020-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Sławków
  ul. Rynek 1
  41-260 Sławków, woj. śląskie
  tel. 32 2931552 w. 41, , fax. 322 931 233
  REGON: 27625755800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.slawkow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Bieżące utrzymanie nawierzchni dróg na terenie Gminy Sławków– 6 części
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z bieżącym utrzymaniem nawierzchni dróg na terenie Gminy Sławków – 6 części. 2.Zamówienie obejmuje 6 zadań – części: 1)Część nr 1 - Remont cząstkowy nawierzchni masą mineralno-asfaltową na gorąco – zadanie obejmuje remont cząstkowy nawierzchni masą mineralno-asfaltową na gorąco, gr. 5 cm - wykonanie remontu nawierzchni drogowych masą mineralną asfaltową gr 5 cm na gorąco wraz z obcięciem krawędzi i zalaniem połączeń masą zalewową. Cena jednostkowa winna zawierać ocięcie krawędzi ubytku, zakropienie emulsją asfaltową, frezowanie, i utylizacje urobku. W przypadku głębokości większej niż 5 cm zamawiający dopuszcza uzupełnienie do tej głębokości kruszywem z zagęszczeniem – 150 m2 2) Część nr 2 - Remont cząstkowy nawierzchni drogowych emulsją i grysami pod ciśnieniem przy pomocy remontera drogowego – zadanie obejmuje remont cząstkowy nawierzchni drogowych emulsją i grysami pod ciśnieniem przy pomocy remontera drogowego bez podziału na grubości - wykonanie remontu nawierzchni drogowych emulsją i grysami przy pomocy remontera drogowego. Zadanie nie przewiduje podziału na głębokości ubytków. W przypadku głębokości większej niż 8 cm zamawiający dopuszcza uzupełnienie do tej głębokości destruktem asfaltowym z zagęszczeniem - 800 m2 3)Część nr 3 - Remont nawierzchni z kostki betonowej – zadanie obejmuje wykonanie remontu nawierzchni z kostki betonowej (głównie dotyczy przejść nad gazociągiem w ulicy) poprzez demontaż nawierzchni wraz z utylizacją, wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża oraz uzupełnienie kruszywem i wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej typu "Behaton" 8 cm na podsypce 0-4mm - - 70 m2 4) Część nr 4 - Remont nawierzchni dróg gruntowych i tłuczniowych frezem asfaltowym – zadanie obejmuje wykonanie remontu nawierzchni dróg gruntowych i tłuczniowych polegającego na wypełnieniu ręcznym ubytków destruktem asfaltowym i zagęszczeniu walcem nim 1,5 tony z wibracją – 80 ton 5) Część nr 5 - Regulacja urządzeń (wpusty, włazy nastudzienne, zawory) z wymianą – zadanie obejmuje Wykonanie wymiany i regulacji wysokościowych urządzeń: włazów studni kanalizacyjnych (za pomocą pierścieni dystansowych betonowych lub z tworzywa) a także zaworów wodociągowych i gazowych (na betonie "na mokro"). Cena jednostkowa winna zawierać roboty towarzyszące (np. odkucie) oraz utylizacje urobku, a także zakup nowego włazu/wpustu/pokrywy zaworu. Cenę jednostkową należy szacować na jeden właz fi 600 klasy d400 lub wpust klasy d400, a zawory będą na etapie realizacji rozliczane jako 1/2 włazu – 3 sztuki. 6) Część nr 6 – Wykonanie nakładki na ul. Konarowej i ul. Wiejskiej w Sławkowie - zadanie obejmuje wykonanie nakładki na ul. Konarowej o długości 195 m (szer. 4,0 m) + ul. Wiejska i wykonanie nakładki na ul. Wiejskiej o długości dł. 185 m (szer. 3,5 m). 3. Wykonawca udzieli Zamawiającemu następujących gwarancji na przedmiot zamówienia: 1) Dla części nr 1 – minimalny: 12 miesięcy, maksymalny: 36 miesięcy 2) Dla części nr 2 – 12 miesięcy 3) Dla części nr 3 – minimalny: 12 miesięcy, maksymalny 24 miesiące 4) Dla części nr 4 – minimalny: 6 miesięcy, maksymalny 12 miesięcy 5) Dla części nr 5 – minimalny: 24 miesiące, maksymalny 48 miesięcy 6) Dla części nr 6 – minimalny: 24 miesiące, maksymalny 60 miesięcy 4. Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w: 1) Przedmiarach robót, stanowiących załącznik nr 7A – dla części nr 1, 7B – dla części nr 2, 7C – dla części nr 3, 7D – dla części nr 4, 7E – dla części nr 5, 7F dla części nr 6. 2) Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych – stanowiącej załącznik nr 8 dla części od 1 do 6. 5.Zamawiający - w każdej części- wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: Zamawiający wymaga, aby wszystkie osoby, przewidziane do realizacji zamówienia (osoby, które wykonują czynności związane bezpośrednio z wykonywaniem robót), wykonujące roboty budowlane pod kierownictwem Kierownika Budowy np. pracownicy fizyczni, operatorzy maszyn budowlanych oraz operatorzy sprzętu budowlanego, kierowcy) byli zatrudnieni przez Wykonawcę, lub Podwykonawcę/ów na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w stosunku do kierownika budowy, geodetów, dostawców. Wykonawca obowiązany jest wypełnić obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233220-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający w odniesieniu do tego warunku nie określa minimalnego poziomu zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia – dotyczy każdej z części.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Inne oświadczenia i dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą: a) formularz oferty na wzorze lub ściśle wg wzoru formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, wypełniony czytelnie, z ceną wyliczoną zgodnie z zapisami Rozdziału XIV SIWZ (załącznik nr 1 do SIWZ) – załączniki odrębne dla poszczególnych części, b) pełnomocnictwo do podpisania oferty, do poświadczania dokumentów za zgodność z oryginałem – w sytuacjach, gdy uprawnienie do podpisania oferty i poświadczania dokumentów nie wynika z zapisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, w tym pełnomocnictwo wynikające z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp. W przypadku spółki cywilnej upoważnienie do występowania w imieniu spółki może wynikać z umowy spółki dołączonej do oferty bądź oferta może zostać podpisana przez wszystkich wspólników. c) dokument/y, z którego wynika zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów (Rozdział V pkt 5),

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach