Przetargi.pl
OPRACOWANIE ZMIANY PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODA-ROWANIA PRZESTRZENNEGO ORAZ ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SULECHÓW W OBRĘBIE 2 SULECHÓW - OSIEDLE PIASTÓW

Gmina Sulechów ogłasza przetarg

 • Adres: 66-100 Sulechów, Plac Ratuszowy 6
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 068 3851120 , fax. 068 3854686
 • Data zamieszczenia: 2010-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Sulechów
  Plac Ratuszowy 6 6
  66-100 Sulechów, woj. lubuskie
  tel. 068 3851120, fax. 068 3854686
  REGON: 00052676500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sulechow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  OPRACOWANIE ZMIANY PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODA-ROWANIA PRZESTRZENNEGO ORAZ ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SULECHÓW W OBRĘBIE 2 SULECHÓW - OSIEDLE PIASTÓW
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zamówienie obejmuje: a) opracowanie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-strzennego Gminy Sulechów zgodnie z uchwałą nr XLVII/498/2010 Rady Miejskiej w Sule-chowie z dnia 17 sierpnia 2010 r. Zmiana Studium obejmuje teren o pow. ok. 5,5 ha, ograniczony działkami nr 862/4, 862/5, 864/5, 865/3, 866/5, 867, 866/3 i 863/1 położonymi w obrębie 2 miasta Sulechów. b) sporządzenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego działkami nr 862/4, 862/5, 864/5, 865/3, 866/5, 867, 866/3 i 863/1 położonymi w obrębie 2 miasta Sulechów zgodnie z uchwałą nr XLVII/499/2010 Rady Miejskiej w Sule-chowie z dnia 17 sierpnia 2010 r. Zmiana planu obejmuje teren o pow. ok. 5,5 ha, opisany powyżej. Przedmiotem projektu zmiany studium i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego będzie zmiana przeznaczenia terenu pod obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2 000 m2. c) opracowanie prognoz oddziaływania na środowisko i przeprowadzenie strategicznej oceny od-działywania na środowisko zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu in-formacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz.1227), prognozy skutków finanso-wych uchwalenia zmiany planu, uzyskanie opinii i uzgodnień. 2. Opracowania należy wykonać: zmiana planu w trzech egzemplarzach, zmianę Studium w dwóch egzemplarzach do każdego egzemplarza jedną planszę kolorową oraz jeden egzemplarz w wersji elektronicznej. Ilości nie obejmują egzemplarzy niezbędnych do uzyskania uzgodnień i opinii. Projekt zmiany planu należy wykonać zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie zasad techniki prawodawczej ( Dz. U. Nr 100, poz. 908) w edytorze XML aktów prawnych. 3. Projekty muszą zawierać wszystkie niezbędne uzgodnienia i opinie a uchwały przesłane Woje-wodzie Lubuskiemu wraz załącznikami oraz dokumentacją planistyczną, ocenę zgodności z prawem. 4. Projekty muszą być wykonany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), a w szczególności z art.11 i 17 oraz aktami wykonawczymi do ww ustawy. 5. W ofercie należy podać cenę za wykonanie zamówienia uwzględniając koszty związane z opra-cowaniem prognoz oddziaływania na środowisko, prognozy skutków finansowych uchwalenia zmiany planu oraz uzyskaniem opinii i uzgodnień, a także koszty związane z uczestnictwem w dyskusjach publicznych nad przyjętymi w projektach rozwiązaniami i inne koszty Wykonawcy, potrzebne do wykonania przedmiotu zamówienia wpływające na ostateczną cenę. Cena nie obejmuje opracowania ekofizjograficznego. 6. Wykonawca zobowiązany jest sprawdzić w terenie warunki wykonania przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 714000002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 450,00 zł. (słownie czterysta pięćdziesiąt złotych 00/100) Wadium należy wnieść najpóźniej do dnia 24.12.2010 r. Wadium wnoszą tylko Wykonawcy zaproszeni do udziału w licytacji i składania ofert spełniający warunki udziału w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: licytacja elektroniczna
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach