Przetargi.pl
Wykonanie projektu zabezpieczenia ochrony przeciwpożarowej w budynku Urzędu Miasta Zielona Góra ul. Podgórna 22.

Urząd Miasta ogłasza przetarg

 • Adres: 65-424 Zielona Góra, ul. Podgórna 22
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 0684564100,4564406 do 08 , fax. 068 4564155, 4564455
 • Data zamieszczenia: 2010-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta
  ul. Podgórna 22 22
  65-424 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 0684564100,4564406 do 08, fax. 068 4564155, 4564455
  REGON: 00065423300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.zielona-gora.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie projektu zabezpieczenia ochrony przeciwpożarowej w budynku Urzędu Miasta Zielona Góra ul. Podgórna 22.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu budowlano-wykończeniowego zabezpieczenia przeciwpożarowego w budynku Urzędu Miasta przy ul. Podgórnej 22 w Zielonej Górze. 1 Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) Projekt architektoniczno - budowlany zabezpieczenia przeciwpożarowego należy wykonać na podstawie ekspertyzy technicznej z dnia 30.09.2009r. stanowiącej załącznik nr 9 do SIWZ i postanowienia Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej straży pożarnej z dnia 30.11.2009r. stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ. 2) Wykonanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót dla Wykonawców- po 2 egz.+ wersja elektroniczna w formacie xls.( exel); 3) Wykonanie szczegółowej specyfikacji wykonania i odbioru robót 2 egz. + wersja elektroniczna w formacie pdf; 4) opracowanie opisu przedmiotu zamówienia niezbędnego do ogłoszenia przetargu na realizację inwestycji zgodnie z opracowanym projektem wykonawczym - 2 egz. wraz z wersją elektroniczną. 2. Wymagania wynikające z obowiązujących przepisów, a w szczególności: 1) Projekt budowlany i budowlano-wykonawczy wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury; a) z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z dnia 10 lipca 2003r. 2003r. Nr 120, poz.1133), b) z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego ( Dz. U. z dnia 16 września 2004r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.), 2) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zmianami; 3) Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 563). 3. Prace projektowe, kosztorysy i specyfikację wykonania i odbioru robót należy podzielić na zakresy: 1) Projekt, kosztorysy i specyfikację wykonania i odbioru robót mechanicznego systemu zapobiegania zadymianiu klatki schodowej i systemu zabezpieczającego przed zadymianiem poziome drogi ewakuacyjne; 2) Projekt, kosztorysy i specyfikację wykonania i odbioru robót instalacji wodociągowej przeciwpożarowej; 3) Projekt, kosztorysy i specyfikację wykonania i odbioru robót dźwiękowego systemu ostrzegawczego; 4) Projekt budowlany, kosztorysy i specyfikację wykonania i odbioru robót przebudowy związany z projektami instalacyjnymi i pozostałymi wymogami wynikającymi z ekspertyzy. UWAGA: Z ekspertyzy wyłączone jest oświetlenie ewakuacyjne na korytarzach i klatce schodowej - zadanie zostało wykonane!!!!!!!
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 710000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 90 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.zielona-gora.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach