Przetargi.pl
DOSTAWA GAZU PŁYNNEGO PROPAN- BUTAN W BUTLACH 11 KG

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ogłasza przetarg

 • Adres: 66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Wiejska 23
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 068 3835185 , fax. 068 3835185
 • Data zamieszczenia: 2010-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
  ul. Wiejska 23 23
  66-600 Krosno Odrzańskie, woj. lubuskie
  tel. 068 3835185, fax. 068 3835185
  REGON: 97051609500000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Samorządowy Zakład Budżetowy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA GAZU PŁYNNEGO PROPAN- BUTAN W BUTLACH 11 KG
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup gazu płynnego propan - butan w butlach 11 kg. Skład gazu płynnego powinien odpowiadać PN-82/C-96 000. Butle do gazu płynnego winny być zbiornikami stalowymi ciśnieniowymi - przeznaczonymi do przechowywania, transportu i zasilania urządzeń gazem płynnym o pojemności 11 kg
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091200006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.krosnoodrzanskie.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach