Przetargi.pl
Opracowanie projektu technicznego oraz założenie poziomej osnowy szczegółowej III klasy dla powiatu sulęcińskiego

Starostwo Powiatowe w Sulęcinie ogłasza przetarg

 • Adres: 69-200 Sulęcin, ul. Lipowa 18
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 095 7555243 do 46 , fax. 095 7555557
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Starostwo Powiatowe w Sulęcinie
  ul. Lipowa 18 18
  69-200 Sulęcin, woj. lubuskie
  tel. 095 7555243 do 46, fax. 095 7555557
  REGON: 21046690200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiatsulecinski.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie projektu technicznego oraz założenie poziomej osnowy szczegółowej III klasy dla powiatu sulęcińskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu technicznego oraz założenie poziomej osnowy szczegółowej III klasy dla Wybranych terenów powiatu sulęcińskiego, zgodnie z niżej wymienionymi wytycznymi technicznymi. WYTYCZNE TECHNICZNE I. Cel pracy: Opracowanie projektu i założenie osnowy poziomej III klasy dla wybranych obszarów terenu powiatu sulęcińskiego. II. Obszar opracowania: obręby: 1. Glisno, Jarnatów, Rogi - gmina Lubniewice 2. Lemierzyce, Ownice - gmina Słońsk 3. Brzeźno, Długoszyn, Drogomin, Grochowo, Małuszów, Miechów, Rychlik, Trzebów, Trzemeszno, Tursk, Wielowieś, Zarzyń, Żubrów - gmina Sulęcin 4. Bargów, Bielice, Bobrówko, Boczów, Dębrznica, Drzewce, Garbicz, Gądków Mały, Gądków Wielki, Grabów, Koryta, Kownaty, Lubin, Lubów, Mierczany, Pniów, Przęślice, Tarnawa Rzepińska, Wystok - gmina Torzym III. Zestawienie jednostek: Ze względu na charakter opracowania Wykonawca sam określi dokładną ilość jednostek na podstawie szkicu z proponowaną lokalizacją ciągów i grup punktów, obowiązujących przepisów i własnych ustaleń. Podana przez Zamawiającego ilość jednostek ma charakter wyłącznie przybliżony z dokładnością do 20% 1. Ilość punktów - 200 2. Długość ciągów - 45 km IV. Dostępne materiały do wykorzystania: 1. Baza osnów w programie Bank Osnów, 2. Baza osnów podstawowych uzyskanych z CODGiK 3. Operaty jednostkowe z założenia osnów szczegółowych III klasy. 4. Inne materiały stanowiące zasób PODGiK przydatne w niniejszym opracowaniu. V. Przepisy i instrukcje: 1. Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 17 maja 1989r. (tekst jednolity Dz. U. z 2010r., nr 193, poz. 1287) 2. Rozporządzenie MAiC w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych z dnia 14 lutego 2012r. 3. Rozporządzenie RM w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych z dnia 15 października 2012r. 4. Rozporządzenie MSWiA w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych z dnia 15 kwietnia 1999r. 5. Rozporządzenie MSWiA w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu o terenie z 9 listopada 2011r. 6. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się stosowanie instrukcji i wytycznych technicznych: G-1, G-1.5, G-1.6, G-1.9, O-1, O-2, jeśli nie są sprzeczne z w/w przepisami. VI. Harmonogram czasowy i zakres prac: 1. Opracowanie założeń technicznych do projektu osnowy. Termin wykonania - 1 miesiąc od podpisania umowy. W ramach tych prac Wykonawca wykona: a. Inwentaryzacje osnów pomiarowych, ewidencyjnych i innych znajdujących się znajdujących się w rejonie projektowanej osnowy. Z przeprowadzonej inwentaryzacji Wykonawca sporządzi raport zawierający: nr punktu, współrzędne z PODGiK (2000), współrzędne z pomiaru GPS-RTN (2000), dx, dy, dL, stan punktu, rodzaj stabilizacji, stan opisu topograficznego, rodzaj osnowy, przydatność do adaptacji. b. Inwentaryzacje osnów wyższych klas. Z przeprowadzonej inwentaryzacji Wykonawca sporządzi zbiorczy raport zawierający: nr punktu, współrzędne z CODGiK (2000), stan punktu, przydatność do nawiązania. c. Wywiad terenowy w celu ustalenia optymalnego przebiegu projektowanych ciągów grup punktów. d. Uzgodnienia z przedstawicielem Starosty Sulęcińskiego, w zakresie położenia projektowanych punktów osnowy. e. W wyniku uzgodnień Wykonawca na podstawie wywiadu terenowego, przeprowadzonych inwentaryzacji oraz z uwzględnieniem potrzeb Zamawiającego sporządzi protokół oraz mapę obrazującą założenia techniczne. Na mapie i w protokole Wykonawca poda przybliżoną ilość punktów na poszczególnych ciągach i grupach punktów. Protokół musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego. 2. Opracowanie projektu technicznego. Termin wykonania - 2 miesiące od daty podpisania umowy. a. W projekcie należy określić dla wszystkich punktów typy znaków, rodzaj stabilizacji i metody pomiaru. b. Osnowę należy założyć metodą kombinowaną; w terenach rolnych, leśnych dopuszcza się założenie grup punktów i pomiar metodą statyczną GPS. c. Wszystkie punkty, z których istnieje wizura na odległe obiekty wysokie (wieże kościelne, wieże telekomunikacyjne, kominy) powinny mieć określony azymut na te obiekty. d. Grupy punktów muszą być zaprojektowane tak, aby z każdego punktu możliwe było wykonanie dwóch nawiązań. e. Do projektowanej sieci należy włączyć maksymalną ilość punktów istniejących, w przypadku stabilizacji niezgodnej z przepisami należy tą stabilizację wymienić. f. Projektowane punkty muszą zostać zamarkowane w terenie palikami i mieć wyznaczone współrzędne metodą GPS-RTN. g. Na etapie projektu należy uzyskać pisemną zgodę właściciela na posadowienie znaku geodezyjnego. h. Projekt należy wykonać w postaci analogowej i cyfrowej, mapy z projektem należy przekazać Zleceniodawcy w formacie warstw EWMAPY oraz w pliku pdf umożliwiającej wydruk bez żadnych dodatkowych prac. i. Po zatwierdzeniu projektu należy wykonać stabilizację punktów (zgodną z rozporządzeniem w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych z dnia 14 lutego 2012r.), a po wykonaniu stabilizacji należy przekazać znaki pod ochronę właścicielowi lub osobie władającej gruntem. j. Pomiar należy wykonać przy pomocy instrumentów posiadających odpowiednią dokładność i dokumenty potwierdzające przeprowadzenie podstawowych i okresowych badań technicznych i wyznaczenia poprawek komparacyjnych. k. Pomiar klasyczny należy wykonać metodą trzech statywów. l. Pomiar kierunków należy wykonać do jak największej ilości punktów widocznych, także tych odległych. m. Pomiar techniką GNSS należy wykonać przy użyciu minimum trzech odbiorników. n. Wszystkie punkty muszą mieć wyznaczoną wysokość z dokładnością nie mniejszą niż 0.05 m. o. Dla wszystkich punktów należy sporządzić nowe opisy topograficzne zawierające szkic lokalizacyjny oraz dwa zdjęcia cyfrowe (jpg), jedno z bliska (ok. 2m), drugie pokazujące położenie punktu w terenie (z odległości kilku, kilkunastu metrów). Szkic lokalizacyjny musi zawierać minimum jeden rzut prostokątny z domiarem i pozwalać na dwukrotne, niezależne wyznaczenie położenia punktu w oparciu o różne szczegóły terenowe. p. W programie Ewmapa Wykonawca sporządzi nakładkę osnowy. q. Całość opracowania zostanie przekazana Zamawiającemu w postaci analogowej oraz cyfrowej (w postaci skanów pdf oraz plików w formatach źródłowych, odpowiednio Ewmapa, txt, doc, xls). r. Po skończeniu wszystkich prac i przyjęciu operatu do powiatowego zasobu geodezyjnego Wykonawca uzupełni/zaktualizuje Bank Osnów Zleceniodawcy. s. Realizacja projektu, pomiar, wyrównanie, przekazanie dokumentacji wolnej od wad, przyjęcie dokumentacji do zasobu. Termin wykonania - do 30 listopada 2013r. t. Dla punktów znajdujących się na terenie sąsiednich powiatów lub w bezpośrednim ich sąsiedztwie Wykonawca wykona wyciąg z operatu i go przekaże. u. Zamawiający zastrzega sobie prawo uczestniczenia w pomiarach. W tym celu Wykonawca na każde życzenie Zleceniodawcy zabierze jego pracownika z siedziby Starostwa i po skończonych pracach odwiezie z powrotem. Do SIWZ dołączone są pliki PDF przedstawiające obszary wymagające założenia lub uzupełnienia osnowy III klasy (obszary oznaczone ramkami na podkładach map topograficznych).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712500005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiatsulecinski.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach