Przetargi.pl
Dowóz i odwóz dzieci do szkół na terenie Gminy Dobiegniew w roku szkolnym 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 oraz dzierżawa dwóch autobusów stanowiących własność gminy

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty ogłasza przetarg

 • Adres: 66-520 Dobiegniew, ul. Obrońców Pokoju 24
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 095 7611190 , fax. 095 7611190
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty
  ul. Obrońców Pokoju 24 24
  66-520 Dobiegniew, woj. lubuskie
  tel. 095 7611190, fax. 095 7611190
  REGON: 21099938900000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowóz i odwóz dzieci do szkół na terenie Gminy Dobiegniew w roku szkolnym 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 oraz dzierżawa dwóch autobusów stanowiących własność gminy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przewóz dzieci i młodzieży szkolnej do szkół/jednostek oświatowych Gminy Dobiegniew na podstawie biletów miesięcznych szkolnych, na trasach określonych w SIWZ we wszystkie dni nauki szkolnej, zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 począwszy od dnia 02.09.2013 r. Dzierżawa środków transportu należących do Gminy Dobiegniew: - autobus szkolny - marka Jelcz L090M, rok produkcji 2001, nr rejestracyjny FSD W697; - autobus szkolny - marka Jelcz L090M/S, rok produkcji 2003, nr rejestracyjny FSD 83GY. Okres dzierżawy autobusów rozpocznie się od dnia 02.09.2013 r. i trwał będzie do dnia 30.06.2016 r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601300008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dobiegniew.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach