Przetargi.pl
DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO SPRZĘTU FOTOGRAFICZNEGO

Park Narodowy "Ujście Warty" ogłasza przetarg

 • Adres: 69-113 Górzyca, ul. Chyrzyno 1
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 95 752-40-27, 752-40-28
 • Data zamieszczenia: 2013-07-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Park Narodowy "Ujście Warty"
  ul. Chyrzyno 1 1
  69-113 Górzyca, woj. lubuskie
  tel. 95 752-40-27, 752-40-28
  REGON: 08100597400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pnujsciewarty.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Środowisko

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO SPRZĘTU FOTOGRAFICZNEGO
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Park posiada niżej wymieniony sprzęt fotograficzny: a) Body - Nikon D300s b) Obiektyw - AF VR -NIKKOR 80-400 mm, 1:4,5 - 5,6 D c) Obiektyw - AF-S-NIKKOR 10-24 mm, 1:3,5 - 4,5 G ED Przedmiot tego postępowania winien umożliwić współpracę z ww. sprzętem. 2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu fotograficznego do siedziby Parku Narodowego Ujście Warty w Chyrzynie 1, 69-113 Górzyca. W załączeniu jest szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w załącznikach: a) Aparat cyfrowy NIKON D3s - body lub równoważne: 1 szt.- załącznik nr 1, b) Obiektyw 500mm F/4,0 G ED AF-S VR lub równoważne: 1 szt. - załącznik nr 2, c) Telekonwerter TC 20 EIII lub równoważne: 2 szt. - załącznik nr 3, d) Profesjonalny program (2 licencje) do edycji fotografii cyfrowej dla Windows pozwalający na: otwieranie plików, zapisywanie plików: z różną kompresją, w różnych formatach, dla potrzeb Internetu. zmianę wielkości obrazu, zmianę przeźroczystości warstwy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 386500006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pnujsciewarty.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną