Przetargi.pl
Zamek piastowski (XIV-XVI w.) w Międzyrzeczu - remont i konserwacja, kontynuacja prac: naprawa murów przy tzw. małym dziedzińcu.

Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 66-300 Międzyrzecz, ul. Podzamcze 2
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 95 7412567, 742 1850 , fax. 95 7412567
 • Data zamieszczenia: 2013-07-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego
  ul. Podzamcze 2 2
  66-300 Międzyrzecz, woj. lubuskie
  tel. 95 7412567, 742 1850, fax. 95 7412567
  REGON: 00063606300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeum-miedzyrzecz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Samorządowa instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zamek piastowski (XIV-XVI w.) w Międzyrzeczu - remont i konserwacja, kontynuacja prac: naprawa murów przy tzw. małym dziedzińcu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie naprawy lic murów i zabudowań piastowskiego zamku (XIV-XVI w.) w Międzyrzeczu przy tzw. małym dziedzińcu 275 m2 obejmującej: zewnętrzne lica murów bastei południowej i północnej, wewnętrzne lico muru bramy wjazdowej, zewnętrzne lico ściany południowej budynku przybramnego, klatkę schodową na basteję północną, fragment zewnętrznego lica muru obwodowego (XIV) oraz północne i zachodnie lico muru piwnicy. 1.2. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z: 1) Przedmiarem robót (zał. nr 10 do SIWZ); 2) Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót (zał. nr 11 do SIWZ); 3) Projektem budowlanym (zał. nr 12 do SIWZ); Dodatkowo zakres prac został również zaznaczony kolorem na rzucie przyziemia i rzucie kondygnacji podziemnej (zał. nr 13 do SIWZ). 1.3. W cenie ryczałtowej zadania należy ująć wszystkie koszty niezbędne do terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z przedstawionym projektem wykonawczym, w tym również: koszty zabezpieczenia i utrzymania terenu budowy, właściwego zagospodarowania materiałów rozbiórkowych zgodnie z ustawą o odpadach, uporządkowania terenu po zakończeniu robót i innych kosztów niezbędnych do prawidłowego i kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia. 1.4. Za zgodą Zamawiającego dopuszcza się zastosowanie rozwiązań zamiennych, równoważnych określonych w dokumentacji znaków towarowych, patentów lub ich pochodzenia. Podane parametry techniczne są parametrami minimalnymi. Dostarczone materiały nie mogą mieć parametrów gorszych niż opisane. Wszystkie nazwy własne należy traktować jako te lub równoważne. 1.5. Wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy kopię aktualnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej okres realizacji zamówienia. W przypadku, gdy termin obowiązywania polisy będzie się kończył przed terminem zakończenia umowy, Wykonawca na 14 dni przed upływem tego terminu, ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu dokument o kontynuacji ubezpieczenia. 1.6. Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzieli gwarancji należytego wykonania robót na okres 36 miesięcy od dnia odbioru końcowego. 1.7. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej miejsca objętego zakresem robót po uprzednim uzgodnieniu terminu z pracownikiem uprawnionym do porozumiewania się z Wykonawcami, a także zdobył na swoją odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia przyszłej umowy i wykonania zamówienia. 1.8. Zamieszczone do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przedmiary robót służą jedynie jako pomocne do sporządzenia oferty. Wykonawca ma obowiązek ująć wszystkie niezbędne koszty aby przedmiot zamówienia był wykonany zgodnie z projektem w zakresie określonym w opisie przedmiotu zamówienia oraz wiedzą i zasadami sztuki budowlanej. 1.9. Zamawiający żąda załączenia do oferty szczegółowego kosztorysu ofertowego planowanych prac z wyszczególnionymi kosztami realizacji netto i brutto zadania. Ofertowy kosztorys budowlany musi być szczegółowy i zawierać następujące elementy: stronę tytułową, przedmiar robót, kalkulację szczegółową zastosowanych cen jednostkowych, tabelę elementów scalonych, oraz w załączniku dla analiz indywidualnych i analogii - kalkulację szczegółową cen jednostkowych wraz z uzasadnieniem. Kosztorys nie będzie podlegał badaniu przez Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452123542
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.miedzyrzecz.m.bip.net.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach