Przetargi.pl
opracowanie koncepcji wdrożenia czterech wynalazków powstałych w ramach projektu badawczego pt. Opracowanie typoszeregu komputerowych interfejsów multimodalnych oraz ich wdrożenie w zastosowaniach edukacyjnych, medycznych w obronności i w przemyśle Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Poddziałanie 1.3.1., Nr postępowania: CRZP/540/009/D/10

Politechnika Gdańska ogłasza przetarg

 • Adres: 80-233 Gdańsk, ul. Narutowicza 11/12
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 3471538, 347-24-00 , fax. 058 3472913,058 3471765
 • Data zamieszczenia: 2010-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Gdańska
  ul. Narutowicza 11/12 11/12
  80-233 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 058 3471538, 347-24-00, fax. 058 3472913,058 3471765
  REGON: 00000162000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pg.gda.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  opracowanie koncepcji wdrożenia czterech wynalazków powstałych w ramach projektu badawczego pt. Opracowanie typoszeregu komputerowych interfejsów multimodalnych oraz ich wdrożenie w zastosowaniach edukacyjnych, medycznych w obronności i w przemyśle Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Poddziałanie 1.3.1., Nr postępowania: CRZP/540/009/D/10
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji wdrożenia 4 wynalazków (rozwiązań opisanych poniżej) powstałych w ramach projektu badawczego pt. Opracowanie typoszeregu komputerowych interfejsów multimodalnych oraz ich wdrożenie w zastosowaniach edukacyjnych, medycznych w obronności i w przemyśle Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Poddziałanie 1.3.1. Przedmiot zamówienia, opisany szczegółowo w SIWZ, obejmuje w szczególności: 1) Opracowanie koncepcji wdrożenia rozwiązania o nazwie Interaktywna Tablica poprzez wykonanie zadań określonych szczegółowo w SIWZ, 2) Opracowanie koncepcji wdrożenia rozwiązania o nazwie Wirtualny Touchpad przeznaczonego do diagnozy choroby Parkinsona poprzez wykonanie zadań określonych szczegółowo w SIWZ, 3) Opracowanie koncepcji wdrożenia rozwiązania o nazwie Fizis przeznaczonego do bezdotykowej komunikacji z komputerem poprzez wykonanie zadań określonych szczegółowo w SIWZ, 4) Opracowanie koncepcji wdrożenia rozwiązania o nazwie Interfejs Aromatowy poprzez wykonanie zadań określonych szczegółowo w SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 723000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie wymaga się wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dzp.pg.gda.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach