Przetargi.pl
Dostawa wraz z instalacją sprzętu medycznego dla UCK w Gdańsku.

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne ogłasza przetarg

 • Adres: 80-952 Gdańsk, ul. Dębinki 7
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 3491248 , fax. 58 3492074, 3461178
 • Data zamieszczenia: 2010-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
  ul. Dębinki 7 7
  80-952 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 58 3491248, fax. 58 3492074, 3461178
  REGON: 00028864000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uck.gda.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wraz z instalacją sprzętu medycznego dla UCK w Gdańsku.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z instalacją sprzętu medycznego dla UCK w Gdańsku. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) Inkubatory do intensywnej terapii noworodków - 2 szt. - o parametrach określonych w załączniku nr 4 do SIWZ. 2) Podnośnik do transportu chorych - 1 szt. - o parametrach technicznych określonych w załączniku nr 4 do SIWZ. 2. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia przeszkoli pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia. Przeszkolenie pracowników odbędzie się w terminie 7 dni od dostawy przedmiotu zamówienia. 3. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na oferowany sprzęt medyczny nie krótszej niż wskazana w minimalnych parametrach sprzętu (w załączniku 4 do SIWZ). 4. Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy wyprodukowany po 01.01.2010 r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331520000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 14 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w prawidłowej wysokości dla danego pakietu, na który Wykonawca składa ofertę. Kwota wadium dla ofert całkowitych wynosi 1700 zł, a dla ofert częściowych: Pakiet 1 - 1300 zł Pakiet 2 - 400 zł 2.Wadium może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej (musi być poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych oraz poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (art.45 ust. 6 PZP). 3.Wadium musi być udzielane do końca terminu związania ofertą. 4.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 5.Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na poniższy rachunek bankowy Zamawiającego : BZ WBK S.A. o/ Gdańsk nr: 94 10901098 0000000009016749 6.Warunki zwrotu wadium i utraty wadium reguluje ustawa pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.uck.gda.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach