Przetargi.pl
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych opinii, zgód i pozwoleń dla zadania inwestycyjnego dotyczącego wymiany stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej w budynkach szpitalnych 1 (1, 1a, 1b), 4a, 5a, 5b, 6b, 16 (budynek kuchni).

Szpital Specjalistyczny im. dr J. Babińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 30-393 Kraków, ul. Babińskiego 29
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 012 6524347, 6524526 , fax. 012 2621335
 • Data zamieszczenia: 2014-01-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Specjalistyczny im. dr J. Babińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  ul. Babińskiego 29 29
  30-393 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 012 6524347, 6524526, fax. 012 2621335
  REGON: 00029855400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.babinski.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych opinii, zgód i pozwoleń dla zadania inwestycyjnego dotyczącego wymiany stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej w budynkach szpitalnych 1 (1, 1a, 1b), 4a, 5a, 5b, 6b, 16 (budynek kuchni).
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej - kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych opinii, zgód i pozwoleń dla zadania inwestycyjnego dotyczącego wymiany stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej dla budynków szpitalnych nr: 1 (1, 1A i 1B), 4A, 5A, 5B, 6B, 16 (budynek Kuchni). 3.2. Kompletna dokumentacja projektowo-kosztorysowa winna być opracowana osobno dla każdego budynku, tytuł dokumentacji powinien brzmieć: Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej w budynku szpitalnym nr , np. 1. Dla każdego budynku Wykonawca winien uzyskać stosowne opinie, zgody i pozwolenia oraz prawomocne pozwolenie na budowę. 3.3. Przedmiot zamówienia obejmuje trzy pakiety: 1) Pakiet I - Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych opinii, zgód i pozwoleń dla zadania inwestycyjnego dotyczącego wymiany stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej dla budynków szpitalnych nr: 1 (1, 1A i 1B) i 16 (budynek Kuchni). 2) Pakiet II - Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych opinii, zgód i pozwoleń dla zadania inwestycyjnego dotyczącego wymiany stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej dla budynków szpitalnych nr: 4A, 5A. 3) Pakiet III - Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych opinii, zgód i pozwoleń dla zadania inwestycyjnego dotyczącego wymiany stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej dla budynków szpitalnych nr: 5B, 6B. 3.4. Zakres prac dla każdego budynku W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca opracuje kompletną dokumentację projektowo-kosztorysową, która zawierać będzie między innymi: a) dokumentację fotograficzną, b) rzuty wszystkich elewacji z rozmieszczeniem stolarki, c) rysunki okien z odtworzeniem detali architektonicznych, d) rysunki drzwi zewnętrznych z odtworzeniem detali architektonicznych, e) przekrój okna wraz z przekrojem szprosa, f) zwymiarowanie stolarki okiennej i drzwiowej, g) ilości i rodzaj stolarki okiennej i drzwiowej wraz z podaniem ich powierzchni, h) dokumentację stanu zachowania i programu postępowania konserwatorskiego, i) przedmiar robót - szczegółowy, j) kosztorys inwestorski - szczegółowy, k) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, l) informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ). Dokumentacja zawierać będzie również wszystkie inne konieczne dokumenty, opinie, zgody i pozwolenia, które warunkują uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę. 3.5. Wymagania Zamawiającego dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia a) Wykonawca zobowiązany jest do opracowania kompletnej dokumentacji projektowej, a także uzyskania w imieniu Zamawiającego wszystkich niezbędnych uzgodnień, opinii i dokumentów potrzebnych do uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę. b) Dokumentacja projektowa winna zawierać optymalne rozwiązania materiałowe i kosztowe oraz wszystkie niezbędne rysunki szczegółów i detali wraz z opisem. c) Zamawiający wymaga przedłożenia do akceptacji rysunków wykonawczych przed ich złożeniem do Urzędu Konserwatora Zabytków, w aspekcie ich zgodności z wymaganiami Zamawiającego i umowy. d) Dokumentacja projektowo-kosztorysowa winna być opracowana i przekazana Zamawiającemu w 5-ciu egzemplarzach oraz na nośniku informatyczny - płyta CD (2 egzemplarze). e) Dokumentacja projektowa przed jej złożeniem do Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa winna zostać zatwierdzona i zaakceptowana przez Zamawiającego. f) Dokumentacja projektowa winna być wykonana w języku polskim zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, ze sztuką budowlaną oraz powinna być opatrzona klauzulą o kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. W tym celu do dokumentacji projektowej Wykonawca dołączy pisemne oświadczenie, że jest ona wykonana zgodnie z umową i kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. g) Zakres i forma dokumentacji projektowej mają być sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072 z późn. zm.). h) W celu uzyskania wszelkich wymaganych opinii i pozwoleń (pozwolenia konserwatorskiego i pozwolenia na budowę) Wykonawca w ramach zamówienia i umowy zapewni - na etapie składania wniosków i zgłaszania prac nadzór osób z odpowiednimi uprawnieniami zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011r w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych. i) Dokumentacja projektowa winna być uzgodniona z instytucjami państwowymi - w szczególności z Konserwatorem Zabytków oraz innymi instytucjami, których akceptacja jest wymagana dla wykonania w dalszej kolejności prac budowlanych. j) Wykonawca odpowiada za wady opracowanej dokumentacji. Ujawnione wady Wykonawca zobowiązany jest usunąć w terminie określonym przez Zamawiającego. Poprawki winny być naniesione na każdym egzemplarzu dokumentacji i na nośniku informatycznym. k) Wykonawca zobowiązuje się w ramach realizacji niniejszego zamówienia przenieść na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych do opracowanej dokumentacji. l) Wykonawca zobowiązuje się do sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, w tym do udziału w organizowanych przez Zamawiającego naradach i udziału w odbiorach pośrednich oraz końcowym zrealizowanych prac budowlanych (prowadzonych przez Zamawiającego jak i instytucje państwowe), do pobytu na terenie budowy, a także do konsultacji telefonicznych i mailowych - według potrzeb Zamawiającego. 3.6. W celu właściwej realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do: a) analizy istniejącej dokumentacji technicznej budynku, b) wizji lokalnych obiektu - dla dokonania koniecznych pomiarów, badań, sprawdzeń i oceny substancji technicznej obiektu, c) dokonywania roboczych konsultacji i uzgodnień z Zamawiającym w trakcie realizacji przedmiotu Zamówienia. 3.7. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych; wg podziału określonego w części 3.3. 3.8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 3.9. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 3.10. Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej. 3.11. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712210003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 140 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadia cząstkowe wynoszą: pakiet I 850,00zł pakiet II 750,00zł pakiet III 750,00zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.babinski.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach