Przetargi.pl
Świadczenie usługi całodobowego Telefonu Informacji Medycznej

Gmina Miejska Kraków, Urząd Miasta Krakowa, Oddział Zamówień Publicznych ogłasza przetarg

 • Adres: 31-004 Kraków, pl. Wszystkich Świętych 3-4
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 6161230 , fax. 12 6161217
 • Data zamieszczenia: 2014-01-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Kraków, Urząd Miasta Krakowa, Oddział Zamówień Publicznych
  pl. Wszystkich Świętych 3-4
  31-004 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 6161230, fax. 12 6161217
  REGON: 35155435300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.krakow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usługi całodobowego Telefonu Informacji Medycznej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi całodobowego Telefonu Informacji Medycznej. 2.Zakres zamówienia obejmuje: 2.1. Świadczenie pod numerem 12 661-22-40 bezpłatnych, całodobowych i we wszystkie dni tygodnia, telefonicznych usług informacyjnych dla mieszkańców Miasta Krakowa (Całodobowy Telefon Informacji Medycznej), dotyczących: 2.1.1. ośrodków udzielających bezpłatnej pomocy dla osób uzależnionych, ich rodzin, ofiar przemocy domowej, klubów Anonimowych Alkoholików (AA) oraz telefonów zaufania dla tych osób, z terenu Miasta Krakowa; 2.1.2. adresów i numerów telefonów świadczeniodawców wraz ze wskazaniem rodzaju udzielanych świadczeń medycznych z zakresu: a. podstawowej opieki zdrowotnej, b. specjalistycznej opieki ambulatoryjnej, c. pomocy doraźnej (medycyna ratunkowa), d. opieki całodobowej, e. leczenia szpitalnego f. stomatologii, g. rehabilitacji leczniczej, h. leczenia uzdrowiskowego, i. opieki długoterminowej (zakłady opiekuńczo-lecznicze i zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze), z terenu Miasta Krakowa, udzielających świadczeń medycznych w ramach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przysługujących osobom objętym powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym (tzw. kontrakty), zawartych przez tego rodzaju świadczeniodawców z płatnikiem publicznym powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego (Narodowy Fundusz Zdrowia); 2.1.3. adresów i numerów telefonów świadczeniodawców udzielających świadczeń z zakresu pomocy społecznej i opieki paliatywno-hospicyjnej z terenu Miasta Krakowa; 2.1.4. adresów i numerów telefonów realizatorów miejskich, dzielnicowych i innych programów zdrowotnych z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia oraz leczenia uzależnień z terenu Miasta Krakowa; 2.1.5. adresów i numerów telefonów organizacji pozarządowych prowadzących działalność w dziedzinie ochrony zdrowia i działających na terenie Miasta Krakowa; 2.1.6. udzielania informacji o dostępności do świadczeń medycznych (czas oczekiwania na wykonanie usługi medycznej) u poszczególnych świadczeniodawców, o których mowa w pkt 2.1.2. i 2.1.3 specyfikacji; 2.1.7. udzielania informacji dotyczących numerów telefonów do krakowskich szpitali pod którymi można uzyskać informacje dotyczące ewentualnego pobytu osoby poszukiwanej w placówce. 2.2. utworzenie w oparciu o dane dostarczone przez Zamawiającego oraz dane pozyskane w ramach realizacji Umowy, w porozumieniu z przedstawicielem Zamawiającego, jednolitej bazy danych zawierającej dane, o których mowa w pkt 2.1.1. do 2.1.7 specyfikacji. 2.3. dokonywanie bieżącej aktualizacji bazy danych, o której mowa w pkt. 2.2, nie rzadziej niż raz w tygodniu danego miesiąca obowiązywania Umowy i ich przekazywania przedstawicielowi Zamawiającego, cyklicznie do 2 dni roboczych od dnia ich pozyskania. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 1 do specyfikacji. 4. Usługi dodatkowe: 4.1. Wykonawca musi zobowiązać się do przejęcia numeru telefonu proponowanego przez Zamawiającego - 12 661-22-40. 4.2. Wyklucza się realizowanie zamówienia w oparciu o numery specjalne, których użycie zwiększałoby koszty połączeń. 4.3. Wykonanie przedmiotu zamówienia musi odbywać się w lokalu/lokalach znajdujących się w obrębie strefy numeracyjnej 12, mających techniczną możliwość podłączenia numeru 12 661-22-40. 4.4.Średnia miesięczna liczba udzielanych informacji wynosi ok. 12 000. 4.5. Baza danych, o której mowa w pkt 2.2. zawiera ok. 8 000 pozycji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 851400002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.krakow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach