Przetargi.pl
Opracowanie graficzne albumu, broszury i plakatu wraz z drukiem i dostawą do siedziby Zamawiającego

Magurski Park Narodowy ogłasza przetarg

 • Adres: 38-232 Krempna, Krempna
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 134 414 099, , fax. 134 414 440
 • Data zamieszczenia: 2020-05-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Magurski Park Narodowy
  Krempna 59
  38-232 Krempna, woj. podkarpackie
  tel. 134 414 099, , fax. 134 414 440
  REGON: 18078930900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.magurskipn.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa Osoba Prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie graficzne albumu, broszury i plakatu wraz z drukiem i dostawą do siedziby Zamawiającego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część 1: „Wykonanie albumu fotograficznego Magurski Park Narodowy” Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu graficznym, redakcji tekstu, tłumaczeniu całości tekstu na język angielski, składzie, wydrukowaniu oraz dostarczeniu do siedziby Zamawiającego albumu fotograficznego. Parametry techniczne albumu: - nakład 2000 szt - format 300 x 240 mm - zadruk 4x4 - objętość 160 stron - papier kreda matowa - papier 170g - wyklejka 1/0 - okleina 4/0 - oprawa twarda całopapierowa, grzbiet półokrągły Wstępna koncepcja albumu: Pozycja ta będzie miała na celu przedstawienie Magurskiego Parku Narodowego w relacji człowiek – przyroda. Tekst, który będzie uzupełniał fotografie przyrody, napisany zostanie przez ludzi związanych z MPN: zarówno pracowników jak i osób pośrednio z nim związanych. W ramach opracowania graficznego albumu wykorzystane zostanie logo jubileuszowe na 25-lecie Parku. Projekt ma zawierać oznaczenia zgodne z systemem identyfikacji wizualnej MPN oraz wytycznymi NFOŚiGW. Zamawiający dostarczy zdjęcia, teksty i pozostałe niezbędne dane i logotypy. Proporcje fotografie – tekst będą wynosiły w układzie graficznym 70% zdjęcia, 30% tekst. Wykonanie: Zamawiający dostarczy w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy niezbędne materiały do opracowania graficznego projektu albumu. Wykonawca przedstawi projekt Zamawiającemu do weryfikacji oraz uwzględni uwagi Zamawiającego. Projekt zostanie przedstawiony Zamawiającemu po upływie 5 dni roboczych. Po naniesieniu uwag i akceptacji projektu nastąpi barwny wydruk próbny wnętrza albumu (4 strony: tekst + zdjęcie), umożliwiający ocenę jakości wydruku – proof certyfikowany w skali 1:. Przed wydrukiem całości nakładu Wykonawca musi uzyskać pisemną (e-mailową) akceptację ostatecznej wersji projektu albumu przez Zamawiającego. Druk i dostarczenie gotowych albumów w nakładzie 2000 szt. do siedziby Zamawiającego. Przeniesienie na Zamawiającego majątkowych praw autorskich do opracowania graficznego powstającego w ramach zamówienia (projekt albumu). Termin wykonania: Do 14 dni po ostatecznym zatwierdzeniu projektu wydawnictwa - realizacji wraz z dostarczeniem wydrukowanych egzemplarzy wydawnictwa do siedziby Zamawiającego Część 2: „Wykonanie broszury edukacyjnej o Magurskim Parku Narodowym” Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu graficznym, redakcji tekstu, tłumaczeniu całości tekstu (z j. polskiego na j. angielski i j. słowacki), składzie, wydrukowaniu oraz dostarczeniu do siedziby Zamawiającego broszury edukacyjnej. Parametry techniczne broszury: - format 210 x 210mm - zadruk 4x4 - objętość 16 stron - papier kreda matowa - wykończenie: folia matowa + lakier UV 1/0 - papier 170g - nakład 1000 szt. (3 wersje językowe: polska -500 szt., angielska - 400 szt. i słowacka – 100 szt.) - oprawa zeszytowa, szyta - 40% tekstu, 60% zdjęć lub grafik Wstępna koncepcja: Broszura edukacyjna zawierać będzie najważniejsze informacje o przyrodzie i walorach kulturowych Magurskiego Parku Narodowego, a także informacje o działalności Ośrodka Edukacyjno - Muzealnego w Krempnej, ścieżkach przyrodniczych i ważnych punktach turystycznych na terenie Parku. Dzięki mapie Parku możliwe będzie zapoznanie się z terenem, szlakami turystycznymi oraz zaplanowanie wycieczek terenowych. Wydanie broszury w trzech wersjach językowych: polskiej, angielskiej oraz słowackiej, umożliwi dotarcie do szerokiego grona odbiorców. W ramach opracowania graficznego broszury wykorzystane zostanie logo jubileuszowe na 25-lecie Parku. Projekt ma zawierać oznaczenia zgodne z systemem identyfikacji wizualnej MPN oraz wytycznymi NFOŚiGW. Zamawiający dostarczy zdjęcia i tekst w języku polskim oraz pozostałe niezbędne dane i logotypy. Proporcje fotografie – tekst będą wynosiły w układzie graficznym 60% zdjęcia, 40 % tekst. Wykonanie: Zamawiający dostarczy w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy niezbędne materiały do opracowania graficznego projektu broszury. Wykonawca przedstawi projekt Zamawiającemu do weryfikacji oraz uwzględni uwagi Zamawiającego. Projekt zostanie przedstawiony Zamawiającemu po upływie 5 dni roboczych od dnia otrzymania materiałów. Po naniesieniu uwag i akceptacji projektu nastąpi barwny wydruk próbny wnętrza broszury (2 strony: tekst + zdjęcie), umożliwiający ocenę jakości wydruku – proof certyfikowany w skali 1:1. Przed wydrukiem całości nakładu Wykonawca musi uzyskać pisemną (e-mailową) akceptację ostatecznej wersji projektu przez Zamawiającego. Druk i dostarczenie gotowych broszur w nakładzie 1000 szt. (3 wersje językowe: polska -500 szt., angielska - 400 szt. i słowacka – 100 szt.) do siedziby Zamawiającego Przeniesienie na Zamawiającego majątkowych praw autorskich do opracowania graficznego powstającego w ramach zamówienia (projekt broszury). Termin wykonania: Do 14 dni po ostatecznym zatwierdzeniu projektu wydawnictwa - realizacji wraz z dostarczeniem wydrukowanych egzemplarzy wydawnictwa do siedziby Zamawiającego Część 3: „Wykonanie plakatu Magurski Park Narodowy” Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu graficznym, składzie, redakcji, wydrukowaniu oraz dostarczeniu do siedziby Zamawiającego trzech wersji plakatu. Parametry techniczne plakatu: - format: A2 - nakład: 800 szt. + 600 szt. + 600 szt. - łącznie 2000 szt. - zadruk: 4+0, papier błysk, papier plakatowy - gramatura: 170 – 200 g. Wstępna koncepcja: Okolicznościowy plakat edukacyjny wykonany zostanie w 3 wersjach (z różnymi zdjęciami, zaś tym samym layout'cie), które będą nawiązywały do obchodów jubileuszu 25-lecia Magurskiego Parku Narodowego. Plakat będzie charakteryzował się wysoką wartością zarówno estetyczną, jak i merytoryczną, łącząc w sobie cechy edukacyjne i ozdobne. Poprzez formę plakatu oraz jego 3 wersje możliwe będzie dotarcie do szerokiego grona odbiorców. Wzbudzenie w nich pozytywnych emocji i utrwalenie w pamięci będzie skutkowało zwracaniem uwagi na otaczającą przyrodę i zachęci do uważnego przyglądania się jej i zgłębiania wiedzy na jej temat. Wydawnictwo będzie zaprojektowane według systemu identyfikacji wizualnej Magurskiego Parku Narodowego oraz wytycznych NFOŚiGW. W ramach opracowania graficznego wykorzystane zostaną logo jubileuszowe na 25-lecie Parku. Zamawiający dostarczy zdjęcia, tekst oraz pozostałe niezbędne dane i logotypy. Wykonanie Zamawiający dostarczy w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy niezbędne materiały do opracowania graficznego projektu plakatu w 3 wersjach. Po upływie 5 dni wykonawca przedstawi projekt Zamawiającemu do weryfikacji oraz uwzględni uwagi Zamawiającego. Po naniesieniu uwag i akceptacji projektu nastąpi barwny wydruk próbny każdej wersji plakatu, umożliwiający ocenę jakości wydruku – proof certyfikowany w skali 1:1. Przed wydrukiem całości nakładu Wykonawca musi uzyskać pisemną (e-mailową) akceptację ostatecznej wersji projektu przez Zamawiającego. Druk i dostarczenie gotowych plakatów w łącznym nakładzie 2000 szt. do siedziby Zamawiającego. Przeniesienie na Zamawiającego majątkowych praw autorskich do opracowania graficznego powstającego w ramach zamówienia (projekt plakatu w 3 wersjach). Termin wykonania: Do 14 dni po ostatecznym zatwierdzeniu projektu wydawnictwa - realizacji wraz z dostarczeniem wydrukowanych egzemplarzy wydawnictwa do siedziby Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79823000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wypełniony formularz oferty sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ; 2) Oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale V pkt 5.1 SIWZ 3) W przypadku powoływania się na zasoby podmiotów trzecich- zobowiązanie tych podmiotów 4) Oświadczenie w zakresie RODO- na formularzu oferty 5) Pełnomocnictwo-( oryginał lun notarialnie potwierdzona kopia) w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika z dokumentów rejestrowych. 6) W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie – pełnomocnictwo ( oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia Umowy w sprawie zamówienia publicznego. 7) Informacja o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.1 pkt 23 ustawy PZP – w terminie określonym w art.24.ust.11 ustawy PZP 8) 1 egzemplarz pokazowy czasopism barwnych ilustrowanych fotografiami - stanowiące załącznik do oferty

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach