Przetargi.pl
„Przebudowa dróg gminnych Nr 104885R ul. Księcia Leszka Białego, Nr 104887R ul. Kasztelańska, Nr 104889R ul. Świętej Królowej Jadwigi w Lubaczowie”

Gmina Miejska w Lubaczowie (Burmistrz Miasta Lubaczowa) ogłasza przetarg

 • Adres: 37-600 Lubaczów, ul. Rynek
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 166 328 010 , fax. 166 321 191
 • Data zamieszczenia: 2020-05-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska w Lubaczowie (Burmistrz Miasta Lubaczowa)
  ul. Rynek 26
  37-600 Lubaczów, woj. podkarpackie
  tel. 166 328 010, fax. 166 321 191
  REGON: 65090069000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lubaczow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Przebudowa dróg gminnych Nr 104885R ul. Księcia Leszka Białego, Nr 104887R ul. Kasztelańska, Nr 104889R ul. Świętej Królowej Jadwigi w Lubaczowie”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Przebudowa dróg gminnych Nr 104885R ul. Księcia Leszka Białego, Nr 104887R ul. Kasztelańska, Nr 104889R ul. Świętej Królowej Jadwigi w Lubaczowie Opis przedmiotu zamówienia: 1. Część I : Przebudowa drogi gminnej Nr 104885R ul. Księcia Leszka Białego A. Zamówienie podstawowe: a) droga gminna Nr 104885R ul. Księcia Leszka Białego w km 0+216 - 0+574 - koszty kwalifikowane w ramach FDS 1) Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315mm: 360m 2) Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetowych o śr. 1200 mm wykonywane metodą studniarską w gruncie kat.III - głębokość 3 m: 1.0 stud. 3) Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetowych o śr. 1000 mm wykonywane metodą studniarską w gruncie kat.III - głębokość 3,0 m: 8.0 stud. 4) Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - przykanaliki: 63.0m 5) Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu: 18.000 szt. 6) Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer. 6,0m:2158 m2 7) Warstwa dolna podbudowy z mieszanki kruszyw łamanych frakcji 0-63 mm o grubości po zagęszczeniu 25 cm, 353 x 5,60 + 40 = 2016,8 m2: 2016,8m2 8) Krawężniki betonowe "na płask" o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej: 730,5m 9) Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 8cm: 2086m2 10) Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem: 335,2m2 11) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca, mieszanka AC16W dla KR2):1794,0m2 12) Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych (emulsja asfaltowa w ilości 0,3 kg czystego asfaltu na 1m2): 1794m2 13) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 5 cm (warstwa ścieralna, mieszanka AC11S dla KR 2): 1794m2 b) droga gminna Nr 104885R ul. Księcia Leszka Białego w km 0+000 - 0+216 – koszty niekwalifikowane w ramach FDS 1) Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315mm: 132m 2) Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetowych o śr. 1200 mm wykonywane metodą studniarską w gruncie kat.III - głębokość 3m: 1.0stud. 3) Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 425mm - zamknięcie rurą teleskopową, wysokość średnia 2,2 m, kineta PCV przelotowa 300/300 w wlotami bocznymi 160: 2.0szt. 4) Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160mm - przykanaliki: 16.0 m 5) Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu: 4.0szt. 6) Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer. 6,0m: 962m2 7) Warstwa dolna podbudowy z mieszanki kruszyw łamanych frakcji 0-63 mm o grubości po zagęszczeniu 25cm: 962.0 m2 8) Krawężniki betonowe "na płask" o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej - strona prawa: 29 mb 9) Krawężniki betonowe wystające 12 cm o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej - strona lewa: 223 mb 10) Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 8 cm: 848,3m2 11) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca, mieszanka AC16W dla KR2): 836,7m2 12) Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych (emulsja asfaltowa w ilości 0,3 kg czystego asfaltu na 1 m2): 825 m2 13) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 5 cm (warstwa ścieralna, mieszanka AC11S dla KR 2): 825m2 B. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, tj. dla części I zamówienia do wysokości 50% wartości robót budowlanych przewidzianych w zamówieniu podstawowym. 2. Część II : Przebudowa dróg gminnych Nr 104887R ul. Kasztelańska, Nr 104889R ul. Świętej Królowej Jadwigi A. Zamówienie podstawowe: 1) Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 8 cm: 2793,0 m2 2) Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczne, w-wa o śr, grubości 2 cm: 2793 m2 x 0,02 x 2,50 t/m3: 139,6t 3) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca, mieszanka AC16W dla KR2): 2793,0 m2 4) Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych (emulsja asfaltowa w ilości 0,3 kg czystego asfaltu na 1 m2): 2793,0 m2 5) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 5 cm (warstwa ścieralna, mieszanka AC11S dla KR 2): 2793,000 m2 6) Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową: 368,0m 7) Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa "z betoniarki", warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm pielęgnowane piaskiem i wodą: 756,50m2 8) Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm - dodatkowe wzmocnienie na zjazdach do posesji: 150,0m2 9) Nawierzchnia na zjazdach z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm na podsypce z mieszanki kruszywa łamanego o frakcji 0-4 mm z wypełnieniem spoin piaskiem: 150,000 m2 B. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, tj. dla części II zamówienia do wysokości 50% wartości robót budowlanych przewidzianych w zamówieniu podstawowym. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki: 1) Przedmiary robót (załącznik nr 9 do SIWZ). 2) Projekty budowlane ( załącznik nr 10 do SIWZ ). 3) STWIOR ( załącznik nr 11 do SIWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: - część I - 10 000,00 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy 00/100) - część II - 10 000,00 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy 00/100) 2. Wadium należy wnieść w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść na konto Zamawiającego: Powiatowy Bank Spółdzielczy w Lubaczowie, Nr 78 9101 0003 2001 0011 8444 0005 W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu za termin wniesienia uznaje się chwilę uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 5. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu w kasie Urzędu Miejskiego w Lubaczowie, ul. Rynek 26 kopia jako załącznik do oferty (sposób preferowany) lub dołączyć do oferty w sposób umożliwiający późniejsze zdeponowanie w kasie (nie spinać z ofertą). 6. Gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i powinna zawierać: nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej) oraz wskazanie ich siedzib; określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, kwotę gwarancji, termin ważności gwarancji, bezwarunkowe zobowiązanie do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach zawartych w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację (np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny z podaniem imienia i nazwiska). 7. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres związania ofertą. 8. W przypadku konsorcjum: wadium wnoszone jest przez konsorcjum lub uprawnionego pełnomocnictwem członka konsorcjum. 9. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy, a jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie. • warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1b Pzp,
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej Zamawiającego informacji z sesji otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy, zobowiązani są przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie z wzorem określonym w załączniku do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia (wzór stanowi załącznik nr 6 do SIWZ ), w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca może przedstawić dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 2) Wykonawca, który w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia; propozycja treści zobowiązania została określona w załączniku nr 7 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach