Przetargi.pl
Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej dla Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie i podległych jednostek.

Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Adres: 35-959 Rzeszów, ul. Geodetów
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 17 850 36 00, , fax. 17 852 11 30
 • Data zamieszczenia: 2020-05-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie
  ul. Geodetów 1
  35-959 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 17 850 36 00, , fax. 17 852 11 30
  REGON: 00102300300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.podkarpackie.kas.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej dla Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie i podległych jednostek.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej dla Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie i podległych jednostek wymienionych w załączniku nr 1/B do SIWZ oraz w załączniku 1/A, który jednocześnie zawiera dane dotyczące operatorów a także zakres numeracji linii zewnętrznych i numerów bezpośrednich. 2. Zasady wykonywania przedmiotu zamówienia zostały określone w Załączniku nr 1 i 1/A (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i Szczegółowe dane dotyczące operatorów, zakresu numeracji linii zewnętrznych i numerów bezpośrednich) oraz w Załączniku nr 5 (wzór umowy). 3. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp: 3.1. Zamawiający w niniejszym postępowaniu stosuje klauzule społeczne. Zamawiający wymaga, aby wszystkie osoby, których czynności polegają na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy (tj.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.) realizujące bezpośrednio zamówienie były zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę dotyczy całego okresu wykonywania zamówienia i osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację przedmiotu umowy. Przez okres wykonywania zamówienia Zamawiający rozumie czas od daty rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy do końca dnia jej obowiązywania. Poprzez bezpośrednie zaangażowanie Zamawiający ma na myśli osoby fizycznie wykonujące bezpośrednio czynności objęte zakresem zamówienia, a wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy na rzecz Wykonawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64200000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 10 000,00 zł. 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, na cały okres związania ofertą i nie może zawierać żadnych ograniczeń sprzecznych z ustawą Pzp, w szczególności ograniczających możliwość zrealizowania praw Zamawiającego określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp: 3.1.pieniądzu, 3.2.poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3.3.gwarancjach bankowych, 3.4.gwarancjach ubezpieczeniowych, 3.5.poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj.: Dz. U. z 2019 r., poz. 310 z późn. zm.). 4. Dokument wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia winien zawierać bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela zapłaty wymaganej kwoty wadium, na pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium, powstałe na skutek okoliczności określonych w ustawie. 5. Wadium wnoszone w formie gwarancji i poręczeń powinno zawierać w swej treści oświadczenie gwaranta (poręczyciela), w którym zobowiązuje się on nieodwołalnie do bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż zaszła jedna z przesłanek wymienionych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy a okres jego ważności nie może być krótszy niż okres związania ofertą. 6. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: NBP O/O Rzeszów 84 1010 1528 0017 1713 9120 0000. 7. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formach, o których mowa w pkt. 3 ppkt 3.2 - 3.5 Wykonawca składa wraz z ofertą. 8.W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej, Wykonawca z zachowaniem właściwej staranności winien dokonać przelewu pieniężnego z odpowiednim wyprzedzeniem, gdyż za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania kwoty wadium na podanym wyżej rachunku bankowym. 9. Jeżeli wadium zostanie wniesione w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, w którym zostanie on opublikowany. 10. Jeśli wadium zostało wniesione w innej formie niż w pieniądzu to należy złożyć dokument gwarancji/poręczenia w oryginale w formie elektronicznej za pośrednictwem miniPortalu z zastrzeżeniem, że dokument będzie podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Gwaranta tj. wystawcę gwarancji/poręczenia pod warunkiem, że w treści dokumentu gwarancji/poręczenia nie będzie określonego warunku, że gwarancja/poręczenie to wygasa automatycznie w przypadku, gdy nastąpi zwrot oryginału niniejszej gwarancji/poręczenia do Gwaranta. 11. Jeżeli wadium zostanie wniesione w formie poręczenia lub gwarancji i kwota wadium zostanie w tych formach określona w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, w którym zostanie on opublikowany. 12. W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu oraz z treści gwarancji lub poręczeń, musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę Wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej dla Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie i podległych jednostek” 1801-ILZ1.260.9.2020. 13. Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych w ustawie Pzp. 14. Zamawiający zatrzyma wadium w przypadkach określonych w ustawie Pzp
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej tj., Zamawiający uzna warunek udziału w postępowaniu za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada stosowne zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych, prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, o którym mowa w art. 11 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (tj.: Dz. U. z 2019 r., poz. 2460), uprawniające zgodnie z prawem telekomunikacyjnym do świadczenia usług telekomunikacyjnych, będących przedmiotem zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach