Przetargi.pl
Dostawa sprzętu i wyposażenia pracowni szkolnych dla Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Lubaczowie w celu realizacji projektu "Wzrost jakości kształcenia ogólnego w szkołach powiatu lubaczowskiego" - Zadanie nr 1 i 2

Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Lubaczowie ogłasza przetarg

 • Adres: 37-600 Lubaczów, ul. Tadeusza Kościuszki
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 166 321 153 , fax. 166 321 153
 • Data zamieszczenia: 2020-05-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Lubaczowie
  ul. Tadeusza Kościuszki 26
  37-600 Lubaczów, woj. podkarpackie
  tel. 166 321 153, fax. 166 321 153
  REGON: 65153595500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatlubaczowski.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu i wyposażenia pracowni szkolnych dla Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Lubaczowie w celu realizacji projektu "Wzrost jakości kształcenia ogólnego w szkołach powiatu lubaczowskiego" - Zadanie nr 1 i 2
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  „Dostawa sprzętu i wyposażenia pracowni szkolnych dla Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Lubaczowie w celu realizacji projektu „ Wzrost jakości kształcenia ogólnego w szkołach powiatu lubaczowskiego” – Zadania od 1 do 2”
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30200000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunków w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia działalności zawodowej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach