Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji zajęć prowadzonych metodą projektu i przeprowadzenie tych zajęć z udziałem uczniów klas piątych szkół podstawowych uczestniczących w projekcie Pomorskie - dobry kurs na edukację. Kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów w regionie poprzez edukację morską, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Poddziałanie 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 i jest realizowany przez Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

Samorząd Województwa Pomorskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 3261555 , fax. 058 3261556
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samorząd Województwa Pomorskiego
  ul. Okopowa 21/27 21/27
  80-810 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 058 3261555, fax. 058 3261556
  REGON: 19168644300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pomorskie.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji zajęć prowadzonych metodą projektu i przeprowadzenie tych zajęć z udziałem uczniów klas piątych szkół podstawowych uczestniczących w projekcie Pomorskie - dobry kurs na edukację. Kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów w regionie poprzez edukację morską, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Poddziałanie 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 i jest realizowany przez Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia musi być wykonywany przez osoby prowadzące zajęcia spełniające warunki opisane w rozdziale V ust. 1 pkt. 3 SIWZ. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 26 części ze względu na miejsce prowadzenia zajęć pozalekcyjnych -każda część dotyczy jednej ze szkół podstawowych biorących udział w Projekcie. W każdej ze szkół Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia w odniesieniu do 1, 2 lub 3 grup projektowych lczba grup podana jest w opisie poszczególnych części przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 800000004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pomorskie.eu
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach