Przetargi.pl
Bieżące utrzymanie zieleni oraz sprzątanie pasa drogowego dróg powiatowych

Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie ogłasza przetarg

 • Adres: 83-110 Tczew, ul. Armii Krajowej 84
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie
  ul. Armii Krajowej 84 84
  83-110 Tczew, woj. pomorskie
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Bieżące utrzymanie zieleni oraz sprzątanie pasa drogowego dróg powiatowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Bieżące utrzymanie zieleni oraz sprzątanie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie Powiatu Tczewskiego. Szczegółowy zakres usług planowanych do wykonania w ramach danej części zamówienia określa formularz cenowy (Załącznik nr 2). Przystąpienie do przetargu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem następujących warunków: w celu porównania ofert w formularzu cenowym przedstawiono orientacyjne ilości planowanych do zlecenia usług. Natomiast fizycznie zabiegi będą zlecane zależnie od bieżących potrzeb i możliwości finansowych Zamawiającego i rozliczane będą w/g zaoferowanych stawek jednostkowych - w ramach posiadanych środków w planie finansowym Zamawiającego. Podane ilości należy traktować jedynie jako pomoc w określeniu orientacyjnych wielkości przedmiotu zamówienia - nie mogą one stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy wobec Zamawiającego. prace Wykonawca musi rozpocząć w oparciu o pisemne zlecenie od Zamawiającego najpóźniej w ciągu 2 dni od daty jego otrzymania (nie dotyczy doraźnego ręcznego zbierania odpadów - w tym przypadku maksymalny termin przystąpienia do prac wynosi 1 dobę). Wykonawca w miarę możliwości przystąpi do robót w dniu otrzymania zlecenia. Wykonawca odbierze zlecenie osobiście w ustalonym wcześniej terminie lub zostanie ono przesłane pocztą elektroniczną na wskazany adres email. W tym przypadku termin przystąpienia do prac liczy się od daty przesłania zlecenia. rozliczanie następować będzie fakturami wystawionymi po wykonaniu zakresu z danego zlecenia w oparciu o sprawdzoną wcześniej przez Zamawiającego ewidencję wykonanych usług oraz protokoły odbioru. UWAGA! W przypadku pozycji wykonanie / uzupełnienie rabat płatność będzie dokonywana w następujący sposób - 50 % wartości zleconych prac płatne będzie po wykonaniu rabat, natomiast pozostałe 50 % w fakturze za miesiąc październik. Płatność w miesiącu październiku będzie uzależniona od stanu nasadzonych roślin. W przypadku jeżeli rośliny w wyniku nieprawidłowej pielęgnacji przez Wykonawcę nie przetrwają płatność nie będzie dokonana lub zostanie pomniejszona proporcjonalnie o powierzchnie uszkodzonych rabat. Płatność na rzecz Wykonawcy zostanie dokonana w pełnym zakresie jeżeli uszkodzenia roślin nie będą wynikały z winy Wykonawcy. przy świadczeniu usług nie dopuszcza się pozostawiania nieczystości w pasie drogowym na okres nocy. Wykonawca jest obowiązany na bieżąco usuwać i wywozić zgromadzone nieczystości, zaoferowane stawki będą stałe bez względu na porę roku, godzinę oraz miejsce wykonywania usługi, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody, do których dojdzie podczas świadczenia usług. Przystępując do przetargu Wykonawca musi dysponować ludźmi oraz sprzętem w ilości niezbędnej do należytego wykonania zamówienia, przy założeniu, iż istnieje możliwość, że w jednym czasie będą musiały być prowadzone 4-5 różne zabiegi (np. zabiegi pielęgnacyjne na terenie miasta Tczew, zabiegi pielęgnacyjne na terenie miasta Gniew i Pelplin, koszenie poboczy na drogach pozamiejskich, sprzątanie chodników i jezdni).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 773141005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.przetargi.powiat.tczew.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach