Przetargi.pl
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta Rumi.

Gmina Miejska Rumia ogłasza przetarg

 • Adres: 84-230 Rumia, ul. Sobieskiego 7/204
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 6719410 , fax. 058 6796517
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Rumia
  ul. Sobieskiego 7/204 7/204
  84-230 Rumia, woj. pomorskie
  tel. 058 6719410, fax. 058 6796517
  REGON: 00052525700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.miasto.rumia.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta Rumi.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta Rumi wg poniższego zestawienia 1)zestawy komputerowe typ A -szt 2, 2)zestawy komputerowe typ B -szt 2 3)zestawy komputerowe typ C-szt 16, 4)monitory LCD 22 cale- szt 2, 5)oprogramowanie biurowe MS Office Home&Bussines 2010- szt 20, 6)przełącznik KVM- szt 1, 7)oprzyrządowanie- szt 1.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302133008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 21 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.rumia.pl (zamówienia publiczne - przetargi aktualne)
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach