Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na roboty budowlane realizowane w Roztoczańskim Parku Narodowym

Roztoczański Park Narodowy ogłasza przetarg

 • Adres: 22470 Zwierzyniec, ul. Plażowa
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 084 6872066 w. 344 , fax. 846 872 066
 • Data zamieszczenia: 2017-10-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Roztoczański Park Narodowy
  ul. Plażowa 2
  22470 Zwierzyniec, woj. lubelskie
  tel. 084 6872066 w. 344, fax. 846 872 066
  REGON: 6136258900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.roztoczanskipn.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na roboty budowlane realizowane w Roztoczańskim Parku Narodowym
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na roboty budowlane realizowane w Roztoczańskim Parku Narodowym” podzielone na 3 CZĘŚCI: I. Budowa parkingów leśnych/ miejsc postoju i dróg dojazdowych na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego. II. Rozbiórki budynków i budowli w Roztoczańskim Parku Narodowym . III. Remonty i konserwacje budynków i obiektów w Roztoczańskim Parku Narodowym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71240000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 11. Wymagania dotyczące wadium. 11.1 Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium przetargowe przed upływem terminu składania ofert w wysokości: dla części I zamówienia: 2 000 zł (słownie: dwa tysiące zł 00/100); dla części II zamówienia: 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc zł 00/100). dla części III zamówienia: 500 zł (słownie: pięćset zł 00/100). 11.2 Wadium może być wnoszone w następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty wskazane w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. z 2016 r., poz. 359 z późn. zmianami). 11.3 Wadium uiszczane w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego w Banku Gospodarstwa Krajowego O/Lublin nr 27 1130 1206 0028 9162 8690 0001 z opisem: „wadium – Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na roboty budowlane realizowane w Roztoczańskim Parku Narodowym dla Część …..” (wpisać numer i nazwę części). 11.4 W przypadku wadium wnoszonego przelewem na rachunek bankowy, za termin wniesienia wadium uważa się czas zaksięgowania środków pieniężnych na rachunku Zamawiającego. 11.5 Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 11.10. 11.6 Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 11.7 Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11.8 Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 11.5, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 11.9 Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 11.10 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 11.11 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Określenie warunków zawarte są w SIWZ
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz zawarty w SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach