Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku Szkoły podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Chmielniku o salę gimnastyczną

Gmina Chmielnik ogłasza przetarg

 • Adres: 26020 Chmielnik, Plac Kościuszki
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 413 543 273 , fax. 413 543 273
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Chmielnik
  Plac Kościuszki 7
  26020 Chmielnik, woj. świętokrzyskie
  tel. 413 543 273, fax. 413 543 273
  REGON: 29100974500000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku Szkoły podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Chmielniku o salę gimnastyczną
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla rozbudowy Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Chmielniku o salę gimnastyczną z zapleczem socjalnym i łącznikiem z budynkiem istniejącym na działce nr 971 w msc. Chmielnik oraz uzyskanie w imieniu Gminy Chmielnik prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę i świadczenie usługi nadzoru autorskiego. Obszar opracowania obejmuje działki o nr ewidencyjnych: 971; 981/2; 981/5, 987/7 obręb 0001 Chmielnik, msc. Chmielnik, gmina Chmielnik.Przedmiot zamówienia obejmuje również prace przedprojektowe związane z uzyskaniem zapewnień dostawy mediów, warunków technicznych dla mediów oraz ewentualnej przebudowy zjazdu oraz uzyskanie wszelkich innych niezbędnych decyzji do zrealizowania przedmiotu zamówienia. Układ funkcjonalny budynku sali gimnastycznej : rozbudowa istniejącego budynku szkoły o salę gimnastyczną z zapleczem higieniczno-sanitarnym, szatniami, pomieszczeniem dla nauczycieli wraz z zapleczem socjalnym oraz połączenie budynku szkoły i sali gimnastycznej poprzez łącznik. Rozwiązania zawiera „Koncepcja programowo-przestrzenna rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego o sale gimnastyczną ” stanowiąca - Załącznik nr 9 do SIWZ. Koncepcja przedstawia rozbudowę budynku szkoły w kierunku południowo-zachodnim. Nowa część budynku uwzględnia salę gimnastyczną z magazynkiem oraz zapleczem higienicznym tj. łazienkami, szatniami, pokojem nauczycieli wychowania fizycznego wraz z pomieszczeniem socjalnym. Budynek jednokondygnacyjny o wymiarach zewnętrznych około 19,90 m x 35,30 m i wysokości około 10,00 m. Sala gimnastyczna przystosowana do rozmieszczenia pełnowymiarowego boiska do koszykówki o wymiarach 28,00 m x 15,00 m. Ponadto projekt powinien przewidywać podział pomieszczenia sali na dwie części kotarą np. siatkową automatyczną podwieszoną do konstrukcji nośnej dachu w celu uzyskania dwóch niezależnych boisk do mini koszykówki o wymiarach 16,00 m x 8,00 m. W części socjalnej zlokalizowano 4 szatnie zaopatrzone w wydzielone sanitariaty z natryskami, ogólnodostępne łazienki, pomieszczenie porządkowe oraz zaplecze dla personelu i pomieszczenie zmiany obuwia oraz portiernię.Zakres dokumentacji obejmuje w szczególności: 1)Opracowanie mapy do celów projektowych.2)Przygotowanie materiałów i złożenie wniosku o wydanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego.3)Projekt budowlano-wykonawczy, w tym m.in.: - Projekt architektoniczny. - Projekt konstrukcyjny. - Projekt zagospodarowania terenu z uwzględnieniem komunikacji wewnętrznej ( m.in. chodniki utwardzone kostką brukową), oświetlenia zewnętrznego - Projekt aranżacji/wystroju wnętrz i wyposażenia ruchomego wszystkich pomieszczeń uwzględniający dedykowane im funkcje. - Projekt instalacji wewnętrznej wod.-kan., c.o. i ciepłej wody. - Projekt instalacji wentylacji i klimatyzacji. - Projekt instalacji uziemień i ochrony przeciwporażeniowej. - Projekt instalacji wewnętrznej elektrycznej oświetleniowej, gniazd wtykowych, instalacji siłowej. - Projekt instalacji odgromowej oraz ochrony przeciwprzepięciowej. - Projekt instalacji telefonicznej. - Projekt instalacji sygnalizacji włamania i napadu SWN wraz z instalacją kontroli dostępu KD. - Projekt instalacji telewizji przemysłowej TVP ( monitoring wewnętrzny i zewnętrzny) - Projekt instalacji sygnalizacji alarmu pożarowego SAP. - Projekt instalacji oddymiania OP - Przyłącze kanalizacji sanitarnej i przyłącze wodociągowe do istniejących sieci. - Projekt kablowych przyłączy elektrycznych oraz zewnętrznego oświetlenia terenu. - Projekt instrukcji przeciwpożarowej i oznakowania bezpieczeństwa pożarowego. - Inne wymagane prawem opracowania jak projekty dotyczące dokumentacji niezbędnej do uzyskania ewentualnych zgód na odstępstwo od przepisów budowlanych, rozwiązania kolizji uzbrojenia podziemnego, organizacji ruchu na czas budowy i docelowej stanowiące o kompleksowej dokumentacji itp. 4)Dokumentację geotechniczną podłoża gruntowego. 5)Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 6)Wizualizację 3D projektowanego budynku. 7)Kosztorysy inwestorskie do projektów wymienionych w pkt. 2.5 8)Przedmiary robót do projektów wymienionych w pkt. 2.5. 9)Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 10)Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia – niezbędną do uzyskania przez Zamawiającego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia inwestycyjnego ( wersja papierowa 3 egz. + wersja elektroniczna) 11)W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do wystąpienia i uzyskania w imieniu Zamawiającego wszelkich warunków technicznych i wymagań niezbędnych do opracowania dokumentacji tj. w szczególności warunków technicznych przyłączenia budynków do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, odprowadzenie wód opadowych i roztopowych, wymagania dotyczące sieci teletechnicznej, warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznych itp. 12)Zaprojektowany budynek oraz jego otoczenie musi być budynkiem bez barier architektonicznych i w pełni przystosowany i dostępny dla osób niepełnosprawnych. 13)Dojazd do projektowanego budynku będzie odbywał się od ulicy - Aleja Zwycięstwa zgodnie z załączoną koncepcją programowo-przestrzenną. Należy zapewnić możliwość wjazdu służb ratunkowych. Zamawiający zastrzega sobie : -możliwość przeprowadzania ostatecznych zmian co do zakresu programu użytkowego budynku i podjęcia ostatecznych decyzji w tym zakresie oraz; -możliwość ewentualnego wprowadzania zmian programowych i architektonicznych do przestawionych rozwiązań przed ostatecznym opracowaniem projektu budowlanego. Dyspozycje do sporządzenia oferty i wykonania usług: 1.Dokumentację techniczną należy opracować w formie papierowej w 5 egzemplarzach, a specyfikacje techniczne, BIOZ w 2 egz. w formie dokumentu papierowego. Ponadto dokumentację techniczną i specyfikacje należy opracować w formie elektronicznej z wykorzystaniem oprogramowania Microsoft Word i PDF).2.Przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie należy opracować również w programie Norma w formacie ATHENA-SOFT ( *.ath oraz w PDF) w 1 egzemplarzu w wersji papierowej i 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej na płycie CD. 3.Przedmiot zamówienia powinien obejmować pełen zakres usług wymieniony w ust. 2.3 oraz uwagi Zamawiającego wprowadzane w trakcie opracowywania dokumentacji. 4.Wykonawca w opracowanej dokumentacji powinien opisać przedmiot zamówienia (np. w zakresie proponowanych urządzeń, rozwiązań technicznych, materiałowych) przy pomocy zrozumiałych określeń, parametrów technicznych a wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia jest dopuszczalne w przypadku braku możliwości dostatecznie dokładnych określeń i wskazaniu takiemu musi towarzyszyć wyraz „ lub równoważne”. 5.Dokumentację techniczną należy przygotować zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, a w szczególności dla: a) projektów budowlanych - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 z późn. zm.) - 5 egz. w wersji papierowej + 1 egz. wersja elektroniczna b) projektów wykonawczych - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129) - 5 egz. w wersji papierowej + 1 egz. wersja elektroniczna wykonana w programach MS Word lub Excel lub Acrobat Reader. Dokumentacja projektowa w swojej treści nie może naruszać art.7 ust.1, art.29 ust.1-3 i art.30 ustawy Prawo zamówień publicznych. Nie można określać technologii robót materiałów, maszyn, urządzeń w sposób utrudniający uczciwą konkurencję. Zamawiający dopuszcza wskazanie w dokumentacji projektowej znak towarowy, patent z uzasadnionych względów technologicznych, ekonomicznych, organizacyjnych, jeżeli taki obowiązek wynika z odrębnych przepisów. W takim przypadku przy takim wskazaniu powinien widnieć dopisek, że dopuszcza się rozwiązania równoważne. Dokumentacja projektowa powinna określać parametry techniczne i funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych, wybranej technologii, maszyn, urządzeń i wyposażenia. c) przedmiarów robót - zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129) - należy wykonać osobno dla każdej branży, po 1 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna w programie kosztorysowym „Norma” format *ath i w formacie * pdf. d) kosztorysów inwestorskich - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 Nr 130, poz. 1389) - osobno dla każdej branży, po 1 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna w programie kosztorysowym „Norma” format *ath i w formacie * pdf. e) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129) - 2 egz. w wersji papierowej i elektronicznej ( w programie MS Word i * pdf) f) informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126) - 2 egz. w wersji papierowej; g) zarchiwizowane na płytach CD lub DVD kompletne opracowania, o których mowa wyżej w formacie * pdf służące do opisu przedmiotu zamówienia jako materiały przetargowe, w zakresie zgodnym ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia muszą być tożsame z wersją pisemną. h) złożenie w imieniu Zamawiającego we właściwym organie administracji publicznej wniosków o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę. i) Wykonawca wraz z dokumentacją składa wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, że dostarczona dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową, ofertą, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej oraz normami, że zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Przedmiotowe oświadczenie stanowi integralną część przedmiotu odbioru. 6.W ramach ustalonego wynagrodzenia Wykonawca łącznie z przekazaną dokumentacją przekazuje na rzecz Zamawiającego prawa autorskie majątkowe do opracowania bez dodatkowego wynagrodzenia 7.Przedmiot zamówienia obejmuje również sprawowanie nadzoru autorskiego bez dodatkowego wynagrodzenia w czasie realizacji inwestycji, który obejmuje w szczególności: - pełnienie nadzoru autorskiego we wszystkich branżach wymaganych w zamówieniu; - na wezwanie Zamawiającego uczestnictwo w naradach roboczych, - wykonywanie rysunków zamiennych i uzupełniających, - sprawdzanie i opiniowanie wszelkich projektów warsztatowych, montażowych, technologicznych niezbędnych dla realizacji zamówienia przygotowanych przez Wykonawcę robót budowlanych, - stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem; - wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań w trakcie trwania postępowania o udzielenie zamówienia na realizację robót budowlanych oraz w terminie dostosowanym do potrzeb budowy; - uzgadnianie z Zamawiającym, Inspektorem Nadzoru i Wykonawcą robót możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, w odniesieniu do materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań instalacyjnych. 8. Wykonawca udziela na przekazaną dokumentację projektową gwarancji na okres od dnia przekazania kompletnej dokumentacji do dnia zakończenia procesu realizacyjnego tj. zakończenia budowy projektowanego budynku. 9. Wykonawca niezależnie od gwarancji ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne dokumentacji projektowo-kosztorysowej objętej umową. Termin rękojmi za te wady kończy swój bieg wraz z upływem odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne wykonawcy robót realizowanych na podstawie prac projektowych, których dotyczy niniejsza umowa jednak nie dłużej niż 5 lat licząc od daty zakończenia budowy projektowanego budynku. 10. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskiwania wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień i pozwoleń, w tym decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz pozwolenia na budowę do opracowywanej dokumentacji w imieniu Zamawiającego. 11. Zamawiający zaleca dokonanie wizji w terenie (teren przeznaczony na budowę nowego budynku) w celu zapoznania się z warunkami realizacji usług. UWAGA! Opis i zakres przedmiotu zamówienia stanowi pomocniczo „Koncepcja programowo-przestrzenna rozbudowy szkoły podstawowej o sale gimnastyczną (Załącznik nr 9 do SIWZ). Zamawiający udzieli Wykonawcy upoważnienia do reprezentowania Zamawiającego przed wszystkimi instytucjami opiniującymi, uzgadniającymi oraz wydającymi decyzje w związku z realizacją umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt: a) pozyska mapy do celów projektowych, b) zabezpieczy obsługę geodezyjną, c) wykona wszystkie pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy potrzebne do prawidłowego opracowania dokumentacji projektowych, d) uzyska wszystkie warunki, opinie, decyzje i uzgodnienia niezbędne do prawidłowego wykonania opracowań oraz wymagane do uzyskania decyzji administracyjnej będącej pozwoleniem na budowę. Zamawiający nie określa wymogów określonych w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp a)Zamawiający nie określa w opisie przedmiotu zamówienia żadnych wymagań dotyczących zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.). b)Zgodnie z art. 12 ustawy Prawo budowlane działalność obejmującą projektowanie może wykonywać osoba pełniąca samodzielną funkcję techniczną w budownictwie. c)Samodzielną funkcję techniczną w budownictwie mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające „uprawnienia budowlane”. Uprawnienia budowlane przyznawane są imiennie. W związku z powyższym do opracowania projektu budowlanego nie jest wymagane nawiązanie stosunku pracy pod kierownictwem pracodawcy.Dodatkowe wymagania:Zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej terenu objętego niniejszym zamówieniem, celem sprawdzenia miejsca robót oraz warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia. W związku z powyższym wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszt wizji lokalnej ponosi Wykonawca. Ilekroć w niniejszej treści SIWZ i załącznikach do SIWZ, w zakresie dotyczącym opisu przedmiotu, jest mowa o znaku towarowym, patencie, lub pochodzeniu, źródle lub szczególnym procesie przyjmuje się, że wskazaniu takiemu towarzyszy wyraz: ,,lub równoważne”. Wykonawca jest uprawniony do stosowania produktów równoważnych, przez które rozumie się takie, które posiadają parametry techniczne nie gorsze od tych wskazanych w SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71000000-8

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach