Przetargi.pl
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do obiektów Rejonowego Przedsiębiorstwa Zieleni i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kielcach

Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunalnych Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 25330 Kielce, ul. Sandomierska
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 41 333 50 61 , fax. 41 333 50 61 wew. 209
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunalnych Sp. z o.o.
  ul. Sandomierska 249
  25330 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 41 333 50 61, fax. 41 333 50 61 wew. 209
  REGON: 29041402400000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do obiektów Rejonowego Przedsiębiorstwa Zieleni i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kielcach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego, obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu do obiektów Rejonowego Przedsiębiorstwa Zieleni i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kielcach przy: - ul. Sandomierskiej 249 (o ciśnieniu nie mniejszym niż 1,6 kPa) - ul. Solnej 4 (o ciśnieniu nie mniejszym niż 1,8 kPa) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09123000-7

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 5 000,00 PLN (pięć tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert. Wadium musi obejmować okres związania ofertą. Wadium może być wnoszone w następujących formach: a)pieniądzu, b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c)gwarancjach bankowych, d)gwarancjach ubezpieczeniowych, e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt. 2 Ustawy z dnia 09.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014r. poz. 1804 oraz z 2015r. poz. 978 i 1240). Innych form wniesienia wadium zamawiający nie dopuszcza!!! W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, powinna ona być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, kwota wymieniona w pkt. 14.1. powinna być wpłacona przelewem na konto: BZ WBK S.A. I O/KIELCE 34 1090 2040 0000 0005 3800 4603 tytułem: Wadium – przetarg na kompleksowa dostawa gazu ziemnego Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli: a)Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b)Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c)wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. d)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Oferta Wykonawcy niezabezpieczona akceptowaną formą wadium zostanie odrzucona na podstawie art.89 ust.1 pkt 7b.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach