Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy, przedmiar, kosztorys robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych) wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Korzona w Warszawie oraz pełnienie nadzoru autorskiego w fazie realizacji robót wykonywanych na podstawie dokumentacji stanowiącej przedmiot zamówienia

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 01-471 Warszawa, ul. gen. T. Pełczyńskiego 30
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 3041111, 12, 13 , fax. 22 3041114
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o.
  ul. gen. T. Pełczyńskiego 30 30
  01-471 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 3041111, 12, 13, fax. 22 3041114
  REGON: 01724342000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tbspolnoc.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Spółka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy, przedmiar, kosztorys robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych) wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Korzona w Warszawie oraz pełnienie nadzoru autorskiego w fazie realizacji robót wykonywanych na podstawie dokumentacji stanowiącej przedmiot zamówienia
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji budowlanej projektowo-kosztorysowej wykonawczej na budynek mieszkalny wielorodzinny, położony przy ulicy Korzona w Warszawie działki ew. nr 29, 31, 33, 34, 35, 37 w obrębie 4-10-05. Przedmiot zamówienia obejmuje również świadczenie na każde żądanie Zamawiającego merytorycznego wsparcia w sprawie przedmiotu i wartości zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych, prowadzonym w oparciu o wykonaną dokumentację projektową, sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie robót budowlanych prowadzonych w oparciu o wykonaną dokumentację
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712200006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 10.000 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Kryterium architektoniczno - urbanistyczne
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.tbspolnoc.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach