Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1016D w m. Jakubów

Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych ogłasza przetarg

 • Adres: 59-170 Przemków, ul. Fabryczna
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. -
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych
  ul. Fabryczna 16
  59-170 Przemków, woj. dolnośląskie
  tel. -
  REGON: -0000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzdp.bip.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1016D w m. Jakubów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  I. Przedmiotem zamówienia jest „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1016D w m. Jakubów” 1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej dla wszystkich niezbędnych branż i uzyskanie wszelkich decyzji, uzgodnień, zgód na wejście w teren sąsiednich nieruchomości, uzgodnień branżowych, zatwierdzeń warunków lub odstępstw oraz sprawdzeń wymaganych prawem do uzyskania decyzji ZRID lub innego dokumentu zezwalającego na wykonanie robót budowlanych. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje przygotowanie technicznych rozwiązań drogowych, odwodnienia, usunięcia ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem na trasie inwestycji oraz oświetlenia drogowego, a także uregulowań formalno-prawnych dotyczących działek pasa drogowego. Ponadto przedmiot zamówienia obejmuje przygotowania dla Zamawiającego dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót, tj. przedmiary, kosztorys inwestorski, STWiOR, SST, projekty wykonawcze. 3. Dokumentacja techniczna powinna zostać opracowana w oparciu koncepcję o stanowiącą załącznik nr 7 do SIWZ. Wszelkie zmiany w dokumentacji technicznej w stosunku do przedłożonej koncepcji muszą być zatwierdzane przez Zamawiającego. 4. Właściwe wykonanie przedmiotu zamówienia ma umożliwić Zamawiającemu pozyskanie, na realizacje robót budowlanych, środków zewnętrznych, w tym np. z Funduszu Dróg Samorządowych. 5. W zakresie przedmiotu zamówienia należy: a) opracować projekty tymczasowej i stałej organizacji ruchu z zatwierdzeniami, b) opracować kosztorysy inwestorskie wraz z przedmiarami, w podziale na odcinki, w tym w układzie elementów scalonych, c) opracować specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych STWiOR, zawierającą SST, z podziałem na odcinki, d) przygotować mapy do celów projektowych, e) wykonać dokumentację geotechniczną, f) wykonać mapy zatwierdzające projekty podziału nieruchomości, przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w zależności od rozwiązań koncepcji na poszczególnych odcinkach, g) opracować analizę powiązania drogi z innymi drogami publicznymi, h) uzyskać w niezbędnym zakresie i na swój koszt: opinie, uzgodnienia, pozwolenia wymagane odrębnymi przepisami, które umożliwią uzyskanie odpowiednio decyzji budowlanych na realizację zadania, i) uzgodnić z Zamawiającym rozwiązania materiałowe, j) odbyć w ramach wynagrodzenia ofertowego co najmniej trzy konsultacje z Zamawiającym, w trakcie przygotowywania przedmiotu zamówienia i dokonać weryfikacji projektowanych rozwiązań w obowiązkowej wizji w terenie, k) złożyć kompletny wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej/zaświadczenia o braku sprzeciwu do wykonania robót budowlanych. II. Założenia przedprojektowe i wymagania Zamawiającego: 1. W związku z planowanym ubieganiem sią przez Zamawiającego o pozyskanie środków zewnętrznych na realizację robót budowlanych, projektowana przebudowa wraz z rozbudową drogi, powinna być zgodna z zapisami Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej, z dnia 2 marca 1999 r., sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, oraz posiadać: a) normatywną szerokość projektowanej drogi przy ruchu dwukierunkowym – parametry techniczne dla drogi klasy Z, b) konstrukcję drogi dla nawierzchni mineralno-bitumicznych grysowych, c) konstrukcję chodników dla nawierzchni z kostki betonowej 8 cm d) szerokość chodników bez obrzeży i krawężników ma wynosić min. 2 m, e) szerokość poboczy ma wynosić min. 1 m, f) właściwe odprowadzenie wód deszczowych z nawierzchni (kanalizacji deszczowej, rowy chłonno – odparowujące, w zależności od warunków terenowych) g) niezmienną niweletę na zjazdach, h) oznakowanie pionowe dróg przy pomocy znaków normatywnych, i) oznakowanie poziome dróg przy pomocy mas grubowarstwowych, j) połączenie drogi powiatowej z istniejącym układem komunikacyjnym (drogi gminne, drogi wewnętrzne, zjazdy publiczne, zjazdy indywidualne itp.) o nawierzchni utwardzonej, o odmiennej kolorystyce lub specyfice materiałowej, k) oświetlenie drogowe (budowa nowego oświetlenia drogowego), z doświetleniem przejść dla pieszych wg. aktualnych wymogów, w tym Komisji Krajowej BRD, l) regulację wysokościową studzienek, m) usunięcie kolizji z ewentualną przebudową sieci (podziemnej i napowietrznej) i innych elementów infrastruktury znajdującej się w obrębie opracowania (wg potrzeb), n) wyniesione przejścia dla pieszych lub inne elementy BRD wymuszające spowolnienie ruchu (po uzgodnieniu z Zamawiającym), o) uzyskanie wszelkich uzgodnień dotyczących infrastruktury technicznej, p) inwentaryzację zieleni kolidującej, plan wycinki z decyzjami, a w kosztach ujęcie nasadzeń zamiennych wraz z pielęgnacją. 2. Wykonawca ma opracować dokumentację techniczną w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego), kompletną z punktu widzenia celu, któremu ma służyć zgodnie z umową, obowiązującymi normami, przepisami techniczno – budowlanymi, wg. stanu prawnego aktualnego na dzień składania wniosku do administracji budowlanej, co potwierdzi złożeniem odpowiedniego oświadczenia, w tym zakresie. 3. Projekt budowlany należy opracować w oparciu o Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r., w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. III. Wykaz opracowań do przekazania Zamawiającemu: 1. projekt budowlany - 5 egzemplarzy, 2. projekt wykonawczy - 5 egzemplarzy, 3. projekt tymczasowej organizacji ruchu z zatwierdzeniem - 2 egzemplarzy, 4. projekt stałej organizacji ruchu z zatwierdzeniem - 2 egzemplarzy, 5. dokumentacja geotechniczne - 2 egzemplarze, 6. mapy podziału nieruchomości - 5 egzemplarzy, 7. analizę powiązania drogi z innymi drogami publicznymi - 2 egzemplarze, 8. kosztorysy inwestorskie wraz z przedmiarami, z podziałem na odcinki - 2 egzemplarze, 9. specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych - 2 egzemplarze, Opracowania, o których mowa w ust. III, należy przygotować w wersji papierowej oraz przekazać Zamawiającemu również w wersji elektronicznej na nośniku w postaci płyty CD/DVD/pendrive. Wersję elektroniczną przygotować w formie edytowalnej (w oparciu o oprogramowanie środowiska CAD, Office, Norma, lub inne, zaakceptowane przez Zamawiającego) oraz plików pdf. Dokumenty umieszczone na nośniku muszą być aktualne i zgodne z materiałami przekazanymi w formie papierowej. IV. Dodatkowe wymagania Zamawiającego: 1. Wykonawca udzieli pięcioletniej rękojmi i gwarancji. 2. Wykonawca wykaże, że dysponuje osobą, skierowaną przez Wykonawcę do realizacji przedmiotowego zamówienia, na stanowisko projektanta głównego branży drogowej, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe przy projektowaniu drogowych obiektów budowlanych oraz zrealizował co najmniej jedną dokumentację w oparciu o procedurę ZRID, w zakresie budowy, przebudowy lub rozbudowy drogi o nawierzchni asfaltowej, o długości powyżej 1 km, która obejmuje również projekt odwodnienia, oświetlenia i chodniki. 3. Część rysunkową należy oprawić w formie segregatorów lub innej zaakceptowanej przez Zamawiającego formie ze wzmocnioną częścią przeznaczoną do wpięcia. 4. Zamawiający wymaga aby rozwiązania projektowe zapewniały: a) spełnienie warunków technicznych dróg publicznych klasy Z, b) odpowiednie zagospodarowanie wód deszczowych, c) konieczność zapewnienia bezpieczeństwa dla ruchu pieszych, d) usunięcie kolizji z ewentualną przebudową sieci (podziemnej i napowietrznej) i innych elementów infrastruktury znajdujących się w obrębie opracowania, 5. W ramach wynagrodzenia umownego, w okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego sprawowanie nadzoru autorskiego, w zakresie: a) na etapie przygotowania postepowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót, poprzez przygotowanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich, zgodnie z zapisami załącznika nr 6 – wzór umowy, b) na etapie prowadzenia postępowania przetargowego, na wyłonienie wykonawcy robót, poprzez przygotowanie odpowiedzi dla Zamawiającego na pytania oferentów dotyczące zakresu dokumentacji technicznej, c) na etapie realizacji robót budowlanych, być w gotowość do uczestniczenia w konsultacjach na placu budowy, w ramach nadzorów autorskich, według potrzeb i na wezwanie Zamawiającego, nie częściej niż cztery razy w miesiącu. W przypadku stwierdzenia wad lub niekompletności dokumentacji projektowej - ich usunięcie, w okresie udzielonej gwarancji i rękojmi powinno się odbywać w ramach zakresu czynności, bez dodatkowej zapłaty. Wizyty na placu budowy związane z usunięciem błędów w dokumentacji projektowej nie będą traktowane jako nadzory autorskie. 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo dopuszczenia produktów innych niż przyjęte w dokumentacji - równoważnych pod względem parametrów technicznych wskazanych przez projektanta jako istotne dla wykonania robót. 7. Zamawiający na każdym etapie projektowania ma prawo wnosić uwagi do dokumentacji projektowej, w tym również do przedmiarów i kosztorysów. 8. Z chwilą zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia, za wykonanie dokumentacji technicznej, przechodzą na niego autorskie prawa majątkowe do projektu na wszystkich polach eksploatacji. Szczegółowe zapisy w tym zakresie są zawarte w załączniku nr 6 – wzór umowy, a Zamawiający uzyskuje prawo do dysponowania prawami zależnymi do dokumentacji projektowej. 9. Do dokumentacji projektowej Wykonawca obowiązany jest dołączyć oświadczenie, że dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi i normami oraz, że jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 10. Na etapie przygotowania oferty zalecana jest wizja w terenie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. wykazu usług z podaniem przedmiotu i zakresu wykonanych prac, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których te usługi wykonano zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ wraz z dokumentami określających czy usługi zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy usługi zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są: a) referencje lub poświadczenia lub protokoły odbioru lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, b) pierwsze, opieczętowane strony projektu budowlanego. Dokumenty wymienione powyżej w pkt a, b, powinny występować łącznie, dla każdej wykazanej usługi (dokumentacji) i poświadczone za zgodność z oryginałem. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. 2. zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, w sytuacji określonej w art. 22a ustawy, zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ ;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach