Przetargi.pl
Dostawa artykułów gospodarstwa domowego do Wrocławskiego Zespołu Żłobków z podziałem na 3 zadania: Zadanie nr 1 – sprzęt elektryczny; Zadnie nr 2 – wyposażenie kuchni (w tym kubki, talerze , sztućce); Zadnie nr 3 – garnki i pojemniki GN . Znak postępowania: ZP-61/WZŻ/2020.

Wrocławski Zespół Żłobków ogłasza przetarg

 • Adres: 53-609 Wrocław, Fabryczna
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 4871 718 6246, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wrocławski Zespół Żłobków
  Fabryczna 15
  53-609 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 4871 718 6246, , fax. -
  REGON: 02154505100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.wzz.wroc.pl)

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa artykułów gospodarstwa domowego do Wrocławskiego Zespołu Żłobków z podziałem na 3 zadania: Zadanie nr 1 – sprzęt elektryczny; Zadnie nr 2 – wyposażenie kuchni (w tym kubki, talerze , sztućce); Zadnie nr 3 – garnki i pojemniki GN . Znak postępowania: ZP-61/WZŻ/2020.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  2.1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów gospodarstwa domowego do Wrocławskiego Zespołu Żłobków z podziałem na 3 zadania/części/: 2.1.2.Dostawa sprzętu elektrycznego – zadanie nr 1 2.1.2. Przedmiot zamówienia dostarczony będzie do: Żłobka nr 1 ul. Lwowska 20, Wrocław, Żłobka nr 2 ul. Zemska 33, Wrocław, Żłobka nr 3 ul. Białowieska 27, Wrocław, Żłobka nr 10 ul. H. Brodatego 17, Wrocław, Żłobka nr 11 ul. Hubska 39, Wrocław, Żłobka nr 12 ul. Jugosłowiańska 85a, Wrocław, Żłobka nr 13 ul. Wieczysta 107, Wrocław, Żłobka nr 14 ul. Mulicka 4c, Wrocław, Żłobka nr 15 ul. Łukowa 37, Wrocław, Budynku Administracji ul. Fabryczna15, Wrocław. 2.1.3.Opis przedmiotu zamówienia wraz z ilościami zawiera Załącznik nr 2.1. do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy. 2.1.4. Zasady (warunki) realizacji przedmiotu zamówienia oraz płatności zawiera Załącznik nr 6 do SIWZ – Projekt umowy. 2.2.Dostawa wyposażenia kuchni (w tym kubki, talerze, sztućce) – zadanie nr 2 2.2.1. Przedmiot zamówienia dostarczony będzie do: Żłobka nr 1 ul. Lwowska 20, Wrocław, Żłobka nr 2 ul. Zemska 33, Wrocław, Żłobka nr 3 ul. Białowieska 27, Wrocław Żłobka nr 5ul. Dokerska 5, Wrocław, Żłobka nr 7 ul. Drukarska 9, Wrocław, Żłobka nr 8 ul. Sądowa 6, Wrocław, Żłobka nr 9 ul. Wrońskiego 13d, Wrocław, Żłobka nr 10 ul. H. Brodatego 17, Wrocław, Żłobka nr 11 ul. Hubska 39, Wrocław, Żłobka nr 12 ul. Jugosłowiańska 85a, Wrocław, Żłobka nr 13 ul. Wieczysta 107, Wrocław, Żłobka nr 14 ul. Mulicka 4c, Wrocław, Żłobka nr 15 ul. Łukowa 37, Wrocław, 2.2.2.Opis przedmiotu zamówienia wraz z ilościami zawiera Załącznik nr 2.2. do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy. 2.2.3. Zasady (warunki) realizacji przedmiotu zamówienia oraz płatności zawiera Załącznik nr 6 do SIWZ – Projekt umowy. 2.3.Dostawa garnków i pojemników GN – zadanie nr 3 2.3.1. Przedmiot zamówienia dostarczony będzie do: Żłobka nr 2 ul. Zemska 33, Wrocław, Żłobka nr 3 ul. Białowieska 27, Wrocław Żłobka nr 5 ul. Dokerska 5, Wrocław, Żłobka nr 8 ul. Sądowa 6, Wrocław, Żłobka nr 9 ul. Wrońskiego 13d, Wrocław, Żłobka nr 10 ul. H. Brodatego 17, Wrocław, Żłobka nr 11 ul. Hubska 39, Wrocław, Żłobka nr 12 ul. Jugosłowiańska 85a, Wrocław, Żłobka nr 13 ul. Wieczysta 107, Wrocław, Żłobka nr 14 ul. Mulicka 4c, Wrocław, Żłobka nr 15 ul. Łukowa 37, Wrocław, 2.3.2.Opis przedmiotu zamówienia wraz z ilościami zawiera Załącznik nr 2.3. do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy. 2.3.3. Zasady (warunki) realizacji przedmiotu zamówienia oraz płatności zawiera Załącznik nr 6 do SIWZ – Projekt umowy. 2.4. Wszelkie użyte w opisie przedmiotu zamówienia nazwy, typy i pochodzenie sprzętów AGD nie są dla wykonawców wiążące, mają jedynie charakter pomocniczy. W wypadku użytych w opisie nazw Zamawiający dopuszcza stosowanie produktów „równoważnych”, gdzie produkt równoważny oznacza taki produkt, który ma takie same cechy, funkcje oraz parametry i standardy jakościowe lub lepsze niż konkretny produkt wskazany w opisie przedmiotu zamówienia. 38.71.00.00-2 Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego. 39.71.11.30-9 Chłodziarki 42.71.61.20-5 Pralki 39.71.11.00-0 Chłodziarki i zamrażarki 39.71.34.30-6 Odkurzacze 39.71.35.10-1 Żelazko parowe 39.71.70.00-1 Wentylator i urządzenie klimatyzacyjne, 39.71.12.11.-1 Miksery kuchenne, 39.22.10.00-7 sprzęt kuchenny, 39.22.11.20-4 filiżanki i szklanki, 39.22.12.10-2 talerze , 39.22.31.00-2 łyżki 39.22.11.80-2 naczynia do gotowania 39.22.11.30-7 pojemniki na żywność
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38710000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach