Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Ks. St. Suchowolca na odcinku od ul. Dojlidy Fabryczne do skrzyżowania z ulicą Plażowa - Św. Pr. Eliasza w Białymstoku

Miasto Białystok ogłasza przetarg

 • Adres: 15-950 Białystok, ul. Słonimska 1
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 085 869 60 02 , fax. 085 869 62 65
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Białystok
  ul. Słonimska 1 1
  15-950 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 085 869 60 02, fax. 085 869 62 65
  REGON: 00051500000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bialystok.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Ks. St. Suchowolca na odcinku od ul. Dojlidy Fabryczne do skrzyżowania z ulicą Plażowa - Św. Pr. Eliasza w Białymstoku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę nawierzchni drogowej w istniejących liniach rozgraniczających ulicy Ks. St. Suchowolca na odcinku na odcinku od ul. Dojlidy Fabryczne do skrzyżowania z ulicą Plażowa - Św. Pr. Eliasza w Białymstoku. Opracowanie swoim zakresem nie obejmuje przebudowy przepustu oraz skrzyżowania ulicy Ks. St. Suchowolca z ul. Plażową i Pr. Eliasza 1) Dodatkowe informacje dotyczące ulicy Ks. St. Suchowolca, które należy uwzględnić przy opracowywaniu dokumentacji projektowej: a) droga klasy G o przekroju 1x2 b) długość ok. 800 m c) kategoria obciążenia ruchem KR4/KR5 d) chodniki - należy dostosować do przekroju ulicznego pokazanego na przepuście drogowym e) oświetlenie uliczne f) odwodnienie na odcinku od węzła 1181 do studzienki przy węźle 886 g) kolizje h) kanał teletechniczny i) pełna konstrukcja nawierzchni jezdni na odcinku objętym zakresem, zaś na skrzyżowaniu Ks. St. Suchowolca - Plażowa - Św. Proroka Eliasza należy zaprojektować tylko warstwę ścieralną nawierzchni jezdni. 2. Zakres prac projektowych obejmuje: 1) Wykonanie operatu wodno - prawnego do uzyskania decyzji pozwolenia wodno - prawnego zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne (tekst jednolity z 2012r. poz. 145) w zakresie kanalizacji deszczowej oraz inne niezbędne uzgodnienia i decyzje administracyjne. 2) Projekt kanalizacji deszczowej. 3) Projekt oświetlenia ulicznego i kanału teletechnicznego. 4) Projekty branżowe (jeśli zajdzie taka konieczność). 5) Dokumentację projektową , w tym: a) Projekt budowlany wraz z projektem zagospodarowania terenu w celu wystąpienia o wydanie decyzji pozwolenia na budowę, opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133) b) Projekty wykonawcze, c) Przedmiar robót, d) Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, -dokumentacja określona lit. b)-d) sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072 z późn. zm.), 6) Kosztorysy inwestorskie opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. Nr 130 poz. 1389), 7) Projekt stałej organizacji ruchu oraz czasowej organizacji ruchu na czas budowy zatwierdzone w Zarządzie Dróg i Inwestycji Miejskich Urzędu Miejskiego w Białymstoku. 8) Wersja elektroniczna w PDF i MS EXCEL dokumentacji projektowej wyszczególnionej od ppkt.3) do ppkt 8).na płycie CD lub DVD - 1szt 9) Badań geotechnicznych podłoża z określeniem jego nośności na siatce kwadratów nie rzadziej niż co 20m w pełni odzwierciedlającej układ warstw geotechnicznych. 10) Uzyskanie wszelkich decyzji i uzgodnień z gestorami sieci, w tym wykonanie projektu branży drogowej, odwodnienia, oświetleniowej oraz usunięcia kolizji wynikającej z art. 39 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 204 poz. 2086 z późn. zm.). 11) Uzyskanie i przygotowanie wtórnika aktualnej mapy geodezyjnej. 12) Wykonanie inwentaryzacji zieleni wraz z szacunkiem wartości drzew przewidzianych do wycinki wykonanym przez osoby, które posiadają kwalifikacje do wykonywania szacunków (np. osoby, które ukończyły studia wyższe o kierunku: biologia, leśnictwo, ochrona przyrody). 13) opracowanie wniosku celu publicznego oraz pozwolenie na budowę. 3. Zakres prac projektowych nie obejmuje: a) projektu przebudowy mostu na przepust drogowy - projekt wykonuje firma M-Mosty Marek Krysiewicz, ul. Bobrów 3 m 2, 15-950 Białystok, tel. 606675016 b) zmiany geometrii skrzyżowania Ks. St. Suchowolca - Plażowa - Św. Proroka Eliasza c) zmiany organizacji ruchu i sygnalizacji świetlnej obowiązującej na skrzyżowaniu Ks. St. Suchowolca - Plażowa - Św. Proroka Eliasza 4. Określa się wymaganą ilość egzemplarzy poszczególnych części dokumentacji: 1) Projekt budowlany - po 5 egz., 2) Projekty wykonawcze drogowe i branżowe- po 5 egz. 3) Przedmiary robót - po 2 egz. 4) Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - po 5 egz. 5) Kosztorys inwestorski - po 1 egz. 6) Zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas budowy - 5 egz. 7) Projekt stałej organizacji ruchu - 5 egz. 8) Projekt czasowej organizacji ruchu - 5 egz., 9) Informacja BIOZ - 5 egz., 10) Inwentaryzacja zieleni wraz z szacunkiem wartości drzew przewidzianych do wycinki - 5 egz. 11) Kosztorysy ślepe w wersji uproszczonej - 2 egz. + wersja elektroniczna w PDF i MS EXCEL, 12) Kompletny projekt wykonawczy i budowlany oraz inne dokumentacje wymienione w pkt. 2 opracowane w programie Microsoft Word, Excel, AutoCAD - część rysunkowa zapisana w PDF, dołączone do dokumentacji projektowej na płycie CD lub DVD - 1szt. Uwaga: Dokumentacja projektowa w zakresie opisu proponowanych materiałów i urządzeń powinna być wykonana zgodnie z art. 29 ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadku, gdy Wykonawca sporządzając dokumentację będzie powoływał się na pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów i oraz na normy, o których mowa w art. 30 ust. 1 - 3 ustawy Pzp, wówczas jest obowiązany wskazać w dokumentacji, że dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych opisywanym oraz zobowiązany jest doprecyzować zakres dopuszczalnej równoważności.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713200007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości: 1 500,00 zł 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenia kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem (tj. w formie bezgotówkowej) na rachunek bankowy w Banku PKO S.A. nr 37 1240 5211 1111 0010 3553 7299, a dowód wpłaty wadium należy dołączyć do oferty. 4. Wadium wnoszone w pozostałych formach należy złożyć w kasie Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1, pok. 21 (oryginał), a potwierdzenie wraz z kopią złożonego dokumentu należy załączyć do oferty. 5. Wadium musi być wniesione najpóźniej w terminie składania ofert. 6. Wykonawca, który nie wniesie wadium zostanie wykluczony z postępowania. 7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 11. 8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 7, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.bialystok.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach