Przetargi.pl
Dostawa tuszy, tonerów, taśm barwiących, głowic, bębnów, grzałek i pasów transferowych do drukarek oraz tonerów, folii i bębnów do faksów będących na stanie Urzędu Miejskiego w Białymstoku

Miasto Białystok ogłasza przetarg

 • Adres: 15-950 Białystok, ul. Słonimska 1
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 085 869 60 02 , fax. 085 869 62 65
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Białystok
  ul. Słonimska 1 1
  15-950 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 085 869 60 02, fax. 085 869 62 65
  REGON: 00051500000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bialystok.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa tuszy, tonerów, taśm barwiących, głowic, bębnów, grzałek i pasów transferowych do drukarek oraz tonerów, folii i bębnów do faksów będących na stanie Urzędu Miejskiego w Białymstoku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa: tuszy, tonerów, taśm barwiących, głowic, bębnów, grzałek i pasów transferowych do drukarek oraz tonerów, folii i bębnów do faksów będących na stanie Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Ilość drukarek i faksów określona jest w załącznikach 1 - 4 do SIWZ. 2. Dostawy będą realizowane w godzinach pracy Zamawiającego, do wskazanej każdorazowo siedziby Zamawiającego. 3. Wykaz siedzib, do których będą realizowane dostawy: 1) Białystok, ul. Słonimska 1 2) Białystok, ul. Słonimska 2/2 3) Białystok, ul. J.K. Branickiego 3/5 4) Białystok, ul. J.K. Branickiego 9 5) Białystok, ul. Bema 60/1 6) Białystok, ul. J. Kilińskiego 6 7) Białystok, ul. Składowa 11 8) Białystok, ul. Waryńskiego 32A 9) Białystok, ul. Legionowa 7 10) Białystok, ul. Warszawska 21 11) Białystok, ul. Warszawska 3 12) Białystok, ul. Świętojańska 22 13) Białystok, ul. Dobra 3 14) Białystok, ul. Białówny 11 4. Wymagany jest odbiór od Zamawiającego zużytych tuszy, tonerów, taśm barwiących, głowic, grzałek, pasów transferowych oraz folii i bębnów potwierdzony kartą przekazania odpadu. 5. W zakresie dostawy tuszy, tonerów, taśm i folii koloru czarnego Zamawiający dopuszcza zamienniki (materiały równoważne), w pozostałym zakresie przedmiotem dostawy są wyłącznie materiały oryginalne. 6. Zamawiający, w trakcie realizacji dostawy, zastrzega sobie prawo wyboru materiału oryginalnego lub zamiennika 7. Poprzez materiał oryginalny Zamawiający rozumie tylko i wyłącznie produkt producenta urządzenia, do którego przeznaczony jest ten materiał. 8. Poprzez materiał zamienny Zamawiający rozumie wszelkie produkty do danego urządzenia nie wyprodukowane przez producenta tego urządzenia, o parametrach eksploatacyjnych (wydajność, jakość wydruku) równoważnych do materiałów oryginalnych. Cena zamiennika nie może być wyższa od ceny materiału oryginalnego. Wśród zamienników, które Zamawiający dopuszcza do zaoferowania można wyróżnić: a) materiały kompatybilne - to produkty innego producenta urządzeń drukujących, które dzięki oparciu urządzeń o te same czy podobne mechanizmy, można wykorzystać również w naszym urządzeniu /Zamawiający zastrzega, że materiały kompatybilne muszą być wyposażone w zgodny z oryginalnym chip/; b) materiały nowe nieregenerowane - to materiały nowe, produkowane od podstaw. Od materiałów kompatybilnych różnią się tym, że tworzone są z założeniem użytkowania ich w danym urządzeniu /Zamawiający zastrzega, że materiały nowe nieregenerowane muszą być wyposażone w zgodny z oryginalnym chip/. 9. Zamawiający nie dopuszcza oferowania materiałów regenerowanych i podrabianych. 10. Zaoferowane przez wykonawcę materiały eksploatacyjne muszą być fabrycznie nowe, w opakowaniach oryginalnych producenta, zabezpieczone gwarancją nienaruszenia opakowania oraz muszą posiadać 12 miesięczną gwarancję, licząc od daty dostawy materiału. 11. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, iż wydajność, jakość lub niezawodność dostarczanego zamiennika niekorzystnie odbiega od parametrów materiałów oryginalnych, Wykonawca na żądanie Zamawiającego oferowany zamiennik (w asortymencie, którego żądanie dotyczy) wymieni na materiał oryginalny w cenie zamiennika w przeciągu 2 dni roboczych od zgłoszenia reklamacji. 12. W przypadku uszkodzenia urządzenia, którego przyczyną będzie użycie dostarczanych zamienników, Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu kosztów naprawy urządzenia na podstawie ekspertyzy wystawionej przez autoryzowany serwis producenta sprzętu i wykonanej w ww. serwisie. 13. Warunki realizacji zamówienia: realizacja dostaw sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego na podstawie zamówień telefonicznych lub pisemnych przesyłanych na wskazany przez Wykonawcę nr faksu, w ciągu 1 dnia roboczego od złożenia zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 301921136
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bialystok.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach