Przetargi.pl
Dostawa tuszy, tonerów, taśm barwiących, głowic, bębnów, grzałek i pasów transferowych do drukarek oraz tonerów, folii i bębnów do faksów będących na stanie Urzędu Miejskiego w Białymstoku

Miasto Białystok ogłasza przetarg

 • Adres: 15-950 Białystok, ul. Słonimska 1
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 085 869 60 02 , fax. 085 869 62 65
 • Data zamieszczenia: 2015-12-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Białystok
  ul. Słonimska 1 1
  15-950 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 085 869 60 02, fax. 085 869 62 65
  REGON: 00051500000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bialystok.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa tuszy, tonerów, taśm barwiących, głowic, bębnów, grzałek i pasów transferowych do drukarek oraz tonerów, folii i bębnów do faksów będących na stanie Urzędu Miejskiego w Białymstoku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa: tuszy, tonerów, taśm barwiących, głowic, bębnów, grzałek i pasów transferowych do drukarek oraz tonerów, folii i bębnów do faksów będących na stanie Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Ilość materiałów eksploatacyjnych określona jest w załączniku nr 1 do SIWZ - oryginały i w załączniku nr - 2 do SIWZ zamienniki. 2. Dostawy będą realizowane w godzinach pracy Zamawiającego, tj. 8:00-17:00 w poniedziałek, i 7:30-15:30 wtorek - piątek, do wskazanej każdorazowo siedziby Zamawiającego. 3. Wykaz siedzib, do których będą realizowane dostawy: 1) Białystok, ul. Słonimska 1, 2) Białystok, ul. Słonimska 2/2, 3) Białystok, ul. Słonimska 8, 4) Białystok, ul. J.K. Branickiego 3/5, 5) Białystok, ul. I Armii W.P. 2/2, 6) Białystok, ul. J. Kilińskiego 6, 7) Białystok, ul. Nowy Świat 4, 8) Białystok, ul. Lipowa 16, 9) Białystok, ul. Kościelna 1A, 10) Białystok, ul. Bema 60/1, 11) Białystok, ul. Składowa 11, 12) Białystok, ul. Waryńskiego 32A, 13) Białystok, ul. Legionowa 7, 14) Białystok, ul. Warszawska 3, 15) Białystok, ul. Warszawska 21, 16) Białystok, ul. Świętojańska 22, 17) Białystok, ul. Dobra 3, 18) Białystok, ul. Dr. I Białówny 11. 4. W przypadku zmiany jakiejkolwiek siedziby UM, Zamawiający zastrzega możliwość zmiany wskazanej siedziby na inną zlokalizowaną w obrębie miasta Białegostoku. Zmiana siedzib wymienionych powyżej nie powoduje konieczności sporządzania aneksu do umowy a jedynie konieczność poinformowania Wykonawcy na piśmie, z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem. 5. Wymagany jest odbiór od Zamawiającego zużytych tuszy, tonerów, taśm barwiących, głowic, grzałek, pasów transferowych oraz folii i bębnów potwierdzony kartą przekazania odpadu. 6. W zakresie dostawy tuszy, tonerów, taśm i folii koloru czarnego Zamawiający dopuszcza zamienniki (materiały równoważne), w pozostałym zakresie przedmiotem dostawy są wyłącznie materiały oryginalne. 7. Zamawiający, w trakcie realizacji dostawy, zastrzega sobie prawo wyboru materiału oryginalnego lub zamiennika. 8. Poprzez materiał oryginalny Zamawiający rozumie tylko i wyłącznie produkt producenta urządzenia, do którego przeznaczony jest ten materiał. 9. Poprzez materiał zamienny Zamawiający rozumie wszelkie produkty do danego urządzenia nie wyprodukowane przez producenta tego urządzenia, o parametrach eksploatacyjnych (wydajność, jakość wydruku) równoważne do materiałów oryginalnych. Cena zamiennika nie może być wyższa od ceny materiału oryginalnego. Wśród zamienników, które Zamawiający dopuszcza do zaoferowania można wyróżnić: 1) materiały kompatybilne - to produkty innego producenta urządzeń drukujących, które dzięki oparciu urządzeń o te same czy podobne mechanizmy, można wykorzystać również w naszym urządzeniu /Zamawiający zastrzega, że materiały kompatybilne muszą być wyposażone w zgodny z oryginalnym chip/; 2) materiały nowe nieregenerowane - to materiały nowe, produkowane od podstaw. Od materiałów kompatybilnych różnią się tym, że tworzone są z założeniem użytkowania ich w danym urządzeniu /Zamawiający zastrzega, że materiały nowe nieregenerowane muszą być wyposażone w zgodny z oryginalnym chip/. 10. Zamawiający nie dopuszcza oferowania materiałów regenerowanych i podrabianych. 11. Zaoferowane przez wykonawcę materiały eksploatacyjne muszą być fabrycznie nowe, w opakowaniach oryginalnych producenta, zabezpieczone gwarancją nienaruszenia opakowania oraz muszą posiadać 12 miesięczną gwarancję, licząc od daty dostawy materiału. 12. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, iż wydajność, jakość lub niezawodność dostarczanego zamiennika niekorzystnie odbiega od parametrów materiałów oryginalnych, Wykonawca na żądanie Zamawiającego oferowany zamiennik (w asortymencie, którego żądanie dotyczy) wymieni na materiał oryginalny w cenie zamiennika w przeciągu 2 dni roboczych od zgłoszenia reklamacji. 13. W przypadku uszkodzenia urządzenia, którego przyczyną będzie użycie dostarczanych zamienników, Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu kosztów naprawy urządzenia na podstawie ekspertyzy wystawionej przez autoryzowany serwis producenta sprzętu i wykonanej w ww. serwisie. 14. Warunki realizacji zamówienia: realizacja dostaw sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego na podstawie zamówień telefonicznych lub pisemnych przesyłanych na wskazany przez Wykonawcę nr faksu, w ciągu do 2 dni roboczych od złożenia zamówienia. 15. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia podanych w załącznikach do SIWZ ilości, w zależności od potrzeb Zamawiającego w ramach ogólnej wartości umowy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 301921136
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości: 10 000,00 zł. UWAGA: W przypadku podmiotów ubiegających się o zamówienie wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna) wadium wnoszone w formach wskazanych w pkt 2 ppkt 1-5 winno w swojej treści wymieniać wszystkie podmioty wspólnie ubiegające się o zamówienie. 2. Wadium może być wniesione w następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić PRZELEWEM na rachunek bankowy w Banku Pekao S.A. nr 37 1240 5211 1111 0010 3553 7299, a dowód wpłaty wadium należy dołączyć do oferty. W tytule wpłaty należy wpisać: Wadium - Dostawa tuszy, tonerów, taśm barwiących, głowic, bębnów, grzałek i pasów transferowych do drukarek oraz tonerów, folii i bębnów do faksów będących na stanie Urzędu Miejskiego w Białymstoku 4. Wadium wnoszone w pozostałych formach można złożyć w kasie Urzędu Miejskiego, ul. Słonimska 1, pok. 21 (oryginał), a potwierdzenie wraz z kopią złożonego dokumentu należy załączyć do oferty lub oryginał wadium załączyć do oferty (luzem) kopię wadium wpiąć do oferty. 5. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu zamawiający uważa wadium, które w tym terminie znajdzie się na koncie Zamawiającego. 6. Wykonawca, który nie wniósł wadium zostanie wykluczony z postępowania. 7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 11. 8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium, na podstawie pkt 7, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy lub informacji o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 2) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Czas realizacji dostawy od złożenia zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.bialystok.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach