Przetargi.pl
dostawa tonerów na potrzeby Agencji Rozwoju Regionalnego ARES S.A. w Suwałkach.

Agencja Rozwoju Regionalnego ARES S.A. w Suwałkach ogłasza przetarg

 • Adres: 16-400 Suwałki, ul. Teofila Noniewicza 42A
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 87 5666106 , fax. 87 5667497
 • Data zamieszczenia: 2015-09-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Agencja Rozwoju Regionalnego ARES S.A. w Suwałkach
  ul. Teofila Noniewicza 42A 42A
  16-400 Suwałki, woj. podlaskie
  tel. 87 5666106, fax. 87 5667497
  REGON: 00541188300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ares.suwalki.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa tonerów na potrzeby Agencji Rozwoju Regionalnego ARES S.A. w Suwałkach.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  dostawa tonerów na potrzeby Agencji Rozwoju Regionalnego ARES S.A. w Suwałkach. 1.Toner do urządzenia wielofunkcyjnego Konica Minolta BizHub 283.Okres gwarancji: co najmniej 24 miesiące od dnia odbioru toneru przez Zamawiającego, toner równoważny opisanemu musi być kompatybilny z ww. drukarką i spełniać wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia sztuka 3.2.Toner do faxu Panasonic KX-MB2025 .Okres gwarancji: co najmniej 24 miesiące od dnia odbioru toneru przez Zamawiającego, toner równoważny opisanemu musi być kompatybilny z ww. drukarką i spełniać wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia sztuka 2.3.Toner do drukarki laserowej HP LaserJet MF2727nf .Okres gwarancji: co najmniej 24 miesiące od dnia odbioru toneru przez Zamawiającego, toner równoważny opisanemu musi być kompatybilny z ww. drukarką i spełniać wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia sztuka 3.4.Toner do drukarki laserowej HP LaserJet P1005 .Okres gwarancji: co najmniej 24 miesiące od dnia odbioru toneru przez Zamawiającego, toner równoważny opisanemu musi być kompatybilny z ww. drukarką i spełniać wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia sztuka 5.5.Toner do drukarki laserowej HP LaserJet MFP M125nw. Okres gwarancji: co najmniej 24 miesiące od dnia odbioru toneru przez Zamawiającego, toner równoważny opisanemu musi być kompatybilny z ww. drukarką i spełniać wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia sztuka 6.6.Toner do drukarki laserowej Samsung ML-3051ND. Okres gwarancji: co najmniej 24 miesiące od dnia odbioru toneru przez Zamawiającego, toner równoważny opisanemu musi być kompatybilny z ww. drukarką i spełniać wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia sztuka 2.7.Komplet tonerów do drukarki laserowej HP LaserJet CP2025 .Okres gwarancji: co najmniej 24 miesiące od dnia odbioru toneru przez Zamawiającego, toner równoważny opisanemu musi być kompatybilny z ww. drukarką i spełniać wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia (Komplet = 4 wkłady w tym: z czarnym, błękitnym, purpurowym i żółtym tonerem). komplet 2. Liczba dostaw: 1 Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia : 1.Zamawiający wymaga dostawy materiałów eksploatacyjnych fabrycznie nowych, oryginalnych wyprodukowanych przez producenta sprzętu lub materiałów eksploatacyjnych równoważnych. 2.Przez materiał eksploatacyjny równoważny Zamawiający rozumie produkt: a.fabrycznie nowy, nie regenerowany, pochodzący z bieżącej produkcji, wytworzony seryjnie w cyklu produkcyjnym, zgodnym z normą ISO 9001 lub normami równoważnymi, nie powodujący utraty gwarancji, b.opakowany hermetycznie, nie noszący śladów użytkowania, c.którego wydajność, zgodnie z normą ISO-IEC 19752 dla kaset z tonerem do drukarek monochromatycznych, ISO-IEC 19798 dla kaset z tonerem do kolorowych drukarek laserowych, oraz ISO-IEC 24711 dla wkładów drukujących, jest co najmniej taka jak materiału oryginalnego zalecanego przez producentów sprzętu, d.który zapewnia jakość wydruku co najmniej taką, jak materiał oryginalny, zalecany przez producenta sprzętu, e.który nie ogranicza pełnej współpracy z programem sprzętu, monitorującym stan zasobników z tuszem lub tonerem, f.który w żadnym stopniu nie narusza praw patentowych ani innej własności intelektualnej, g.w którym wszystkie części są nowe, w szczególności bęben światłoczuły, listwa podająca, listwa zbierająca, wałek magnetyczny, h.w którym zastosowano toner -tusz dopasowany do pracy z danym urządzeniem. 3.Wszystkie oferowane materiały winny być opatrzone znakiem firmowym producenta, etykietą zawierającą numer katalogowy, kod kreskowy, listę modeli sprzętu, do których jest przeznaczony oraz termin ważności. 4.Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania materiałów eksploatacyjnych napełnianych powtórnie lub skopiowanych w sposób naruszający prawo polskie lub UE. 5.Wszystkie materiały eksploatacyjne muszą posiadać: a.dla poszczególnych tonerów dokumenty- testy wydajnościowe, z których w sposób nie budzący wątpliwości winno wynikać, że oferowany materiał posiada takie same lub lepsze parametry techniczne, wydajnościowe i jakościowe zgodnie z normami: ISO-IEC 19752 - dla tonerów monochromatycznych ISO-IEC 24711 - dla wkładów atramentowych , ISO-IEC 19798 - dla tonerów kolorowych b.certyfikaty- dokumenty potwierdzające, że proces produkcji zaproponowanego asortymentu przebiega zgodnie z normami ISO 9001: 2008. Powyższe dokumenty Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć wraz z dostawą materiałów do siedziby Zamawiającego. 6.Jeżeli w trakcie trwania umowy Zamawiający stwierdzi, iż wydajność, jakość lub niezawodność dostarczonych produktów odbiega na niekorzyść od parametrów produktu oryginalnego (pochodzącego od producenta urządzenia, do którego materiał jest przeznaczony) lub jeżeli produkt nie sygnalizuje we właściwy sposób stanu zużycia tuszu lub tonera, może zażądać od Wykonawcy zamiany materiału oferowanego na materiał nowy. 7.W przypadku trzeciej reklamacji danego typu materiału eksploatacyjnego Zamawiający może żądać dostaw materiałów oryginalnych. Oferta równoważna: Wszystkie wskazane materiały należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Zamawiający dopuszcza dostawę materiałów eksploatacyjnych równoważnych do drukarek co do jakości i zastosowanych rozwiązań technicznych i technologicznych opisywanych w niniejszej specyfikacji. Jeżeli Wykonawca składający ofertę zaoferuje rozwiązania równoważne, to na Wykonawcy spoczywa obowiązek (ciężar dowodu) wykazania równoważności poprzez złożenie w ofercie odpowiednich dokumentów potwierdzających tą równoważność
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 301921136
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 9 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Czas dostawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ares.suwalki.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach