Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę kurników w Stacji Dydaktyczno-Badawczej Zwierząt Drobnych im. Laury Kaufman w Felinie.

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ogłasza przetarg

 • Adres: 20-950 Lublin, ul. Akademicka
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 4456603, 4456073 , fax. 81 4456730
 • Data zamieszczenia: 2019-11-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  ul. Akademicka 13
  20-950 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 4456603, 4456073, fax. 81 4456730
  REGON: 18960000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://up.lublin.pl/zamowienia
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę kurników w Stacji Dydaktyczno-Badawczej Zwierząt Drobnych im. Laury Kaufman w Felinie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1/Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę kurników w Stacji Dydaktyczno- Badawczej Zwierząt Drobnych im. Laury Kaufman w Felinie. 2/Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wielobranżowej, opracowanie projektu budowlanego i projektów wykonawczych, złożenie wniosku i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, złożenie wymaganych dokumentów, w tym uzyskanie informacji o braku konieczności uzyskania decyzji środowiskowych, oraz pełnienie nadzoru autorskiego. 3/Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zawarty jest w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 4/Przedmiot zamówienia będzie służył Zamawiającemu w przyszłości jako opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane i winien zostać wykonany przez Wykonawcę ze szczególnym uwzględnieniem zapisów zawartych w art. 29 ust. oraz art. 30, 31 ustawy Pzp. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca we wszystkich opracowaniach składających się na przedmiot zamówienia określił właściwości urządzeń i materiałów z uwzględnieniem art. 29 ustawy Pzp zgodnie z wymaganiami art. 30, 31 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. oraz z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wykonawca opisując w dokumentacji projektowej proponowane materiały i urządzenia stosował będzie jedynie parametry techniczne, nie podając znaków towarowych, patentów lub pochodzenia urządzeń lub materiałów. 5/Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. 6/Wymagany minimalny termin gwarancji jakości na dokumentację projektową wynosi 36 miesięcy 7/Przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę, niezbędne będzie uzyskanie akceptacji od Zamawiającego na rozwiązania projektowe zawarte w projekcie budowlanym Wykonawca jest zobowiązany do wykonania projektu budowlanego wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę, projektów wykonawczych i pozostałych obowiązków wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do siwz) z wyłączeniem sprawowania nadzorów autorskich w terminie do 120 dni licząc od daty zawarcia umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71240000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1/ Wypełniony formularz „Oferta Wykonawcy”, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, 2/ Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu albo do reprezentowania Wykonawcy i do zawarcia umowy (o ile nie wynika z dokumentów rejestracyjnych). Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy (podpisy i pieczęcie oryginalne) albo notarialnie poświadczonej kopii - (jeżeli dotyczy), 3/ Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ - (jeżeli dotyczy), 4/ W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy oraz zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. 5/Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców: a) oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt. 6.1.1 do SIWZ oraz 6.2 do SIWZ składa każdy z Wykonawców występujący wspólnie, b) dokumenty, o których mowa w pkt. 6.1.2 do SIWZ oraz 6.3 do SIWZ składają Wykonawcy wspólnie. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, kopie w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą poświadcza za zgodność z oryginałem odpowiednio Wykonawca lub te podmioty. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13-23 ustawy Pzp, natomiast warunki określone w ust. 5.2.3 do SIWZ mogą spełniać łącznie. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o wykonanie zamówienia, zgodnie z zasadami reprezentacji Wykonawców określonymi w dokumentach rejestrowych lub innych dokumentach, właściwych dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. W przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy występujące wspólnie (w tym spółka cywilna) do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców występujących wspólnie w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy. Wszelka korespondencja będzie prowadzona z pełnomocnikiem.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach