Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi w ul. Jedwabnej w Kamiennej Górze wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

Gmina Miejska Kamienna Góra ogłasza przetarg

 • Adres: 58-400 Kamienna Góra, Plac Grunwaldzki
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 756 455 124
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Kamienna Góra
  Plac Grunwaldzki 1
  58-400 Kamienna Góra, woj. dolnośląskie
  tel. 756 455 124
  REGON: 52497300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kamiennagora.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi w ul. Jedwabnej w Kamiennej Górze wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla przebudowy drogi w ul. Jedwabnej w Kamiennej Górze, o długości ok. 130 m wraz z odwodnieniem i przebudową sieci podziemnych (w tym likwidacją kolizji). Projektowany odcinek drogi zlokalizowany będzie na działkach nr 146, 145/3, 1/17, 1/21 obręb 0003, nr 8, 145, 144/4 obręb 0004 i 107 obręb 0002 miasta Kamienna Góra – zakres opracowania oznaczono na mapie stanowiącej załącznik nr 1. Dokumentacja projektowa nie będzie obejmować terenu przejazdu kolejowego (torowiska). Teren przebudowy drogi oznaczony jest symbolami KDL-5 i KDL-2 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic: Jeleniogórskiej, Bohaterów Getta, Przemysłowej i Towarowej w Kamiennej Górze - Uchwała Rady Miasta Nr XXXIV/208/13 (ze zm. XXV/166/16 oraz ze zm. XXXII/216/17) z dnia 2013-09-11. Dokumentacja projektowa i kosztorysowa winna obejmować: 1. przebudowę drogi (jezdnia – nawierzchnia asfaltowa, chodniki – nawierzchnia z kostki betonowej) wraz z odwodnieniem, 2. przebudowę skrzyżowania z ul. Towarową w zakresie oznaczonym w załączniku nr 1 3. przebudowę zjazdów na sąsiednie nieruchomości i ciągi komunikacyjne, 4. przebudowę sieci rozdzielczych na podstawie uzgodnień branżowych: a. wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, w przypadkach złego stanu technicznego, nieprawidłowości podłączeń lub konieczności likwidacji kolizji; b. deszczowej w zakresie odwodnienia drogi oraz podłączeń rur spustowych z istniejących budynków; c. teletechnicznych, elektroenergetycznych i gazowych w przypadkach konieczności likwidacji kolizji; 5. inwentaryzację istniejącej zieleni i projekt planowanej wycinki drzew lub krzewów. UWAGA: Przy projektowaniu konstrukcji drogi należy uwzględnić fakt, że droga stanowi dojazd, do bocznicy kolejowej i terenów przemysłowych, dla samochodów ciężarowych z ładunkami o wadze powyżej 20t. Do obowiązków Wykonawcy należy: 1. Uzyskanie mapy do celów projektowych; 2. Uzyskanie warunków technicznych i uzgodnień w zakresie niezbędnym do opracowania projektów przebudowy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, innych urządzeń podziemnych oraz projektów dróg, zjazdów i włączeń do planowanych i istniejących ciągów komunikacyjnych; 3. Uzyskanie wszelkich kompletnych danych wyjściowych i uzgodnień do opracowania dokumentacji projektowej i kosztorysowej; 4. Opracowanie kosztorysów inwestorskich i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla zakresu prac wynikających z projektu budowlanego; 5. Opracowanie projektu organizacji ruchu (znaki pionowe i poziome); 6. Ponoszenie wszelkich kosztów związanych z opracowaniem dokumentacji i innych niezbędnych opracowań w tym kosztów zakupu map do celów opiniodawczych, do celów projektowych, wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów, kosztów uzyskania uzgodnień, opinii, decyzji itp.; 7. Uzyskanie w niezbędnym zakresie wszelkich wymaganych uzgodnień branżowych; 8. Uzyskanie opinii geotechnicznej; 9. Wykonanie projektu rozwiązania kolizji z urządzeniami podziemnymi w przypadku, gdy takie wystąpią; 10. Uzyskanie pozytywnego uzgodnienia z narady koordynacyjnej ZUD (Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze); 11. Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, jeżeli dla przyjętych rozwiązań projektowych będzie ono wymagane przepisami prawa; 12. Dostarczenie opracowanej dokumentacji w postaci elektronicznej i papierowej; 13. Złożenie, z upoważnienia Zamawiającego, wniosku o pozwolenie na budowę (zgłoszenie robót budowlanych) wraz z załącznikami stanowiącymi wymaganą ilość egzemplarzy dokumentacji projektowej; 14. Uzupełnienie braków do złożonego wniosku o wydanie decyzji pozwolenie na budowę (zgłoszenia robót budowlanych); 15. Sprawowanie nadzoru autorskiego oraz wszystkie inne wymagania określone w istotnych postanowienia umowy (Część III. SIWZ). Kompletne opracowanie powinno składać się z:  kompletnego projektu budowlanego i wykonawczego – 7 egz. w wersji papierowej;  przedmiar robót – 2 egz. w wersji papierowej;  kosztorysu inwestorskiego – 2 egz. w wersji papierowej;  specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych – 2 egz. w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na płycie CD w 1 egz. w formatach: dla plików tekstowych *doc oraz dla plików nieedytowalnych w formacie *pdf niezbędnych do zamieszczenia opracowania na stronie internetowej, a także w formacie grafiki wektorowej *dwg lub pokrewnym oraz w formacie plików kosztorysowych *zuz lub pokrewnym. Wykonawca winien sporządzić dokumentację wchodzące w skład opracowania zgodnie z:  ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz. z 2016 r., poz. 290);  rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 roku, poz. 462 ze zmianami);  rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (tj. Dz. U. z 2013 roku, poz. 1129);  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389);  Ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1440);  Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinno odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2016, poz. 124);  Ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 124)  Polskimi Normami;  innymi obowiązującymi przepisami  zasadami wiedzy technicznej a także uwzględnieniem:  branżowych warunków technicznych i wszelkich uzgodnień,  wyników badań geotechnicznych,  uzgodnień roboczych z Zamawiającym  innych opracowań projektowych. Załączniki do opisu przedmiotu zamówienia: 1. Mapa z zakresem opracowania. 2. Mapa z siecią telekomunikacyjną.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71300000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach