Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy schodów przy ul. Cichej w Kamiennej Górze

Gmina Miejska Kamienna Góra ogłasza przetarg

 • Adres: 58-400 Kamienna Góra, Plac Grunwaldzki
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 756 455 124
 • Data zamieszczenia: 2020-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Kamienna Góra
  Plac Grunwaldzki 1
  58-400 Kamienna Góra, woj. dolnośląskie
  tel. 756 455 124
  REGON: 52497300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kamiennagora.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy schodów przy ul. Cichej w Kamiennej Górze
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla przebudowy schodów zlokalizowanych na działkach nr dz. nr 345/1, 361 obr. 0006 przy ul. Cichej w Kamiennej Górze (wg załączonej dokumentacji graficznej i fotograficznej) w celu uzyskania pozwolenia na budowę.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71300000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach